Техническо проектиране на ЖБ "Добрич" - с обществено обслужваща част

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

" Техническо проектиране на ЖБ "Добрич" - с обществено обслужваща част"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Изработване на Технически проект за  ЖБ "Добрич" по ул. "Иван Пенаков" в УПИ ІІ, кв. 12 по ПУП на ЦГЧ, с предназначение на УПИ ІІ - за "жилищно строителство, паркинг, обществено обслужване и озеленявае", по част "Архитектурна", част "Конструктивна", част "В и К", част "Топлотехническа", част "Ел", част "Вертикална планировка с трасировъчен план". 

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Съгласно определените от Възложителя граници в техническото задание, скица - виза и одобрения РУП за имота

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за участие в размер на  300 лева  представена в една от следните форми: Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност със срок не по - кратък от срока на валидност на офертите.

Гаранция за изпълнение  - 5 % от стойността на договора. При представяне на банковата гаранция да се има предвид, че срокът й на действие трябва да бъде до представяне на одобряване на ТП от Главния архитект на Община град Добрич.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансиране  от общинския бюджет в рамките на предвидените средства.

Плащането ще се извършва по банков път, след подписване на протокол, с който се удостоверява изпълнението на  извършените работи, предмет на договора в съответните фази  и след представяне на разходооправдателни документи /оригинал на фактури/.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Документ за първоначална регистрация на участника, Удостоверение за актуално състояние - издадено след датата на обнародване на обявлението, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност, Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал. 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл. 56 от ЗОП и посочените в документацията за участие,  документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

- Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ - на проектантите, които ще участват в поръчката

 

 

Минимални изисквания:

Физическото или юридическото лице да е регистрирано в Камарата на архитектите в България


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

1  Списък на техническите лица, които ще участват в изработването на ТП, с посочване на признатата им специалност и квалификация;

2 Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководителя и проектантите, придружени с удостоверенията за пълна проектантска правоспособност и личен печат, от които да е видно, че същите притежават необходимата квалификация и правоспособност за изпълнение на предмета на поръчката -  заверени копия,

3. Удостоверение за вписване в публичния регистър на КИИП за съответното проектантско бюро, когато е приложимо;

Копие от удостоверението за членуване и отпечатък на личен печат издаден от КИИП, когато кандидатът е физическо лице

4. Списък на проектираните от кандидата подобни обекти за последните 10 години, а за кандидатите с по-скорошна регистрация, от момента на регистрацията;

5. Референции за изпълнявани подобни обекти;

 

Минимални изисквания:

по т.1 - необходимо е да има по един проектант, компетентен за всяка една от частите на ТП;

по т. 4 - минимум 1;

по т. 5 - минимум 2;

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 20.01.2009 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/  в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 50 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 20.01.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 21.01.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

Тодор Кирилов и арх. Петър Николов

ул."България"-12

тел. 058/ 601 - 290

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“

19.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради събарянето на сградата на Бившия обувен завод от утре /20 октомври/ в продължение на 10 дни, ще бъде затворено за движение уличното платно по  Бул. „25-ти септември“ от...

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.47° C разкъсана облачност
Нагоре