Техническо проектиране на ЖБ "Добрич" - с обществено обслужваща част

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

" Техническо проектиране на ЖБ "Добрич" - с обществено обслужваща част"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Изработване на Технически проект за  ЖБ "Добрич" по ул. "Иван Пенаков" в УПИ ІІ, кв. 12 по ПУП на ЦГЧ, с предназначение на УПИ ІІ - за "жилищно строителство, паркинг, обществено обслужване и озеленявае", по част "Архитектурна", част "Конструктивна", част "В и К", част "Топлотехническа", част "Ел", част "Вертикална планировка с трасировъчен план". 

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Съгласно определените от Възложителя граници в техническото задание, скица - виза и одобрения РУП за имота

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за участие в размер на  300 лева  представена в една от следните форми: Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност със срок не по - кратък от срока на валидност на офертите.

Гаранция за изпълнение  - 5 % от стойността на договора. При представяне на банковата гаранция да се има предвид, че срокът й на действие трябва да бъде до представяне на одобряване на ТП от Главния архитект на Община град Добрич.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансиране  от общинския бюджет в рамките на предвидените средства.

Плащането ще се извършва по банков път, след подписване на протокол, с който се удостоверява изпълнението на  извършените работи, предмет на договора в съответните фази  и след представяне на разходооправдателни документи /оригинал на фактури/.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Документ за първоначална регистрация на участника, Удостоверение за актуално състояние - издадено след датата на обнародване на обявлението, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност, Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал. 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл. 56 от ЗОП и посочените в документацията за участие,  документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

- Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ - на проектантите, които ще участват в поръчката

 

 

Минимални изисквания:

Физическото или юридическото лице да е регистрирано в Камарата на архитектите в България


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

1  Списък на техническите лица, които ще участват в изработването на ТП, с посочване на признатата им специалност и квалификация;

2 Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководителя и проектантите, придружени с удостоверенията за пълна проектантска правоспособност и личен печат, от които да е видно, че същите притежават необходимата квалификация и правоспособност за изпълнение на предмета на поръчката -  заверени копия,

3. Удостоверение за вписване в публичния регистър на КИИП за съответното проектантско бюро, когато е приложимо;

Копие от удостоверението за членуване и отпечатък на личен печат издаден от КИИП, когато кандидатът е физическо лице

4. Списък на проектираните от кандидата подобни обекти за последните 10 години, а за кандидатите с по-скорошна регистрация, от момента на регистрацията;

5. Референции за изпълнявани подобни обекти;

 

Минимални изисквания:

по т.1 - необходимо е да има по един проектант, компетентен за всяка една от частите на ТП;

по т. 4 - минимум 1;

по т. 5 - минимум 2;

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 20.01.2009 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/  в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 50 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 20.01.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 21.01.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

Тодор Кирилов и арх. Петър Николов

ул."България"-12

тел. 058/ 601 - 290

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

26.05.2022

От 01 юни 2022 година стартира изпълнение на Решение №31-15/22.02.2022 година, с което се възлага пряко услугата обществен превоз на пътници на територията на Община град Добрич на Общинското дружество „Градски транспорт...

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.
ВИЖ ДОБРИЧ
15.27° C предимно облачно
Нагоре