Ръчно и механизирано почистване на нерегламентирани замърсявания и замърсени участъци от дерето на река Добричка преминаващо през територията на град Добрич

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Ръчно и механизирано почистване на нерегламентирани замърсявания и замърсени участъци от дерето на река Добричка преминаващо през територията на град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Основното предназначение на обществената поръчка е ръчно и механизирано почистване на участъци от дерето на река Добричка и нерегламентираните замърсявания на територията на Община град Добрич, които са формирани в покрайнините на града и в междублоковите пространства.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Предвидените за почистване отпадъци са в рамките на 30 000 до 50 000 куб.м.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 500 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора е 2 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока за изпълнение на поръчката.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансирането на договора е осигурено със средства от бюджета на Община град Добрич. Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в лева, след подписване на протокол за извършеинте дейности и представяне на оригинална данъчна фактура.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец;

- удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията издала оригинала / - издадено не по-рано от 30 дни от датата на подаване на офертата, ЕИК/ единен идентификационен код / съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за ЮЛ или ЕТ, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразено с националното му законодателство а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност;

- разрешение по чл. 37 от ЗУО за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси на територията на Община град Добрич - копие;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител;

- декларация за запознаване с условията на поръчката;

- декларация за приемане клаузите на проекто - договора;

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/;

- предлагана цена /попълва се образеца на ценовото предложение като се прилагат и анализите на единичните цени и ценообразуващи показатели/;

- срок на валидност на офертата /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/;

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал;

- документ за закупена документация;

- сведения за участника;

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

- заверено копие от отчета за приходите и разходите за 2008 годинаТехнически възможности

Изискуеми документи и информация:

-  декларация, че е запознат и ще изпълнява всички изисквания, поети от възложителя по ISO 14001

- списък на договорите с изпълнение на подобен вид услуги през последните 3 години с посочени място на изпълнение и стойност на договора

- декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за услуга;

-описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката;

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 11.06.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 18.06.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 19.06.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

Теодора Петкова

ул."България"-12 стая 419

тел. 058/ 600 - 207

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка

08.12.2022

Община Добрич обявява резултатите 401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка, организиран от Община Добрич. Получените картички бяха оценявани от общинска комисия, която определи победителите. Те ще бъдат наградени...

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка
ВИЖ ДОБРИЧ
7.97° C предимно облачно
Нагоре