Корекция на река „Добричка” и нейните притоци - за земна и нова бетонова корекция на дере „Сердика” вследствие на вредно въздействие на водите в периода февруари - март 2010г.

 

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Корекция на река „Добричка" и нейните притоци - за земна и нова бетонова корекция на дере „Сердика" вследствие на вредно  въздействие на водите в периода февруари - март 2010г.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Кратко описание на поръчката:

Корекцията на дере „Сердика" - обект на малката обществена поръчка е с дължина 3563м, като участъка започва от плочест водосток на източното околовръстно шосе и преминава през Ж.К. „Изгрев" и Ж.К. „Иглика" и се влива в река „Добричка" при Обувен завод „Добрич".

         Корекцията в нивелетно отношение е проектирана с 5 участъка с различни надлъжни наклони, и три типови напречни профила.

тип1  - единичен трапец - земна корекция със светли размери - ширина дъно 4.00м., дълбочина - 2.00м., откос 1:2.00 - обща дължина 2349м.

тип2 - единичен трапец със стоманобетонова облицовка - 10см. Върху пясъчна подложка - 5см. На кампади с дължина 4.00м и със светли размери - ширина 4.00м., дълбочина - 1.5м., откос 1:1.50 - обща дължина 400.00м

         При изпълнението на проекта е предвидено да се извършат следните дейности:

 • почистване на храсти и дървесна растителност;
 • изкопни работи;
 • насипни работи с уплътняване на пластове от 20см.;
 • бетонови и армировъчни за изпълнение на дъно, откоси и кюне.

 

Общо количество или обем на поръчката:

Съгласно приложената документация.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:       

 • парична сума в размер 300 лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
 • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

 

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

 • парична сума в размер на 5 % от стойността на договора, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
 • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Основни финансови условия и начини на плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, в рамките на планираните средства за 2010 г. Плащанията ще се извършват по банков път, след подписване на протоколи за извършено строителство и представяне на оригинални данъчни фактури.

 

 

Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

Изисквания към участниците, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец;                     

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

8. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

9. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията образец;

11. Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

12. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

13. Срок за изпълнение на поръчката - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението  (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

14. Гаранционен срок на подлежащите на извършване СМР (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

15. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

16. Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

17. Документ за закупена документация - заверено копие.

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности:

18. Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009г.) - участникът следва да има положителен годишен финансов резултат за последните три години (2007, 2008 и 2009 год.), а в случай на обединение - на всеки един от участниците в него за всяка от последните три финансови години да бъде с положителен финансов резултат;

- Справка - Декларация за реализирания оборот от СМР, сходни с дейностите по предмета на поръчката за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.); 

- Копие от сключена застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ - застраховката за професионална отговорност следва да е на строителя и да е със срок съответстващ на срока на изпълнение на СМР.

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- участниците трябва да са реализирали оборот от СМР, сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малко от 500 000 лева без ДДС сумарно за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.). При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението.

 

Технически възможности

19. Списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка  а именно: изпълнение на корекции на дерета, реки, хидротехнически съоръжения, изпълнени през последните 5 години /2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г./;

- Списък - Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето /договор за наем - нотариално заверен/;

- Участникът следва да има складова база на територията на област Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или наета /доказва се с договор за наем - нотариално заверен/;

- Опис - справка за средно списъчна численост на персонала - технически лица и квалифицирани работници наети по трудов договор за последните три години /2007, 2008 и 2009 г./ - доказва се със справка за актуалното състояние на действащите трудови договори за 2007, 2008 и 2009г., издадена от НАП

- Списък на ръководните служители на кандидата и на техническите лица, които ще участват при изпълнението на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на качеството.

- Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението за изпълнение на строежи от съответната група и категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, които отговарят на предмета на настоящата обществена поръчка - нотариално заверени;

- Линеен график за извършваните СМР в календарни дни;

- Заверено от участника копие на Сертификат за съответствието на кандидата със системата за управление на качеството ISO 9001-2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на обществената поръчка или удостоверение, че е в процедура за получаване на сертификат;

- Заверено от участника копие на Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2002 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на обществената поръчка или удостоверение, че е в процедура за получаване на сертификат;

- Заверено от участника копие на Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на обществената поръчка или удостоверение, че е в процедура за получаване на сертификат;

- Описание на мерките за опазване на околната среда, които участника ще приложи при изпълнение на поръчката - Участникът следва да опише минимум три мерки за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката.

 За доказване на икономически, финансови и технически възможности и за доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни кандидати се изискват документи издадени от държавата, в която кандидатът е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националният му закон.

 

Минимални изисквания:

- минимум 5 обекта за последните пет години. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат и референции от съответните възложители от списъка;

- Участниците трябва да разполагат със следното техническо оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка (собствени или наети):

 • Булдозер с телескопично гребло;
 • Багер с кофа със зъби;
 • Багер с кофа с наклони / подравнителна кофа/;
 • Комбиниран багер;
 • Валяк - грайферов;
 • Валяк - гладък;
 • Мини челен товарач;
 • Повърхностен вибратор /виброплоча/ 150 кг/см2 ;
 • Кран със стрела 20м. и товароподемност мин. 16 тона;
 • Самосвали - 2 броя.

Обстоятелствата относими към горепосочените изисквания за необходимата техника и оборудване (собствена или наета) се удостоверяват чрез информация от представения Списък - Декларация за собствено или наето оборудване на участника, в който е посочена и информация за наличието на изискуемите машини и оборудване. Задължително се прилагат копия на регистрационни талони /както за собствена така и за наета технико/ и други относими към доказване на съответните параметри на техниката, документи за собственост или право на ползване;

- Участникът следва да има средно списъчна численост на персонала нает по трудови договори не по-малко от 20 човека за предходната година - 2009 г.;

- Участниците трябва да разполагат с наети на постоянен или срочен трудов/граждански договор:      

 - за техническото ръководство на обекта - с висше образование - строителен инженер, с опит в хидростроителството, с трудов стаж най-малко 5 години на позиция ръководител на строеж;

-  геодезист  - инженер или техник с доказан опит - 5 години, който да упражнява контрол на корекцията в нивелетно отношение;

-   за контрол по качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност  -  с удостоверение за изпълняване на длъжността;

-  за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд - с удостоверение за изпълняване на длъжността;

            Доказва се със списък съдържащ данни за собствени или наети технически лица, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, включително трудовият им стаж и професионална квалификация, придружен от копия на дипломи и задължително с професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях.

               Наетите работници следва да притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение на извършваните дейности /доказва се с копия от удостоверения за придобита професионална квалификация и т.н./;

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 01.09.2010 г.

Цена на офертата: 40 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 40 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 08.09.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 09.09.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

Здравка Иванова, инж. Галина Николова

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка

08.12.2022

Община Добрич обявява резултатите 401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка, организиран от Община Добрич. Получените картички бяха оценявани от общинска комисия, която определи победителите. Те ще бъдат наградени...

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка
ВИЖ ДОБРИЧ
8.59° C предимно облачно
Нагоре