Специализиран превоз на пътници

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Специализиран превоз на пътници"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва три обособени позиции:

ОП 1 - Превозване в почивни и празнични дни на социално слаби граждани до гробищен парк по определен от Общината маршрут;

ОП 2 - Превозване на инвалиди със специално пригоден за целта автобус. По заявка на инвалида специализираното превозно средство го взема от посоченото от него място и след определено от него време го връща обратно. Инвалида заплаща част от стойността на услугата на цената на билет от градския транспорт;

ОП 3 - Превозване на ученици от кв. "Рилци" до ОУ "Стефан Караджа" град Добрич по маршрут и разписание определени от Община град Добрич.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Около 6 000 км. за ОП 1

Около 25 000 км. за ОП 2

Пробега за един курс е около 17 км. за ОП 3

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 150 лв.;

за ОП 2 - 300 лв.;

за ОП 3 - 150 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  -  2 % от стойността на договора;

за ОП 2  -  2 % от стойността на договора;

за ОП 3  -  2 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от сроковете по изпълнение на договорите.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Всеки месец от бюджета на Община град Добрич и след представяне на фактури за извършване на услугата.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически/юридически лица (когато е приложимо).

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, както и при наличие на предпоставките визирани в чл. 67 от ЗОП.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец;

- Удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията издала оригинала /издадено не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, ЕИК/единен идентификационен код/ съглсно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност - за ОП1, ОП2 и ОП3;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП -за ОП1, ОП2 и ОП3;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2  от ЗОП - за ОП1,ОП2 и ОП3;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП -за ОП1, ОП2 и ОП3;

- Срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата -срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението / - за ОП1,ОП2, ОП3;

- Предлагана цена /попълва се образеца на ценовото предложение/ - за ОП 1, ОП2 и ОП3;

- Срок на валидност на офертата /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/ - за ОП1, ОП2 и ОП3;

- Документ за внесена гаранция за участие - оригинал - за ОП1, ОП2 и ОП3 /в зависимост от позицията за която се кандидатства/;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника -за ОП1, ОП2 и ОП3.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

- Отчет за приходи и разходи  на  участника за 2008 г. - заверено копие;

- Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и ЕИК -  заверено копие.

 

Минимални изисквания:

Нетни приходи от продажбите не по-малко от 100 000 лв.

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за техническите възможности  и професионална квалификация на участника:

- Списък на основните договори за извършени транспортни  услуги през последните 3 години,

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на ОП 2, а именно  за наличие на функциониращ офис със съответните телефонни номера /диспечерски център/;

- Лицензия за обществен превоз на пътници по ОП 1, ОП 2 и ОП3;-  заверено копие

- Произход и технически възможности на автобуса за превоз на инвалиди - заверено копие на техническата документация - за ОП 2;

- Списък с транспортните средства за превоз  (копия от талоните на автобусите) - заверено копие -  за ОП1, ОП 2 и ОП3  /Когато участникът кандидатства за ОП 2 описва с какъв точно специализиран превоз  ще бъде извършвана услугата/;

- Копие от списък към лицензията и копия от удостоверенията за транспортна годност на автобусите - за ОП 1, ОП 2 и ОП3;

- Документ, удостоверяващ осигурена поддръжка и обслужване на автобусите  в собствена или наета сервизна база /може и под формата на декларация/ - за ОП 1, ОП 2 и ОП3;

- Документ, доказващ  осигурен  предпътен медицински преглед на водачите -за ОП1, ОП 2 и ОП3;

- Документ, удостоверяващ  професионална компетентност - заверено копие -за ОП1, ОП 2 и ОП3.

 

 

Минимални изисквания:

Да е участник в обществения превоз на пътници не по-малко от 1 година.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 21.04.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 28.04.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 29.04.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

Калоян Костов и Николай Великов

ул."България"-12 стая 317

тел. 058/ 600 - 050

факс: 058/ 600 - 165

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.9° C облачно
Нагоре