Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и изграждане и ремонт на общински пътища

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и изграждане и ремонт на общински пътища"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва две обособени позиции.

Обособена позиция 1: "Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и общинските пътища с асфалтобетонова смес";

Обособена позиция 2: "Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с бетонов разтвор Б12,5".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Очакван обем около 15 000 кв. м. настилка

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 4 949 лв.;

за ОП 2 - 833 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, в рамките на планираните средства за 2009 г. Плащанията ще се извършват по банков път, след подписване на протоколи за извършено строителство и представяне на оригинални данъчни фактури.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец;

- удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията издала оригинала / - издадено не по-рано от 30 дни от датата на подаване на офертата, ЕИК/ единен идентификационен код / съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за ЮЛ, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразено с националното му законодателство а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител;

- декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата -срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/;

- предлагана цена /попълва се образеца на ценовото предложение/;

- срок на валидност на офертата /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/;

- гаранционен срок на подлежащите на извършване СМР /в образеца на офертата/;

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал /в зависимост от позицията за която се кандидатства/;

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния финансов отчет за 2008 год.

 

Минимални изисквания:

Минимален годишен оборот - 100 000 лв.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Списък на договорите за строителство изпълнени през последните 5 /пет/ години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. В тези препоръки трябва да е посочена стойността, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

 

Минимални изисквания:

Да е изпълнил не по-малко от 3 /три/ обекта с подобен характер.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 30.04.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 07.05.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 08.05.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

Никола Сърбов

ул."България"-12 стая 317

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя

25.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни, организиран на 29.10.2021 г. се отменя.  

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя
ВИЖ ДОБРИЧ
10.54° C ясно небе
Нагоре