Оператор на депо за неопасни отпадъци при с. Богдан

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

„Оператор на депо за неопасни отпадъци при с. Богдан"

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Кратко описание на поръчката:

1.       Приемане на сметоизвозващите автомобили, проверка и регистриране на входящите отпадъци;

2.       Третиране на отпадъците чрез пробутване, разстилане, уплътняване на отпадъците с компактор;

3.       Запръстяване;

4.       Периодично почистване на ретензионния басейн от наноси и поддържане на електрическите помпи в изправност, дренажната и оросителната системи;

5.       Денонощна охрана на обекта;

6.       Извършване на мониторинг, изготвяне на отчети, водене на записи и изпълнение на всички изисквания, заложени в КР No 338-НО/2008г.;

7.       Извършване на СМР във връзка с надграждане на габионите за биогаз, РШ1 и РШ2 и други, съгласно проектната документация, КР No 338-НО/2008г. и издадени предписания на РИОСВ - Варна;

8.       Поддържане на площадковото осветление, стопанския двор, административната сграда, оградата и вътрешните пътища, които са за движение на сметоизвозващите автомобили, както и цялата съпътстваща инфраструктура на територията на депото.

 

Общо количество или обем на поръчката:

На депото се приемат битови и промишлени неопасни отпадъци. Средно на ден се депонират 125 тона отпадъци. Очакванията са при изпълнение разпоредбите на МОСВ и присъединяване на съседните общини това количество да нарасне до 180 тона на ден.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на  10 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е  0,5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

 

Основни финансови условия и начини на плащане:

Плащането на договорената сума се извършва по банков път, при условия определени в проекта на договора, приложен към документацията.

 

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция, със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител/и - участникът попълва декларация, съгласно приложения към документацията образец. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец. Подизпълнителят/ите трябва да отговаря/т на всички изисквания, на които отговаря и кандидата. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, в офертата се посочват подизпълнителя/ите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнителят/ите. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;    

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

8.  Декларация за запознаване с условията на поръчката - съгласно приложения образец;

9.  Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора - съгласно приложения образец; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец ;

11. Сведения за участника - съгласно приложения образец;

12. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

13. Срок за изпълнение на поръчката - следва да бъде съгласно посочения в обявлението  (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

14. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие, като се прилагат и анализите на единичните цени и ценообразуващи показатели;

15. Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

16. Документ за закупена документация - заверено копие.

    Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

-  Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008 г. и 2009 г.;

- Удостоверение от обслужващата банка за коректност на клиента;

- Справка - Декларация за общия оборот за последните три години (2007, 2008 г. и 2009 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

- Справка - Декларация за оборота от услуги свързани с опериране на сметища за последните три години (2007, 2008 г. и 2009 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а:

- участникът (самостоятелна фирма или обединение като цяло) трябва да е реализирал печалба (т.е. число по-голямо от нула) през всяка една от последните 3 /три/ финансови години, а именно 2007, 2008 и 2009 г.;

- участникът следва да има общ оборот не по-малък от 8 000 000 лв. общо за трите години (2007, 2008 г. и 2009 г.) за фирмата като цяло;

- участникът следва да има оборот от услуги свързани с опериране на сметища не по-малък от 500 000 лв. общо за трите години (2007, 2008 г. и 2009 г.) за фирмата като цяло.

 

 

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

- Заверено копие от актуален Сертификат по ISO 9001 - 2008 или еквивалент;

- Заверено копие от актуален Сертификат по ISO 14001 - 2004 или еквивалент;

- Декларация, че е запознат и  ще  изпълнява всички изисквания поети от възложителя по ISO 14001;

- Списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 3 години /2007, 2008, 2009 г./. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат договорите и референции от съответните възложители от списъка;

- Участникът трябва да разполага със собствена или наета база на територията на град Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба, нотариален акт или друг документ за собственост/ или наета /доказва се с договор за наем/ - нотариално заверен;

- Списък на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани при изпълнение на услугата;

- Списък-Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а:

- Участникът трябва да е изпълнил най-малко 5 договора за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 3 години /2007, 2008, 2009 г./;

- Участниците трябва да разполагат с наети на постоянен или срочен договор:

         един еколог;

         най-малко двама диспечери (проверители);

         един технически ръководител;

         най-малко двама машинисти;

         най-малко един шофьор;

         един общ работник.

Доказва се със списък съдържащ данни за собствени или наети технически лица, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, включително трудовият им стаж и професионална квалификация, придружен от копия на дипломи и професионална автобиография.

- Участниците трябва да разполагат със следното техническо оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка (собствени или наети):

         1 брой компактор с тегло не по-малко от 30 тона произведен не-повече от 15 години преди датата на провеждане на процедурата;

         1 брой булдозер с мощност не по-малко от 130 к.с., произведен не-повече от 15 години преди датата на провеждане на процедурата;

         1 брой самосвал с обем на каросерията не по-малък от 8 м3, произведен не-повече от 15 години преди датата на провеждане на процедурата;

         1 брой багер с обем на багерното устройство не по-малко от 1м3, произведен не-повече от 10 години преди датата на провеждане на процедурата.

Обстоятелствата относими към горепосочените изисквания за необходимата техника и оборудване (собствена или наета) се удостоверяват чрез информация от представения Списък-Декларация за собствено или наето оборудване на участника, в който е посочена и информация за наличието на изискуемите машини и оборудване. Задължително се прилагат копия на регистрационни талони и други относими към доказване на съответните параметри на техниката, документи за собственост или право на ползване.

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 28.05.2010 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 08.06.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 09.06.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.57° C облачно
Нагоре