Благоустрояване пешеходна зона "Север" - IV етап

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Благоустрояване пешеходна зона "Север" - IV етап"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Изпълнението на поръчката включва: ремонт на настилки, изграждане на рампи за хора в неравностойно положение, подпорни стени, линейни оттоци, полагане на кабел за осветление, изработка и монтаж на осветителни стълбчета, изработка и монтаж на перголи и пейки.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Полагане на около 900 кв. м. декоративна настилка, изграждане на рампи - около 150 кв. м.,изработване и монтиране на 4 перголи и 30 бр. пейки, монтиране на 15 осветителни стълбчета, захранени с 300 м. кабел.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 3 000 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства. Разплащане по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършено строителство и издадена данъчна фактура.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Удостоверение за актуално състояние - оригинал, издаден не по-рано от 30 дни преди подаване на офертата или ЕИК - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Декларация за използването или не на подизпълнител по време на изпълнение на поръчката - съгласно приложения образец;

Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в заявлението или офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

- Срок за изпълнение на поръчката, следва да бъде не по-дълъг от посочения в обявлението - посочва се в офертата - съгласно приложението;

-  Предлагана цена на основните видове работи - попълва се образеца на ценово предложение;

-  Попълнена и подписана оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;

-  Гаранционен срок на извършените СМР и срок на валидност на офертата /посочени в образеца на офертата/. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението.

-  Анализи за формиране на единичните цени на основните видове СМР, предмет на поръчката /приложени в ценовото предложение/.

-  Документ за закупена тръжна документация - оригинал или заверено копие;

-  Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора;

-  Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП, че в предлаганите цени е спазено изискването за минимална цена на труда;

-  Стойности на ценообразуващите показатели: часова ставка, допълнителни разходи върху труда и механизацията, доставно-складови разходи, печалба /посочени в образеца на офертата/;

-  Декларация за спазване Политиката по управление на Община град Добрич, със значимите аспекти на околната среда, целите по управление на околната среда и Програмата за тяхното постигане;

-  Документ за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

- заверено копие на Баланса и Отчета за приходите и разходите за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.;

- копие от застрахователна полица за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ / заверено от кандидата/ и валидна до завършване на строителството.

 

Минимални изисквания:

- минимален общ оборот за трите години (2006 г., 2007 г. и 2008 г.) - 6 000 000 лв.

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:

- удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - за категория строеж 4 - копие;

- списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най - важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и е в съответствие с нормативните изисквания;

- декларация на техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство - списък на собственото или наето оборудване или механизация, с което ще се изпълнява поръчката;

- документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на  кандидата или участника и / или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация;

- списък на работниците и техническия персонал, които ще използва участника при изпълнението на поръчката;

- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години; 

- линеен график по месеци за изпълнението на поръчката, придружен със справка за необходимия брой работници, оборудване и механизация, количеството работа и норма време съгласно действащото законодателство;

- описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката;

- снимков материал или мостра на плочите придружени с техническа спецификация - един брой от мострата на плочите от всеки цвят съгласно детайла на проекта и предварителен договор за покупка на плочите с нужните количества, като доставката да е съобразена с линейния график за изпълнение;

- декларация на изпълнителя, че ще изпълни всички възложени видове СМР съгласно изискванията действащата нормативна уредба в строителството за качество и безопасност;

 

Минимални изисквания:

-  участникът следва да има изпълнени минимум 5 /пет/ обекта и минимум 5 /пет/ референции;

- участникът следва да има сключени трудови договори с минимум: 20 работника за ниско строителство (за настилки, плочкаджии), 5 ел. специалиста, 5 ВиК специалиста;

- данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще ползва за извършване на строителството;

- материалите, които ще се използват по време на изпълнение на поръчката, от избрания изпълнител, да са качествени и към тях да бъдат приложени сертификати и/или декларация за съответствие съгласно действащото законодателство.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 10.09.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 17.09.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 18.09.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

инж. Ганка Пенева

ул."България"-12 стая 419

тел. 058/ 601 207

факс: 058/ 601 207

e-mail: g_peneva@dobrich.bg

Актуално

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

26.05.2022

От 01 юни 2022 година стартира изпълнение на Решение №31-15/22.02.2022 година, с което се възлага пряко услугата обществен превоз на пътници на територията на Община град Добрич на Общинското дружество „Градски транспорт...

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.
ВИЖ ДОБРИЧ
15.27° C предимно облачно
Нагоре