Оператор на депо за неопасни отпадъци при с. Богдан

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

„Оператор на депо за неопасни отпадъци при с. Богдан"

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Кратко описание на поръчката:

1.       Приемане на сметоизвозващите автомобили, проверка и регистриране на входящите отпадъци;

2.       Третиране на отпадъците чрез пробутване, разстилане, уплътняване на отпадъците с компактор;

3.       Запръстяване;

4.       Периодично почистване на ретензионния басейн от наноси и поддържане на електрическите помпи в изправност, дренажната и оросителната системи;

5.       Денонощна охрана на обекта;

6.       Извършване на мониторинг, изготвяне на отчети, водене на записи и изпълнение на всички изисквания, заложени в КР No 338-НО/2008г.;

7.       Извършване на СМР във връзка с надграждане на габионите за биогаз, РШ1 и РШ2 и други, съгласно проектната документация, КР No 338-НО/2008г. и издадени предписания на РИОСВ - Варна;

8.       Поддържане на площадковото осветление, стопанския двор, административната сграда, оградата и вътрешните пътища, които са за движение на сметоизвозващите автомобили, както и цялата съпътстваща инфраструктура на територията на депото.

 

Общо количество или обем на поръчката:

На депото се приемат битови и промишлени неопасни отпадъци. Средно на ден се депонират 125 тона отпадъци. Очакванията са при изпълнение разпоредбите на МОСВ и присъединяване на съседните общини това количество да нарасне до 180 тона на ден.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на  10 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е  0,5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

 

Основни финансови условия и начини на плащане:

Плащането на договорената сума се извършва по банков път, при условия определени в проекта на договора, приложен към документацията.

 

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция, със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител/и - участникът попълва декларация, съгласно приложения към документацията образец. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец. Подизпълнителят/ите трябва да отговаря/т на всички изисквания, на които отговаря и кандидата. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, в офертата се посочват подизпълнителя/ите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнителят/ите. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;    

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

8.  Декларация за запознаване с условията на поръчката - съгласно приложения образец;

9.  Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора - съгласно приложения образец; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец ;

11. Сведения за участника - съгласно приложения образец;

12. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

13. Срок за изпълнение на поръчката - следва да бъде съгласно посочения в обявлението  (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

14. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие, като се прилагат и анализите на единичните цени и ценообразуващи показатели;

15. Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

16. Документ за закупена документация - заверено копие.

    Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

-  Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008 г. и 2009 г.;

- Удостоверение от обслужващата банка за коректност на клиента;

- Справка - Декларация за общия оборот за последните три години (2007, 2008 г. и 2009 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

- Справка - Декларация за оборота от услуги свързани с опериране на сметища за последните три години (2007, 2008 г. и 2009 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а:

- участникът (самостоятелна фирма или обединение като цяло) трябва да е реализирал печалба (т.е. число по-голямо от нула) през всяка една от последните 3 /три/ финансови години, а именно 2007, 2008 и 2009 г.;

- участникът следва да има общ оборот не по-малък от 8 000 000 лв. общо за трите години (2007, 2008 г. и 2009 г.) за фирмата като цяло;

- участникът следва да има оборот от услуги свързани с опериране на сметища не по-малък от 500 000 лв. общо за трите години (2007, 2008 г. и 2009 г.) за фирмата като цяло.

 

 

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

- Заверено копие от актуален Сертификат по ISO 9001 - 2008 или еквивалент;

- Заверено копие от актуален Сертификат по ISO 14001 - 2004 или еквивалент;

- Декларация, че е запознат и  ще  изпълнява всички изисквания поети от възложителя по ISO 14001;

- Списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 3 години /2007, 2008, 2009 г./. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат договорите и референции от съответните възложители от списъка;

- Участникът трябва да разполага със собствена или наета база на територията на град Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба, нотариален акт или друг документ за собственост/ или наета /доказва се с договор за наем/ - нотариално заверен;

- Списък на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани при изпълнение на услугата;

- Списък-Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а:

- Участникът трябва да е изпълнил най-малко 5 договора за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 3 години /2007, 2008, 2009 г./;

- Участниците трябва да разполагат с наети на постоянен или срочен договор:

         един еколог;

         най-малко двама диспечери (проверители);

         един технически ръководител;

         най-малко двама машинисти;

         най-малко един шофьор;

         един общ работник.

Доказва се със списък съдържащ данни за собствени или наети технически лица, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, включително трудовият им стаж и професионална квалификация, придружен от копия на дипломи и професионална автобиография.

- Участниците трябва да разполагат със следното техническо оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка (собствени или наети):

         1 брой компактор с тегло не по-малко от 30 тона произведен не-повече от 15 години преди датата на провеждане на процедурата;

         1 брой булдозер с мощност не по-малко от 130 к.с., произведен не-повече от 15 години преди датата на провеждане на процедурата;

         1 брой самосвал с обем на каросерията не по-малък от 8 м3, произведен не-повече от 15 години преди датата на провеждане на процедурата;

         1 брой багер с обем на багерното устройство не по-малко от 1м3, произведен не-повече от 10 години преди датата на провеждане на процедурата.

Обстоятелствата относими към горепосочените изисквания за необходимата техника и оборудване (собствена или наета) се удостоверяват чрез информация от представения Списък-Декларация за собствено или наето оборудване на участника, в който е посочена и информация за наличието на изискуемите машини и оборудване. Задължително се прилагат копия на регистрационни талони и други относими към доказване на съответните параметри на техниката, документи за собственост или право на ползване.

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 28.05.2010 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 08.06.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 09.06.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка

08.12.2022

Община Добрич обявява резултатите 401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка, организиран от Община Добрич. Получените картички бяха оценявани от общинска комисия, която определи победителите. Те ще бъдат наградени...

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка
ВИЖ ДОБРИЧ
7.64° C предимно облачно
Нагоре