Реконструкция на бул. “25-ти Септември” - пешеходна зона

 

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Реконструкция на бул. "25-ти Септември" -  пешеходна зона".

Строително ремонтните работи ще включват дейности по:

- Реконструкция на пешеходна зона - подмяна на настилки;

- Водоотвеждане - монтаж на отводнителни линейни оттоци;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление - подмяна на кабелна линия и монтаж на нови осветителни стълбове;

- Изграждане на детски площадки;

- Градско обзавеждане - пейки, кошчета за смет, перголи и др.;

- Създаване на достъпна архитектурна среда - изграждане на рампи за хора в неравностойно положение;

- Изграждане и възстановяване на зелени площи;

- Реконструкция на улица д-р К. Стоилов - разширение и преасфалтиране;

- Реконструкция на междублокови пространства.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем на поръчката:

Строителни работи на подобекти на пешеходна зона в Централна градска част:

1.       Реконструкция на бул. „25 септември" - пешеходна зона, Част I с обхват от пл. Свобода до пл. Тракийски, включително междублокови пространства на жилищни блокове „Републики" и ул. Конст. Стоилов ( 9,30 дка);

2.       Реконструкция на бул. „25 септември" - пешеходна зона Част II с обхват Централен градски площад Свобода (19,8 дка);

3.       Реконструкция на Част III от пешеходната зона по бул. „25 септември" с обхват от пл. Свобода до бул. Трети март (11,6 дка);

 

в цифри: 4257805 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

Гаранцията за участие е в размер на 42 500 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е 1 %.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и при условията посочени в указанията

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането ще се осигури по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда". Ако до 12 месеца от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка не е подписан договорът, между Община град Добрич и МРРБ по оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", бюджетна линия BG161PO001/1.4-05/2009 и/или не е получено одобрение от МРРБ на проведената процедура за избор на изпълнител договорът за възлагане на обществената поръчка се прекратява едностранно от страна на Възложителя.

Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. За чуждестранни участници посочените документи трябва да са издадени от държавата, в която съответния участник е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител;                    

7.   Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда;

8.   Декларация, че участникът е запознат с условията на поръчката;

9.   Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда;

11. Сведения за участника - съгласно приложения образец;

12. Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

13. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

14.  Документ за закупена документация - заверено копие.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

 • Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008 г. и 2009 г. - в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
 • Справка - Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2007, 2008 г. и 2009 год.) -в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
 • Копие от сключена застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ - застраховката за професионална отговорност да е със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.
 • Копие на документ за наличност по банкова сметка и/или удостоверение от банка за осигурена кредитна линия или друг документ, удостоверяващ достъпа до осигурения финансов ресурс

 

Минимални изисквания:

- участникът следва да има положителен годишен финансов резултат за последните три години (2007, 2008 г. и 2009 год.), като при обединение /консорциум/ се отнася за всеки от членовете му

- участникът следва да има минимален общ оборот от дейност сходна с предмета на поръчката -  8 000 000 лв. за последните три години (2007, 2008 г. и 2009 год.)

- Застраховка за професионална отговорност на участника  - валидна за срока на валидност на офертата

- Участникът следва да докаже достъп до осигурен финансов ресурс в размер на 50 % от стойността на поръчката

В случай на участие на обединение минималните изисквания се отнасят до обединението като цяло.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

 • Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението - нотариално заверени, за съответната група строежи вписани съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.
 • Заверени копия от актуален сертификати за внедрени от участника: Система за управление на качеството ISO 9001 - 2008, Система за управление на здравето и безопастостта при работа BS OHSAS 18001:2007 и Системи за управление на околната среда ISO 14001 - 2004
 • Декларация със списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 5 години. За кандидатите започнали по късно дейността си - за последните три години. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат и референции от съответните възложители от списъка и/или копие на договорите и актове, доказващи изпълнението (Акт.15 и / или 16 и / или 19), други .
 • Опис - декларация с описание на техническото оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка, придружено с документи удостоверяващи право на собственост или договор за наем.
 • Списък - декларация с данни за квалифицираните работници, технически персонал и ръководни служители на кандидата или участника, които ще участват при изпълнение на поръчката, включително тези отговарящи за контрола на качеството, както и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника, на ръководните му служители, на техническите лица, които ще отговарят за извършването на строителството - заверени от кандидата/участника в настоящата процедура копия /доказва се с копия на дипломи, удостоверения, професионална автобиография и др./
 • Опис - справка за числеността на персонала по категории, наети по трудови договори към 31 март 2010 г. /доказва се със справка за актуалното състояние на действащите трудови договори/ да не са по-малко от 150 човека;
 • Линеен график за изпълнение на поръчката
 • Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката по отношение на замърсяване на околните пространства, запрашаване и намаляване нивата на шум

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи , съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, отговарящи на трета категория строежи съгласно чл.137, ал.1  от  ЗУТ.

- Участникът следва да притежава сертификати за внедрени : Система за управление на качеството ISO 9001, Система за управление на здравето и безопасността при работа 18001 и Системи за управление на околната среда 14001 с обхват предмета на поръчката.

- Участникът следва да има изпълнени минимум по 5 договора за всяка от посочените дейности през последните три години с предмет съответно полагане на настилки (площади, тротоари, бордюри и т.н.), ВиК, улично осветление, паркоустройство и благоустройство (озеленяване, детски площадки), ремонт на пътища/улици (асфалтиране) - с представено копие на договорите и актове, доказващи изпълнението (Акт.15 и / или 16 и / или 19), както и подкрепени с препоръки за добро изпълнение /референции/ ;

- Изпълнени минимум 3 договора за инфраструктурни дейности по проекти финансирани със средства от Европейския съюз за последните 5 години - с представено копие на договорите и актове, доказващи изпълнението (Акт.15 и / или 16 и / или 19), както и подкрепени с препоръки за добро изпълнение /референции/ ;

- Кандидатът/участникът да разполага с необходимия квалифициран екип, на ръководните му служители, което се описва в декларация и се доказва с документи  удостоверяващи образование и професионална квалификация (описано подробно в указанията за подготовка на офертите).

- Участникът следва да покаже сформирани  минимум 4 /четири/ екипа за работа на обекта, 3 /три/ от тях комплектовани с работници ниско строителство и благоустрояване и 1 /един/ екип с работници пътно строителство, за работа едновременно по отделните подобекти, съответно с един технически ръководител на съответния подобект и необходимите работници и специалисти, съгласно графика за изпълнение. Всеки от екипите за ниско строителство и екипа за пътно строителство следва да отговаря на минималните изисквания за персонал и квалификация посочени подробно в указанията за участие в офертата.

Наетият технически персонал и работници да притежават необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно - квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност - ниско строителство, ВиК, Ел, и поне две години трудов стаж (доказва се с копия на документи  удостоверяващи образование и професионална квалификация).

- Участникът следва да разполага със следното минимално необходимо за изпълнение на поръчката /собствено или наето/ оборудване , механизация и съоръжения (описано подробно в указанията за подготовка на офертите);

- Участникът следва да опише минимум по три мерки за всеки един от компонентите за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 25.05.2010 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 04.06.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 07.06.2010 г.

Час: 11.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект/програма финансирани от фондове на ЕС:

Финансирането ще се осигури по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда"

 

Лица за контакти:

инж. Ганка Пенева и Здравка Иванова

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
29.12° C ясно небе
Нагоре