Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки" включва 8 /осем/ обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Преасфалтиране на ул. „Кубадин" от ул."Отец Паисий" до ул."Люле Бургас";

Обособена позиция 2: „Преасфалтиране на ул. „Генерал Гурко" от ул."Отец Паисий" до ул."Александър Стамболийски";

Обособена позиция 3: „Преасфалтиране на ул. „Батак" от ул."Отец Паисий" до ул."Гоце Делчев";

Обособена позиция 4: „Преасфалтиране на ул. „Славянска" от ул."Максим Горки" до бул."25-ти септември";

Обособена позиция 5: „Преасфалтиране на ул. „кап. Димитър Списаревски" от ул."Васил Левски" до ул."Независимост";

Обособена позиция 6: „Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул. "Трепетлика";

Обособена позиция 7: „Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул."Цар Симеон" от ул."Цар Петър" до ул."Хан Крум";

Обособена позиция 8: „Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул."Тополите".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Очакван обем около 8 740 кв. м. настилка

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 720 лв.;

за ОП 2 - 1 800 лв.;

за ОП 3 - 1 090 лв.;

за ОП 4 - 2 080 лв.;

за ОП 5 - 400 лв.;

за ОП 6 - 830 лв.;

за ОП 7 - 450 лв.;

за ОП 8 - 410 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 5 % от стойността на договора.

за ОП 3  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 4  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 5  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 6  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 7  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 8  - 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, в рамките на планираните средства за 2009 г. Плащанията ще се извършват по банков път, след подписване на протоколи за извършено строителство и представяне на оригинални данъчни фактури.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец;

- удостоверение за актуално състояние  - оригинал, издаден не по-рано от 30 дни преди подаване на офертата, ЕИК /единен идентификационен код/ съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за българско юридическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност;

- техническо предложение за изпълнение на поръчката /съгласно техническите спецификации приложени в документацията/;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител- за ОП1; ОП2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/;

- предлагана цена /попълва се образеца на ценовото предложение/;

- декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда- за ОП1; ОП2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

- срок на валидност на офертата /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/;

- гаранционен срок на подлежащите на извършване СМР /посочен  в офертата/.

- декларация, че кандидатът е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич, със значимите аспекти на околната среда, целите по управление на околната среда и Програмата за тяхното постигане;

- декларация за приемане клаузите на договора;

- декларация за приемане условията на поръчката;

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал;

- документ за закупена тръжна документация - оригинал;

- сведения за участника /попълва се приложения образец в документацията/;

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

-  Копие от застрахователна полица за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ /заверено от кандидата/ за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Копие от отчета за приходи и разходи за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

-  Справка - декларация за годишния оборот от СМР-та подобни с предмета на поръчката за 2008 г. с посочени име на обекта, възложител и стойност на изпълнените СМР /по образец/.

 

Минимални изисквания:

- минимален оборот за изпълнени СМР по основен и текущ ремонт на пътна и улична мрежа за всяка от последните три години, не по-малко от 5 мил. лева за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5 и 500 хил. лева за ОП6; ОП7; ОП8.

 


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и / или квалификация по чл. 51 ЗОП :

-  Списък на договорите за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните 3 /три/ години /по образец/, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания - за ОП1; ОП2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - копие - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Декларация за собствена и наета строителна техника, необходима за изпълнението на обекта /по образец/, в която се описва техническото оборудване, което участникът ще използва при изпълнение на поръчката /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

-  Копие на договорите за наетата техника или документ доказващ собствеността на същата - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Справка - декларация за наличните асфалтови бази придружена със заверено копие на документа доказващ собствеността или договора за наем и заверено копие от утвърден от РИОСВ доклад за собствени периодични замервания - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5;

-  Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнението на договора, включително на тези отговарящи за контрола на качеството /по образец/, придружен с копия от дипломите доказващи тяхното образование и професионална квалификация - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000 с обхват по предмета на обществената поръчка - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Сертификат за въведена интегрирана система за управление на условия на труд OHSAS 18001:2002 с обхват по предмета на обществената поръчка /непредставянето на сертификат не е основание за отстраняване на участника/ - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8;

-  Сертификат за въведена интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват по предмета на обществената поръчка /непредставянето на сертификат не е основание за отстраняване на участника/ - за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8.

 

Минимални изисквания:

Изисквания за минимален брой на техническото оборудване необходимо за изпълнението на обекта:

- асфалтополагач с електронно нивелиращо устройство - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- автогудронатор - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- бандажен вибрационен валяк от 6 до 8 тона - 2 броя /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- самоходен пневматичен валяк - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- водоноска - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- еднобандажен вибрационен валяк - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- транспортни средства - автомобили за превоз на асфалтови смеси и инертни материали с товароносимост над 10 т. - 5 броя /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- автогрейдер - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- товарачна машина с обем 1,5 до 3 куб.м. - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- багер от 0,8 до 1,5 куб.м. - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- пътна фреза - 2 броя /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- компресор - 2 броя /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/;

- вибрационна плоча - 1 брой /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5; ОП6; ОП7; ОП8/;

- минимална производителност на асфалтосмесителната  инсталация - 100 t/h /за ОП 1; ОП 2, ОП3; ОП4; ОП5/.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 06.08.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 13.08.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 14.08.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

Никола Сърбов

ул."България"-12 стая 317

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре