Охрана на общински обекти

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -
" Охрана на общински обекти "

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Охрана на общински обекти

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Услугата "Охрана на общински обекти" включва физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на общински обекти чрез охранители и охрана чрез сигнално-охранителна техника.

 

Общо количество или обем

Услугата "Охрана на общински обекти" включва физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим чрез охранители на 5 обекта, охрана чрез СОТ на 44 броя общински обекти и с паник-бутон и екипи за реагиране на 3 обекта. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие.

 

Условия, свързани с изпълнението на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции ( когато е приложимо )

Гаранцията за участие е в размер на 1 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е 3 %.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

 

Условия и начин на финансиране и плащане

Всеки месец от бюджета на Община град Добрич след представяне на разходооправдателни документи за извършване на услугата по охрана.

 

Други особенни условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите:

Изискуеми документи и информация:

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници / кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец;

- Срок за изпълнение на поръчката - - /следва да бъде не по-дълъг от посочения в обявлението - посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Документ за закупена документация - оригинал или заверено копие;

- Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения образец;

- Сведения за участника;

- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.4, ал.2 от Закона за частната охранителна дейност - нотариално заверено копие, който:

  • разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията на област Добрич;
  • разрешава на участника да извършва охранителна дейност, съобразно обекта на поръчката.

- Декларация от участника, извършващ частна охранителна дейност, съгласно ЗЧОД, че е подал декларация по смисъла на чл.18, ал.2 от ЗЧОД - попълнена съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за физическа и техническа възможност за явяване при получаване на алармено съобщение в охраняван обект със СОТ в извънработно време - до 5 мин. (за обекта в кв.Рилци - до 10 мин.) и за обект охраняван с паник-бутон - до 3 минути в работно време - попълнена съгласно приложения образец към документацията за участие;

- План за охрана на всеки един от обектите, подлежащи на охрана чрез охранители, който включва:

  • особености на обекта;
  • организация на охраната /постове, маршрути, смени, комуникации/;
  • използване на МПС при осъществяването на охраната;
  • брой охранители - съобразен с изискванията на Възложителя за работно време, минимален брой охранители на смяна и в съответствие с изискванията на трудовото законодателство.

За графичната част на плана се използват схемите, приложени от Възложителя към документацията.

- Срок за валидност на офертата /това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти/ - срокът на валидност, посочен от участника в представената от него оферта не може да бъде по-кратък от посочения от Възложителя в обявлението;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката - съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Предлагана цена, съгласно приложения образец на Ценово предложение към документацията за участие.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

- Годишен финансов отчет на участника за 2008 година - заверено копие.

    Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от  възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си   състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Минимални изисквания - нетни приходи от продажби на охранителни услуги за 2008 г. не по-малко от 50 000 лева.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

- списък на основните договори за извършени охранителни услуги през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;

- декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за извършване на охранителната услуга /попълнена съгласно приложения образец към документацията за участие/, в която да се декларира:

      -изграден и функциониращ мониторингов (диспечерски) център на територията на град Добрич към датата на подаване на офертата (заявлението);

      -техническа осигуреност на охранителния състав - средства за свръзка, индивидуални средства за защита и задържане.

- лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа на територията на Община град Добрич - заверено копие;

- произход и технически възможности на сигнално-охранителната техника, която участникът предвижда да използва - заверено копие на техническата документация

- списък с транспортните средства за реагиране при извънредни обстоятелства (копия от талоните на автомобилите);

- образци и фотографски снимки на лична идентификационна карта, отличителен фирмен знак, униформено облекло на охранителния състав;

- документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на охранителната услуга или документ за успешно завършен курс по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗЧОД - копия /когато е приложимо/;

- списък на персонала, които ще използва участника при изпълнението на поръчката;

    При обективна невъзможност да бъдат представени някои от изисканите от Възложителя документи по т.12, информацията може да се представи и под формата на декларация.

 

Минимални изисквания:

- Кандидатът следва да представи не по-малко от 5 договора и 5 препоръки за добро изпълнение, пряко свързани с обекта на настоящата поръчка;

- Кандидатът следва да разполага с не по-малко от 3 автомобила за осъществяване на дейността, обект на настоящата поръчка;

- Кандидатът следва да разполага с не по-малко от 46 охранители за извършване на дейността, обект на настоящата поръчка.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 14.12.2009 г.

Цена на офертата: 60 лв.

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията се заплаща и получава всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация, работно място "Каса". Начин на плащане - в брой.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 14.12.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 15.12.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие /чл.120 ЗОП/

 

Лице за контакти:

Владислав Димов

ул."България"-12 стая 304

тел. 058/ 600 - 164

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка

08.12.2022

Община Добрич обявява резултатите 401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка, организиран от Община Добрич. Получените картички бяха оценявани от общинска комисия, която определи победителите. Те ще бъдат наградени...

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка
ВИЖ ДОБРИЧ
7.97° C предимно облачно
Нагоре