Изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел във вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел във вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи".

Обществената поръчка включва изпълнение на дейностите по изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел на следните под обекти:

- „Междублоково пространство между ул."Васил Левски", ул."Любен Каравелов", ул."Васил Априлов" и ул."Адриана Будевска";

- „Околоблоково пространство на ЖСК „Рубин" по ул."Река Тимок";

- „Околоблоково пространство на блок №8 по ул."Екзарх Йосиф";

- „Междублоково пространство между ул."Сан Стефано", ул."Захари Стоянов", ул."Панайот Хитов" и ул."Даскал Димитър Попов";

- „Подходи към жилищна група по ул."Сан Стефано" №10";

- „Околоблоково пространство на ЖСК „Топлина" по ул."Кирил и Методий";

- „Пешеходен подход от бул."Трети март" към жилищни блокове 41, 42, 43 по ул."Иван Кършовски";

- „Междублоково пространство между бул."Добруджа", ул."Отец Паисий", ул."Климент Охридски" и ул."Иларион Макариополски";

- „Междублоково пространство между ул."Славянска", ул."Вихър" и ул."Полковник Дрангов";

- „Междублоково пространство между ул."Отец Паисий", ул."Райна Княгиня" и ул."Вихър";

- „Междублоково пространство между ул."Вардар", ул."Александър Стамболийски", ул."Генерал Скобелев" и ул."Генерал Гурко";

- „Междублокови пространства между бул."Русия", ул."Дунав" и ул."Вардар";

- „Междублокови пространства в ЖК „Христо Ботев", блокове 3,4,6,8,9 - северно от ул."Христо Ботев" и блокове 1,2,5 - южно от ул."Христо Ботев";

- „Околоблоково пространство на ЖСК „Столетов" по ул."Каменица" и ул."Боряна";

- „Междублокови пространства в ЖК "Строител";

- „Междублоково пространство в ЖК „Иглика" бл. 4 и 5;

- „Околоблоково пространство на бл. 46 в ЖК "Добротица";

- „Пешеходна пътека от бул."Русия" до бл. 26 в ЖК „Дружба" 3 и подход към бл. 26, и околоблоково пространство на бл. 26".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем на поръчката:

Очакван обем бетонови настилки 80 000 кв. м.

в цифри: 4129000 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

Гаранцията за участие е в размер на 40 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е 5 %.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и при условията посочени в указанията

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;                     

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда;

8.   Декларация, че участникът е запознат с условията на поръчката;

9.   Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда;

11. Сведения за участника - съгласно приложения образец;

12. Попълнена и подписана Оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;

13. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

14.  Документ за закупена документация - заверено копие.

       Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

15.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

 • Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008 г. и 2009 г. - в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;
 • Справка - Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2007, 2008 г. и 2009 год.) - в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;
 • Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ;
 • Копие на документ за наличност по банкова сметка и/или удостоверение от банка за осигурена кредитна линия или друг документ, удостоверяващ достъпа до осигурения финансов ресурс.

 

Минимални изисквания:

- участникът следва да има положителен годишен финансов резултат за всяка от последните три години (2007, 2008 г. и 2009 год.), като при обединение /консорциум/ се отнася за всеки от членовете му;

- участникът следва да има минимален общ оборот от дейност сходна с предмета на поръчката не по-малко от:  10 000 000 лв. за всяка от последните три години (2007, 2008 г. и 2009 год.);

- Застраховка за професионална отговорност на участника валидна за срока на валидност на офертата;

- Участникът следва да докаже достъп до осигурен финансов ресурс в размер на 50 % от стойността на поръчката.

     В случай на участие на обединение минималните изисквания се отнасят до обединението като цяло.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

 • Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението - нотариално заверени, за съответната група строежи вписани съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ;
 • Заверени копия от актуални сертификати за внедрени от участника: Система за управление на качеството ISO 9001 - 2008, Система за управление на здравето и безопастостта при работа BS OHSAS 18001:2007 и Системи за управление на околната среда ISO 14001 - 2004;
 • Декларация със списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 5 години. За кандидатите започнали по късно дейността си - за последните три години. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на изпълнените СМР по договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат и референции от възложителите по посочените договори;
 • Опис - декларация с описание на техническото оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка, придружено с документи удостоверяващи право на собственост или договор за наем;
 • Списък - декларация с данни за техническия персонал и ръководни служители на кандидата или участника, които ще участват при изпълнение на поръчката, включително тези отговарящи за контрола на качеството, както и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника, на ръководните му служители, на техническите лица, които ще отговарят за извършването на строителството - заверени от кандидата/участника в настоящата процедура копия /доказва се с копия на дипломи, удостоверения, професионална автобиография и др./;
 • Опис - справка за числеността на персонала по категории, наети по трудови договори към 31 април 2010 г. /доказва се със справка за актуалното състояние на действащите трудови договори/ да не са по-малко от 150 човека;
 • Линеен график за изпълнение на поръчката;
 • Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката по отношение на замърсяване на околните пространства, запрашаване и намаляване нивата на шум.

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за втора група строежи, съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, отговарящи на четвърта категория строежи съгласно чл.137, ал.1  от  ЗУТ;

- Участникът следва да притежава сертификати за внедрени: Система за управление на качеството ISO 9001, Система за управление на здравето и безопасността при работа 18001 и Системи за управление на околната среда 14001 с обхват предмета на поръчката;

- Участникът следва да има доказан опит в изпълнението на настилки от бетонови павета /да има изпълнени минимум 5 000 м2 настилки от бетонови павета през последните три години 2007, 2008, 2009 г./. Изпълнението се доказва с референции от възложител или копия от протокол обр.19, от които да е видно изпълненото количество настилки;

- Кандидатът/участникът да разполага с необходимия квалифициран екип, на ръководните му служители, което се описва в декларация и се доказва с документи  удостоверяващи образование и професионална квалификация:

- 1 ръководител на обект с висше образование в областта на строителството, професионален опит по специалността - мин. 10 години и изпълнени като ръководител обект поне 5 обекта с подобен характер;

- Участникът следва да покаже сформирани  минимум 12 /дванадесет/ екипа, за работа по отделните подобекти, съответно с един технически ръководител на съответния подобект и необходимите работници и специалисти. Всеки от екипите следва да е съставен от минимум по пет строителни работника, двама машинисти на пътно строителни машини и двама шофьори.

Техническият персонал да притежава необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно - квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност. (доказва се с копия на документи  удостоверяващи образование и професионална квалификация);

- Участникът следва да разполага със следното минимално необходимо за изпълнение на поръчката /собствено или наето/ оборудване , механизация и съоръжения:

-        Изкопно-товарачни машини - 12 бр.

-        Уплътнителна техника (валяци, виброплочи) - 12 бр.

-        Автогрейдери - 4 бр.

-        Фугорезачки - 3 бр.

-        Бетоновози - 2 бр.

-        Самосвали - 24 бр.

-        Машина за полагане на бетонови павета - 2 бр.

-        Наличие на складова база с доказано предназначение на територията на Община Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или наета /доказва се с договор за наем - нотариално заверен/;

-        Наличие на бетонов възел - собствен /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или нает /доказва се с договор за наем - нотариално заверен/ или нотариално заверен договор с производител за доставка (копие на договор);

-        Наличие на акредитирана строителна лаборатория - собствена /доказва се с валиден сертификат за акредитеция/ или наета /доказва се с договор за наем - нотариално заверен/ и или нотариално заверен договор с акредитирана лаборатория за извършване на услуги;

- Участникът следва да опише минимум по 3 /три/ мерки за всеки един от компонентите за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката.

      В случай на участие на обединение минималните изисквания се отнасят до обединението като цяло.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 28.06.2010 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 08.07.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 09.07.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева и Веселин Ганев

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
8.81° C облачно
Нагоре