Машинно зимно почистване на улици и булеварди на територията на Община град Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Дейностите по изпълнение на поръчката включват интензивно машинно зимно почистване на всички улици и булеварди, съгласно приложения график, включително непрекъснато осигуряване на проходимост в участъците със стръмни наклони. Дейността включва и обработка на пътищата с магнезиево - солни смеси.

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

Общо количество или обем:

Дължина на улиците в л.м - 73 303;

Площ на улиците в кв.м. - 738 709;

Площ на тротоарите в кв.м. - 247 168.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на  5 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е  0,5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Плащането на договорената сума се извършва по банков път, при условия определени в проекта на договора, приложен към документацията.

 

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се  възлага поръчката:

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особенни условия, приложими към изпълнението на поръчката:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

 

Условия за участие:

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2.       Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция, със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

5.       Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6.       Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител/и - участникът попълва декларация, съгласно приложения към документацията образец. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец. Подизпълнителят/ите трябва да отговаря/т на всички изисквания, на които отговаря и кандидата. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, в офертата се посочват подизпълнителя/ите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнителят/ите. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;    

7.       Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

8.  Декларация за запознаване с условията на поръчката - съгласно приложения образец;   

9.  Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора - съгласно приложения образец; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец ;

11. Сведения за участника - съгласно приложения образец;

12. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

13. Срок за изпълнение на поръчката - следва да бъде съгласно посочения в обявлението  (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

14. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие, като се прилагат и анализите на единичните цени и ценообразуващи показатели;

15. Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

16. Документ за закупена документация - заверено копие;

    Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

-  Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008 г. и 2009 г.;

- Удостоверение от обслужващата банка за коректност на клиента;

- Справка - Декларация за общия оборот и оборот от дейности по зимно поддържане на улици и булеварди за последните три години (2007, 2008 г. и 2009 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

 

Минимални изисквания:

- участникът следва да има оборот не по-малък от 1 500 000 лв. общо за трите години (2007, 2008 г. и 2009 г.) за фирмата като цяло.

- участникът да представи доказателства за оборот не по-малко от 1 000 000 /един милион/ лева общо за трите години /2007, 2008 и 2009г./ от дейности по зимно поддържане на улици и булеварди за фирмата като цяло.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

- Участникът да е сертифициран по стандартите: ISO 9001 за система за управление на качеството, ISO 14001 за система за управление на околната среда /еквивалентни/.

- Списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 3 години /2007, 2008, 2009 г./. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат и референции от съответните възложители от списъка;

- Участникът да представи доказателства за сключени договори за последните три години /2007,2008 и 2009/ с поне една община с население не по-малко от 100 000 /сто хиляди/ души , удостоверено с официален документ от съответната община.

- Декларация (описание) на техническото оборудване (собствено или наето), което участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, от която да са видни вида на техниката, годината на производство и производителността;

- Собствена база на територията на Община Добрич , включваща база за ремонт и съхранение на техниката и складови помещения за съхранение на пясъчно-солни и магнезиево-солни смеси.

- Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката и включително тези, които ще отговарят за контрол на качеството;

- Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката.

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да докаже, че разполага за срока на договора със следната техника:

  • Минимум 4 (четири) броя специализирана високопроходима колесна техника с монтирани гребла; ако поне две от тези машини не могат да бъдат използвани за разпръскване на магнезиево - солни смеси, участникът следва да докаже, че разполага и с минимум два броя специализирани автомобили за разпръскване на магнезиево - солни смеси. Техниката да е произведена не-повече от 15 години преди датата на провеждане на процедурата;
  • 4 (четири) броя машини, различни от тези, осигуряващи интензивното зимно почистване - трактори с ширина на греблата, позволяваща почистване на уличната мрежа от IV, V и VI категория

Доказателства за собствеността  и/или основанието за ползване, както и документ за извършен технически преглед на техниката. Техниката да е произведена не-повече от 15 години преди датата на провеждане на процедурата.

     Доказателства за собствеността  и/или основанието за ползване, както и документ за извършен технически преглед на техниката.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 02.08.2010 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 - 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/ в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 50 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 12.08.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 13.08.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лице за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 162

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
29.91° C ясно небе
Нагоре