Извършване на проучване и анализ за повишаване на сигурността, превенция на риска и управлението на трафика в град Добрич и краткосрочен план за действие с участието на европейски експерти

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Извършване на проучване и анализ за повишаване на сигурността, превенция на риска и управлението на трафика в град Добрич и краткосрочен план за действие с участието на европейски експерти"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва четири обособени позиции (ОП):

ОП 1 - "Европейска експертиза, предварително изследване, преглед на добри практики и оценка на нуждите";

ОП 2 - "Проучване и анализ за повишаване на сигурността и управлението на трафика в град Добрич";

ОП 3 - "Изготвяне на краткосрочен план за действие";

ОП 4 - "Писмени преводачески услуги от френски / български език и обратно".

 

Общо количество или обем:

Изготвяне на документи:

за ОП 1: изготвяне на анализ за проучените добри практики;

за ОП 2: изготвяне на оценка за нуждите и препоръки от партньорите; изготвяне на проучвания, оценка, измервания и набавяне на статистически данни; изготвяне на анализ;

за ОП 3: изготвяне на краткосрочен план за действие;

за ОП 4: извършване на писмени преводачески услуги.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 150 лв.;

за ОП 2 - 400 лв.;

за ОП 3 - 40 лв.;

за ОП 4 - 50 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  -  3 % от стойността на договора;

за ОП 2  -  3 % от стойността на договора;

за ОП 3  -  3 % от стойността на договора;

за ОП 4  -  3 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от сроковете по изпълнение на договорите.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Изпълнението на настоящата поръчка ще се финансира по проект "Заедно за безопасността на регионите" по договор номер BG161PO001/4.2-01/2008/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията издала оригинала / - издадено не по-рано от 30 дни от датата на подаване на офертата, ЕИК/ единен идентификационен код / съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за ЮЛ или ЕТ, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразено с националното му законодателство а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- декларация за запознаване с условията на поръчката (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- декларация за спазване политиката по управление на околната среда (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- декларация за приемане клаузите на проекто - договора (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- срок на валидност на офертата /в образеца на офертата/ - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/ - (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата/ -срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/- (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- сведение за участника (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- документ за закупена документация - оригинал (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4);

- предлагана цена /попълва се образеца на ценовото предложение/ - (за ОП 1; ОП 2 ОП 3; ОП 4).

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

За Обособена позиция 1:

- Отчет за приходи и разходи  на  участника за 2008 г. - заверено копие. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

За Обособена позиция 2:

- Отчет за приходи и разходи  на  участника за 2008 г. - заверено копие. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

За Обособена позиция 3:

- Отчет за приходи и разходи  на  участника за 2008 г. - заверено копие. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

За Обособена позиция 4:

- Отчет за приходи и разходи  на  участника за 2008 г. - заверено копие. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

 

Минимални изисквания:

За Обособена позиция 1:

- Участникът следва да докаже оборот за 2008 год. не по-малко от 10 000 лв.

 

За Обособена позиция 2:

- Участникът следва да докаже оборот за 2008 год. не по-малко от 10 000 лв.

 

За Обособена позиция 3:

- Участникът следва да докаже оборот за 2008 год. не по-малко от 10 000 лв.

 

За Обособена позиция 4:

- Участникът следва да докаже оборот за 2008 год. не по-малко от 10 000 лв.Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и / или квалификация по чл. 51 ЗОП:

За Обособена позиция 1:

- списък на договори за услуги, референции и/или други документи доказващи извършените през последните 2 /две/ години от участника дейности с подобен характер,  като настоящата поръчка;

- списък на лица, които ще участват при изпълнението на договора, придружен с копия от дипломите доказващи тяхното образование и професионална квалификация.

 

За Обособена позиция 2:

- списък на договори за услуги, референции и/или други документи доказващи извършените през последните 2 /две/ години от участника дейности с подобен характер,  като настоящата поръчка;

- списък на лица, които ще участват при изпълнението на договора, придружен с копия от дипломите доказващи тяхното образование и професионална квалификация.

 

За Обособена позиция 3:

- списък на договори за услуги, референции и/или други документи доказващи извършените през последните 2 /две/ години от участника дейности с подобен характер,  като настоящата поръчка;

- списък на лица, които ще участват при изпълнението на договора, придружен с копия от дипломите доказващи тяхното образование и професионална квалификация.

 

За Обособена позиция 4:

- списък на договори за услуги, референции и/или други документи доказващи извършените през последните 2 /две/ години от участника дейности с подобен характер,  като настоящата поръчка;

- списък на лица, които ще участват при изпълнението на договора, придружен с копия от дипломите доказващи тяхното образование и професионална квалификация.

 

 

Минимални изисквания:

За Обособена позиция 1:

- да е изпълнил не по-малко от 3 /три/ договора за услуга  с подобен характер през последните 2 /две/ години;

- да се приложат копия от дипломите доказващи образованието и професионалната квалификация на минимум 2 /две/ лица, които ще са отговорни за изпълнението на договора.

 

За Обособена позиция 2:

- да е изпълнил не по-малко от 3 /три/ договора за услуга  с подобен характер през последните 2 /две/ години;

- да се приложат копия от дипломите доказващи образованието и професионалната квалификация на минимум 2 /две/ лица, които ще са отговорни за изпълнението на договора.

 

За Обособена позиция 3:

- да е изпълнил не по-малко от 3 /три/ договора за услуга  с подобен характер през последните 2 /две/ години;

- да се приложат копия от дипломите доказващи образованието и професионалната квалификация на минимум 2 /две/ лица, които ще са отговорни за изпълнението на договора.

 

За Обособена позиция 4:

- да е изпълнил не по-малко от 3 /три/ договора за услуга  с подобен характер през последните 2 /две/ години;

- да се приложат копия от дипломите доказващи образованието и професионалната квалификация на минимум 2 /две/ лица, които ще са отговорни за изпълнението на договора.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 11.08.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 18.08.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 19.08.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондовете на ЕС:

 

Проект "Заедно за безопасността на регионите" по договор номер BG161PO001/4.2-01/2008/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

инж. Даниела Милкова

ул."България"-12 стая 316

тел. 058/ 600 - 162

факс: 058/ 600 - 165

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя

25.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни, организиран на 29.10.2021 г. се отменя.  

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя
ВИЖ ДОБРИЧ
11.11° C ясно небе
Нагоре