Настаняване на безстопанствени животни – кучета и котки, от територията на Община град Добрич във временен пункт

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Настаняване на безстопанствени животни - кучета и котки, от територията на Община град Добрич във временен пункт"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

В изпълнение изискванията на Глава V от Закона за защита на животните Община град Добрич има приета с Решение 14-10/28.10.2008г. на Общински съвет Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, в която са заложени редица мерки и действия за изпълнение на поставените цели.

Изпълнението на поръчката включва следните дейности:

  • Приемане на животните
  • Обезпаразитяване
  • Кастриране
  • Осигуряване на медицински грижи (при необходимост)
  • Евтаназия на неизлечимо болни и доказано злобни животни
  • Хранене и грижи в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност
  • Водене на съответните регистри, в това число и за предоставените за осиновяване животни, както и за предадените на екарисаж трупове.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Общото количество на безстопанствените животни - кучета и котки, които ще бъдат настанени във временен пунк през периода на поръчката не може да бъде определен предварително.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 900 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора е 2 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока за изпълнение на поръчката.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането на договора е осигурено със средства от бюджета на Община град Добрич. Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в лева.

 

Условия за участие

 

 

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- удостоверение за актуално състояние  - оригинал или ЕИК /единен идентификационен код/ - за българско юридическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност;

- попълнена оферта или заявление съгласно приложения образец;

- декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,  чл.47, ал. 2, и чл.47, ал. 5 от ЗОП /попълнени съгласно приложените образци/;

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител;

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата/ - съгласно посочения в обявлението;

- предлагана цена /попълва се образеца  на ценовото предложение/;

- Декларация, че кандидатът е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич, със значимите аспекти на околната среда, целите по управление на околната среда и Програмата за тяхното постигане;

- декларация за приемане клаузите на договора ;

- декларация за приемане условията на поръчката;

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал;

- документ за закупена тръжна документация - оригинал;

- административни сведения на кандидата/участника и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от  кандидата.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

- Баланс и отчет за приходи и разходи за 2008 г.

 

Минимални изисквания:

- участника/кандидата да има положителен финансов резултат за 2008 г.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и / или квалификация по чл. 51 ЗОП :

- Наличие на база/сграда подходяща за временно настаняване на котки и кучета - заверено копие от документ за собственост или договор за наем на участника/кандидата.

- Декларация от кандидата, че имота е водоснабден и е решен въпроса с извеждането на отпадъчните води,  както и  че ще използва екарисаж за труповете на умрелите животни;

- Регистрационен документ на обекта издаден по реда на ЗВМДТ, че е подходящ за временно настаняване на безстопанствени кучета и котки - заверено копие;

- Декларация на техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка;

- Документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на  кандидата или участника и / или на ръководните му служители, а именно диплом за завършено висше образование по ветеринарна медицина - заверено копие;

- Списък - декларация за броя на работниците и служителите наети по трудови или граждански правоотношения  за извършване на услугата.

 

Минимални изисквания:

- участника/кандидата трябва да притежава амбулатория, хладилник и хладилна камера;

- сертификат на поне един служител за проведен курс за хуманно отношение към животните, съгласно Закона за защита на животните - заверено копие.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 21.12.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 - 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/ в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 28.12.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 29.12.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Теодора Петкова

ул."България"-12 стая 419

тел. 058/ 601 207

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: t_petkova@dobrich.bg

Забележка:

Цялата документация може да бъде получена по следните начини:

WinkВ Център за услуги и информация, на работно място "Каса"

WinkИзтеглена от прикачените файлове по-долу

Заплащането може да се извърши:

Wink На място в Център за услуги и информация, на работно място "Каса"

WinkПо банков път

Сметка IBAN: BG 06SOMB 9130 84 10000644

Код за плащане: 44 80 90

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД -  клон Добрич

ул. Независимост 14

Актуално

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка

08.12.2022

Община Добрич обявява резултатите 401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка, организиран от Община Добрич. Получените картички бяха оценявани от общинска комисия, която определи победителите. Те ще бъдат наградени...

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка
ВИЖ ДОБРИЧ
7.57° C предимно облачно
Нагоре