Благоустрояване пешеходна зона "Север" - IV етап

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Благоустрояване пешеходна зона "Север" - IV етап"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Изпълнението на поръчката включва: ремонт на настилки, изграждане на рампи за хора в неравностойно положение, подпорни стени, линейни оттоци, полагане на кабел за осветление, изработка и монтаж на осветителни стълбчета, изработка и монтаж на перголи и пейки.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Полагане на около 900 кв. м. декоративна настилка, изграждане на рампи - около 150 кв. м.,изработване и монтиране на 4 перголи и 30 бр. пейки, монтиране на 15 осветителни стълбчета, захранени с 300 м. кабел.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 3 000 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства. Разплащане по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършено строителство и издадена данъчна фактура.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Удостоверение за актуално състояние - оригинал, издаден не по-рано от 30 дни преди подаване на офертата или ЕИК - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Декларация за използването или не на подизпълнител по време на изпълнение на поръчката - съгласно приложения образец;

Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в заявлението или офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

- Срок за изпълнение на поръчката, следва да бъде не по-дълъг от посочения в обявлението - посочва се в офертата - съгласно приложението;

-  Предлагана цена на основните видове работи - попълва се образеца на ценово предложение;

-  Попълнена и подписана оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;

-  Гаранционен срок на извършените СМР и срок на валидност на офертата /посочени в образеца на офертата/. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението.

-  Анализи за формиране на единичните цени на основните видове СМР, предмет на поръчката /приложени в ценовото предложение/.

-  Документ за закупена тръжна документация - оригинал или заверено копие;

-  Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора;

-  Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП, че в предлаганите цени е спазено изискването за минимална цена на труда;

-  Стойности на ценообразуващите показатели: часова ставка, допълнителни разходи върху труда и механизацията, доставно-складови разходи, печалба /посочени в образеца на офертата/;

-  Декларация за спазване Политиката по управление на Община град Добрич, със значимите аспекти на околната среда, целите по управление на околната среда и Програмата за тяхното постигане;

-  Документ за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

- заверено копие на Баланса и Отчета за приходите и разходите за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.;

- копие от застрахователна полица за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ / заверено от кандидата/ и валидна до завършване на строителството.

 

Минимални изисквания:

- минимален общ оборот за трите години (2006 г., 2007 г. и 2008 г.) - 6 000 000 лв.

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:

- удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - за категория строеж 4 - копие;

- списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най - важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и е в съответствие с нормативните изисквания;

- декларация на техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство - списък на собственото или наето оборудване или механизация, с което ще се изпълнява поръчката;

- документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на  кандидата или участника и / или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация;

- списък на работниците и техническия персонал, които ще използва участника при изпълнението на поръчката;

- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години; 

- линеен график по месеци за изпълнението на поръчката, придружен със справка за необходимия брой работници, оборудване и механизация, количеството работа и норма време съгласно действащото законодателство;

- описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката;

- снимков материал или мостра на плочите придружени с техническа спецификация - един брой от мострата на плочите от всеки цвят съгласно детайла на проекта и предварителен договор за покупка на плочите с нужните количества, като доставката да е съобразена с линейния график за изпълнение;

- декларация на изпълнителя, че ще изпълни всички възложени видове СМР съгласно изискванията действащата нормативна уредба в строителството за качество и безопасност;

 

Минимални изисквания:

-  участникът следва да има изпълнени минимум 5 /пет/ обекта и минимум 5 /пет/ референции;

- участникът следва да има сключени трудови договори с минимум: 20 работника за ниско строителство (за настилки, плочкаджии), 5 ел. специалиста, 5 ВиК специалиста;

- данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще ползва за извършване на строителството;

- материалите, които ще се използват по време на изпълнение на поръчката, от избрания изпълнител, да са качествени и към тях да бъдат приложени сертификати и/или декларация за съответствие съгласно действащото законодателство.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 10.09.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 17.09.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 18.09.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

инж. Ганка Пенева

ул."България"-12 стая 419

тел. 058/ 601 207

факс: 058/ 601 207

e-mail: g_peneva@dobrich.bg

Актуално

Добрич се включва в Националната спортна проява "СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОДЕНЕТО 2022"

03.10.2022

          На 08.10.2022 г. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ организира за 30-ти пореден път, Световен ден на ходенето с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта....

Добрич се включва в Националната спортна проява "СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОДЕНЕТО 2022"
ВИЖ ДОБРИЧ
8.97° C ясно небе
Нагоре