Цялостно изграждане на терен – тренировъчно игрище с размери 65/105 в гр. Добрич

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва изпълнение на дейностите по:

- подготовка на основата - насипване на трошено каменна настилка и оформяне на проектния наклон;

- направа на нова дренажна система. Дренажните фракции са три слоя - първи слой със зърнометрия 4-22 и дебелина на пласта 7см.. Втори слой със зърнометрия 4-11 и дебелина на пласта 3см. и последен слой със зърнометрия 0-5 и дебелина на пласта 1см; - предвидено е полагане на геотекстил между земното легло и дренажните фракции. Под синтетичната тревна настилка ще има омекотяваща подложка с дебелина 20мм;

- за терена е предвидено да бъде ограден с ограда с височина 8м. с полиетиленова плетена мрежа, с УВ-защита, водоустойчива, с големина на квадратчето 120/120.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Тренировъчното игрище е с габаритни размери 65 м х 105 м  (6 825 кв. м.)

 

Прогнозна стойност без ДДС:

575 000 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 5 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, в рамките на планираните средства за 2010 г. Плащанията ще се извършват по банков път по начин посочен в проекто-договора.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

- За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;                      

- Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

- Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец; 

- Декларация за спазване политиката по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията образец;

- Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

- Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата - съгласно приложението);

- Срок за изпълнение на поръчката - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението  (посочва се в офертата - съгласно приложението);

- Гаранционен срок на подлежащите на извършване СМР (посочва се в офертата - съгласно приложението);

- Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Документ за закупена документация - заверено копие.

      Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

-  Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.);

- Справка - Декларация, която съдържа информация за общия оборот и  за оборота от СМР на изграждане и реконструкция на спортни комплекси и изграждане и полагане на настилки на спортни съоръжния за последните 3 г. (2007, 2008 и 2009 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участникът да има оборот от  СМР на изграждане и реконструкция на спортни комплекси и изграждане и полагане на настилки на спортни съоръжения общо за последните 3 години (2007, 2008, 2009 г.) - минимум 7  млн.лв.;

-  Копие от валидна  застраховка за "Професионална отговорност" съгласно чл. 171 от ЗУТ.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

а)       Списък на договори за строителство изпълнени през последните 3 години (2007, 2008, 2009 г.) на обекти, подобни на предмета на поръчката, с посочени стойности, дата и място на строителство, с посочен за всяка година общ обем СМР (без ДДС) на подобните обекти, придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните подобни обекти, и дали строителството е  изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

б)       Описание на техническото оборудване (собствено или наето), с което разполага участникът за осигуряване качеството на изпълнение на дейностите, включително професионални машини за полагане на настилката и компонентите към нея (пясък, гранули и др.). Доказва се със документи за собственост или договори за наем.      

в)       Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и на ръководните му служители. 

г)       Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството на СМР и вложените материали.

д)       Участникът да бъде вписан в професионален регистър на строителя за строежи минимум 3-та  категория.

 е) Участникът трябва да представи следните сертификати за синтетичната тревна настилка:

-        Сертификат ISO 9001 от Производителя. Доказва се с приложен легализиран превод на сертификат от българска лицензирана преводаческа агенция.

-        Сертификат ISO 14001:2004 от Производителя. Доказва се с приложен легализиран превод на сертификат от българска лицензирана преводаческа агенция.

-        Сертификат, удостоверяващ, че производителя е член на ESTO (European Synthetic Tuft Organization) Европейска Организация на Производителите на Синтетични Тревни Настилки. Доказва се с приложен легализиран превод на сертификат от българска лицензирана преводаческа агенция.

-        Лицензиран Сертификат "FIFA RECOMMENDED 2 STAR" Доказва се с приложен легализиран превод от българска лицензирана преводаческа агенция.

-        Тестови доклади за фибрилиране на настилката, извършени от независима акредитирана лаборатория за минимум 20000 оборота и за минимум 50000 оборота. Доказва се с легализирани преводи на докладите от българска лицензирана преводаческа агенция.

-        Тестови доклад за  устойчивост на тревния стрък след 300 (триста) цикъла - доказва се с доклад от независима акредитирана лаборатория, с превод от българска лицензирана преводаческа агенция.

-        Сертификат доказващ, че при триене на синтетичната тревна настилка и кожата на човешкото тяло, температурата не се покачва повече от 70C, за да се  избегне риска от ожулвания и охлузвания по време на игра. Доказва се с легализиран превод на сертификата от българска лицензирана преводаческа агенция.

-        Официален документ от „Компании препоръчвани от ФИФА" (FIFA Preferred Companies). Доказва се с приложен  легализиран превод на официалния документ от българска лицензирана преводаческа агенция.

-        Легализиран превод на техническата спесификация на синтетичната тревна настилка от българска лицензирана преводаческа агенция и предоставена мостра.

ж) Участникът трябва да представи следните сертификати за омекотяващата подложка:

-        Техническа спесификация за омекотяваща подложка предоставена от производителя, с превод от българска лицензирана преводаческа агенция.

-        Сертификат ISO 9001 от Производителя, доказва се с приложен легализиран превод на сертификат от българска лицензирана преводаческа агенция.

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да са изпълнили минимум 5 /пет/ договора с предмет изграждане и реконструкция на терен със синтетична тревна настилка, които да е  с площ минимум 7500 м2., като минимум един от тях да бъде терен на отбор от първа лига в България -представят се референции за тези обекти, комисията може да провери и на място.

- Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ подобен терен в частите - изграждане на дренажна система, изграждане на оградна система, доставка и полагане на изкуствена тревна настилка и омекотяваща подложка. Участникът трябва да е изпълнил минимум един терен с абсолютно същата марка и параметри на синтетичната тревна настилка и омекотяваща подложка, които предлага за изпълнението на поръчката - представя се референция за обекта, комисията може да провери и на място. Да е посочен адрес и контакт за кореспонденция.

- Участникът трябва да представи препоръки/референции за добро изпълнение на договори за СМР за изграждане на стадиони, спортни комплекси и площадки - минимум 15 (петнадесет) препоръки/референции. Тези препоръки/референции посочват дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

- Участникът да разполага с лазерно оборудване за нивелация - собствено или наето. Доказва се с фактура или с договор за наем. Лазерното оборудване за нивелация да е със следните технически параметри:

* да има възможност да работи в X и Y равнина. В Х равнината да има възможност да работи в рамките на +/- 10%, а в Y от -5% до +25%;

* работен обхват до 770м.;

*всички функции да могат да се управляват от дистанционно управление в рамките до 300м.;

* дължина на вълната 685 nm във видимия спектър;

* пет оборота на лазерната глава в секунда;

* да има лазерен приемник.

      Доказва се с техническа спецификация задължително на български език или преведена от чужд от лицензирана преводаческа агенция.

- Участникът да разполага с лазерен грейдер- собствен или нает. Доказва се с фактура или с договор за наем.

 - Участникът да разполага с професионална машина (собствена или наета) закомпонентите към настилката (пясък, гранули и др.). Машината да може да контролира полаганата дебелина на слоя пълнеж (пясък, гранули и др.). Машината да бъде със следните технически параметри:

*Работна ширина - 1,5м;

*Възможност за регулиране количеството на пълнежа на квадратен метър;

*Максимално количество на пълнежа 3м³;

*Дистанционно управление на разстояние до 25м.;

*Електро хидравлично управление на четките и колелата.

    Доказва се с техническа спецификация задължително на български език или преведена от чужд от лицензирана преводаческа агенция.

  • - Участниците трябва да разполагат с квалифициран персонал- най-малко по 2 (двама) инженери свързани с контрол на качеството на извършвани СМР, СРР ,като поне 1 от тях да е бил технически ръководител при изграждането на пет терена за професионален футбол с полагане на изкуствена тревна настилка. Доказва се с професионална автобиография.

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 22.07.2010 г.

Цена на офертата: 40 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 40 лева, внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 29.07.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 30.07.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Здравка Иванова и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
29.13° C ясно небе
Нагоре