Доставка на материали и консумативи

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Доставка на материали и консумативи"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Доставка на материали и консумативи", включва 5 /пет/ обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Учебни материали и консумативи"

Обособена позиция 2: „Спортни материали и оборудване"

Обособена позиция 3: „Дигитална техника"

Обособена позиция 4: „Дрехи със специално предназначение и обувни изделия - костюми, спортни облекла, обувки"

Обособена позиция 5: „ Декори"

Целта на доставката е осигуряване на материали и консумативи за изпълнението на проект „Моето училище - моят интересен свят", договор № BG051PO001 - 4.2.03/1139 от 18.09.2009 г. на Община град Добрич по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема на финансиране BG051PO001 - 4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора".

 

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Количеството на всеки артикул по обособена позиция е посочено в документацията за участие в малката обществена поръчка.

 

 

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 320 лв.;

за ОП 2 - 200 лв.;

за ОП 3 - 20 лв.;

за ОП 4 - 740 лв.;

за ОП 5 - 20 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 5 % от стойността на договора.

за ОП 3  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 4  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 5  - 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката, съгласно офертата на изпълнителя

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е по проект „Моето училище - моят интересен свят", договор № BG051PO001 - 4.2.03/1139 от 18.09.2009 г. на Община град Добрич по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема на финансиране BG051PO001 - 4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора".

Плащанията ще се извършват по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

Условия за участие

 

 

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията издала оригинала /, ЕИК /единен идентификационен код/ съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за ЮЛ или ЕТ, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразено с националното му законодателство а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност.

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител - съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за спазване политиката по управление на околната среда, съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за приемане клаузите на проекто - договора, съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Срок на валидност на офертата /попълва се в образеца на офертата/ - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/;

- Срок за изпълнение на поръчката /попълва се в образеца на офертата/ - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/;

- Сведение за участника, съгласно приложения образец към документацията за участие;  

- Документ за внесена гаранция за участие - оригинал;

- Документ за закупена документация - оригинал или заверено копие;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

- Предлагана цена, съгласно приложения образец на Ценово предложение към документацията за участие.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

- Заверено копие на Баланса и Отчета за приходите и разходите за 2007 г. и 2008 г.;

- Справка - Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 2 /две/ години (2007, 2008 г.).

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да има приходи от дейността, предмет на обществената поръчка, не по - малко от 20 000 лева без ДДС за всяка от последните 2 /две/ години (2007, 2008 г.)

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и / или квалификация по чл. 51 ЗОП :

- Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;

- Образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана при поискване от Възложителя;

- Сертификат или документ за произход на стоките.

 

Минимални изисквания:

- Участникът да представи по минимум 3 договора за доставката с предмет сходен на предмета на съответната Обособената позиция, по която кандидатства, придружени с минимум три препоръки за добро изпълнение;

- Участникът да представи по минимум 1 образец, описание и/или фотографска снимка на артикул (стока или конфигурация).

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 14.12.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 - 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/ в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 21.12.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 22.12.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект/програма финансирани от фондове на ЕС:

Проект „Моето училище - моят интересен свят", договор № BG051PO001 - 4.2.03/1139 от 18.09.2009 г. на Община град Добрич по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема на финансиране BG051PO001 - 4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора".

 

Лица за контакти:

Петя Гатева и Маргарита Илиева

ул."България"-12 стая 315 и 316

тел. 058/ 600 - 050

факс: 058/ 600 - 165

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.18° C разкъсана облачност
Нагоре