Доставка на хранителни продукти

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Доставка на хранителни продукти"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Доставка на хранителни продукти" включва 9 /девет/ обособени позиции:

ОП 1 - "Хляб и хлебни изделия";

ОП 2 - "Мляко и млечни продукти";

ОП 3 - "Месо и месни продукти";

ОП 4 - "Риба";

ОП 5 - "Яйца";

ОП 6 - "Сладкарски изделия";

ОП 7 - "Зеленчукови и плодови консерви";

ОП 8 - "Пресни плодове и зеленчуци";

ОП 9 - "Други храни".

Целта на поръчката е своевременното доставяне на хранителните продукти за нуждите на детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения в Община град Добрич, франко складовете на заведенията по-предварително дадена заявка.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Количеството по всяка обособена позиция е посочено в документацията за участие в обществената поръчка. Посочените количества са прогнозни и могат да бъдат увеличавани или намалявани в зависимост от нуждите на детските и социалните заведения, но в рамките на бюджетните средства, с които разполагат за съответната бюджетна година.

 

Продължителност на поръчката:

до 31.12.2012 г.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 1000 лв.;

за ОП 2 - 1000 лв.;

за ОП 3 - 1000 лв.;

за ОП 4 - 1000 лв.;

за ОП 5 - 200 лв.;

за ОП 6 - 1000 лв.;

за ОП 7 - 1000 лв.;

за ОП 8 - 1000 лв;

за ОП 9 - 1000 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 3 % от стойността на договора.

за ОП 3  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 4  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 5  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 6  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 7  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 8  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 9  - 3 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства. Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

Условия за участие

 

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически/юридически лица (когато е приложимо).

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, както и при наличие на предпоставките визирани в чл. 67 от ЗОП.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници / кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец;

- Срок за изпълнение на поръчката - /следва да бъде не по-дълъг от посочения в обявлението - посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Документ за закупена документация - оригинал или заверено копие;

- Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения образец;

- Сведения за участника, съгласно приложения образец;

- Срок за валидност на офертата /това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти/ - срокът на валидност, посочен от участника в представената от него оферта не може да бъде по-кратък от посочения от Възложителя в обявлението;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката - съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Предлагана цена, съгласно приложения образец на Ценово предложение към документацията за участие.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

- Заверено копие на Баланса и Отчета за приходите и разходите за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.;

- Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2006, 2007, 2008 г.)

 

Минимални изисквания:

Участникът следва да има приходи от дейността, предмет на обществената поръчка, не по - малко от 150 000 лева без ДДС за всяка от последните 3 /три/ години (2006, 2007, 2008 г.)

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:

- Списък - декларация на договорите за доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;

- Списък - декларация с описание на техническото оборудване /собствено и/или наето/, с което участникът разполага за изпълнение предмета на поръчката и за осигуряване на качеството на продуктите, придружен от документи доказващи наличие на оборудането /документи за собственост, договори за наем, регистрационни талони на транспротните средства и др./

- Удостоверение от РИОКОЗ във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - транспортни средства със специално предназначение, съгласно изискванията на Наредба № 9/21.03.2005 година;

- Списък на лицата, отговарящи за изпълнението и контрола на качеството на доставките;

- Документи, удостоверяващи качеството на предлаганите хранителни продукти по групи храни предмет на поръчката /напр. документ за произход; декларация за съответствие; удостоверение за качество; търговски документ; сертификат за контрол на храни от РИОКОЗ; протокол от изпитване от РВМС; търговски листове за качество и произход и др./;

- Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта.

- Сертификат за въведена система за безопасност на храните - система за анализ на опасностите и критичните контролни точки НАССР на участника, със срок на действие не по-малък от срока на договора или сертификат за управление на качеството по EN ISO 22000:2005, с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти - заверено от участника копие /непредставянето на сертификат не е основание за отстраняване на участника/.

 

Минимални изисквания:

-  Участникът следва да има изпълнени минимум 3 /три/ договора сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години и минимум 3 /три/ референции;

- Участникът трябва да притежава минимум 1 /един/ брой складово помещение с хладилна техника и хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на продуктите - доказва се с валидни санитарни разрешителни, съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ - Удостоверение за регистрация на името на участника, и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че складовите помещения с хладилна техника и хладилните помещения не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката.

- Участниците да имат минимум 1 (един) брой собствен или нает хладилен автомобил и минимум 1 (един) брой собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти.

В случай, че транспортните средства не са собствени - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката.

- Участникът да притежава обект за производство и/или търговия на хранителни продукти, предмет на поръчката, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 29.11.2009 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 - 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/ в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 50 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 09.12.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 10.12.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12 стая 316

тел. 058/ 600 - 162

факс: 058/ 600 - 165

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Забележка:

Цялата документация може да бъде получена по следните начини:

WinkВ Център за услуги и информация, на работно място "Каса"

WinkИзтеглена от прикачените файлове по-долу

Заплащането може да се извърши:

Wink На място в Център за услуги и информация, на работно място "Каса"

WinkПо банков път

Сметка IBAN: BG 06SOMB 9130 84 10000644

Код за плащане: 44 80 90

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД -  клон Добрич

ул. Независимост 14

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.44° C предимно ясно
Нагоре