Доставка на хранителни продукти

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Доставка на хранителни продукти"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Доставка на хранителни продукти" включва 9 /девет/ обособени позиции:

ОП 1 - "Хляб и хлебни изделия";

ОП 2 - "Мляко и млечни продукти";

ОП 3 - "Месо и месни продукти";

ОП 4 - "Риба";

ОП 5 - "Яйца";

ОП 6 - "Сладкарски изделия";

ОП 7 - "Зеленчукови и плодови консерви";

ОП 8 - "Пресни плодове и зеленчуци";

ОП 9 - "Други храни".

Целта на поръчката е своевременното доставяне на хранителните продукти за нуждите на детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения в Община град Добрич, франко складовете на заведенията по-предварително дадена заявка.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Количеството по всяка обособена позиция е посочено в документацията за участие в обществената поръчка. Посочените количества са прогнозни и могат да бъдат увеличавани или намалявани в зависимост от нуждите на детските и социалните заведения, но в рамките на бюджетните средства, с които разполагат за съответната бюджетна година.

 

Продължителност на поръчката:

до 31.12.2012 г.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 1000 лв.;

за ОП 2 - 1000 лв.;

за ОП 3 - 1000 лв.;

за ОП 4 - 1000 лв.;

за ОП 5 - 200 лв.;

за ОП 6 - 1000 лв.;

за ОП 7 - 1000 лв.;

за ОП 8 - 1000 лв;

за ОП 9 - 1000 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 3 % от стойността на договора.

за ОП 3  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 4  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 5  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 6  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 7  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 8  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 9  - 3 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства. Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

Условия за участие

 

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически/юридически лица (когато е приложимо).

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, както и при наличие на предпоставките визирани в чл. 67 от ЗОП.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници / кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец;

- Срок за изпълнение на поръчката - /следва да бъде не по-дълъг от посочения в обявлението - посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Документ за закупена документация - оригинал или заверено копие;

- Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения образец;

- Сведения за участника, съгласно приложения образец;

- Срок за валидност на офертата /това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти/ - срокът на валидност, посочен от участника в представената от него оферта не може да бъде по-кратък от посочения от Възложителя в обявлението;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката - съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Предлагана цена, съгласно приложения образец на Ценово предложение към документацията за участие.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

- Заверено копие на Баланса и Отчета за приходите и разходите за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.;

- Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2006, 2007, 2008 г.)

 

Минимални изисквания:

Участникът следва да има приходи от дейността, предмет на обществената поръчка, не по - малко от 150 000 лева без ДДС за всяка от последните 3 /три/ години (2006, 2007, 2008 г.)

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:

- Списък - декларация на договорите за доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;

- Списък - декларация с описание на техническото оборудване /собствено и/или наето/, с което участникът разполага за изпълнение предмета на поръчката и за осигуряване на качеството на продуктите, придружен от документи доказващи наличие на оборудането /документи за собственост, договори за наем, регистрационни талони на транспротните средства и др./

- Удостоверение от РИОКОЗ във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - транспортни средства със специално предназначение, съгласно изискванията на Наредба № 9/21.03.2005 година;

- Списък на лицата, отговарящи за изпълнението и контрола на качеството на доставките;

- Документи, удостоверяващи качеството на предлаганите хранителни продукти по групи храни предмет на поръчката /напр. документ за произход; декларация за съответствие; удостоверение за качество; търговски документ; сертификат за контрол на храни от РИОКОЗ; протокол от изпитване от РВМС; търговски листове за качество и произход и др./;

- Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта.

- Сертификат за въведена система за безопасност на храните - система за анализ на опасностите и критичните контролни точки НАССР на участника, със срок на действие не по-малък от срока на договора или сертификат за управление на качеството по EN ISO 22000:2005, с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти - заверено от участника копие /непредставянето на сертификат не е основание за отстраняване на участника/.

 

Минимални изисквания:

-  Участникът следва да има изпълнени минимум 3 /три/ договора сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години и минимум 3 /три/ референции;

- Участникът трябва да притежава минимум 1 /един/ брой складово помещение с хладилна техника и хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на продуктите - доказва се с валидни санитарни разрешителни, съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ - Удостоверение за регистрация на името на участника, и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че складовите помещения с хладилна техника и хладилните помещения не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката.

- Участниците да имат минимум 1 (един) брой собствен или нает хладилен автомобил и минимум 1 (един) брой собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти.

В случай, че транспортните средства не са собствени - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката.

- Участникът да притежава обект за производство и/или търговия на хранителни продукти, предмет на поръчката, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 29.11.2009 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 - 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/ в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 50 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 09.12.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 10.12.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12 стая 316

тел. 058/ 600 - 162

факс: 058/ 600 - 165

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Забележка:

Цялата документация може да бъде получена по следните начини:

WinkВ Център за услуги и информация, на работно място "Каса"

WinkИзтеглена от прикачените файлове по-долу

Заплащането може да се извърши:

Wink На място в Център за услуги и информация, на работно място "Каса"

WinkПо банков път

Сметка IBAN: BG 06SOMB 9130 84 10000644

Код за плащане: 44 80 90

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД -  клон Добрич

ул. Независимост 14

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
15.58° C ясно небе
Нагоре