СМР по изграждане на улични водопроводи и канализации на територията на град Добрич и упражняване на строителен надзор

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"СМР по изграждане на улични водопроводи и канализации на територията на град Добрич и упражняване на строителен надзор"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "СМР по изграждане на улични водопроводи и канализации на територията на град Добрич и упражняване на строителен надзор" включва шест обособени позиции:

Обособена позиция 1: "СМР по изграждане на водопровод и СКО по  бул."25-ти септември" и водопровод  по  ул." Славянска" град Добрич";

Обособена позиция 2: "СМР по изграждане на водопроводи по  ул." Батак" и ул."Д. Списаревски" град Добрич";

Обособена позиция 3: "СМР по изграждане на водопроводи по ул. "Цар Симеон" и ул. "Ген. Гурко"  град Добрич";

Обособена позиция 4: "СМР по изграждане на канализация и СВО по бул."25-ти септември" и канализация по ул. "Полк. Калотинов"  град Добрич";

Обособена позиция 5: "СМР по изграждане на канализация по ул. "Поп Богомил" и "Водопровод и канализация по ул"Здравец"- тупик град Добрич";

Обособена позиция 6: "Упражняване строителен надзор за обекти по водоснабдяване и  канализация в град Добрич".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

за ОП 1 - водопроводи с дължина 739 м.

за ОП 2 - водопроводи с дължина 371 м.

за ОП 3 - водопроводи с дължина 416 м.

за ОП 4 - канализации с дължина 374 м.

за ОП 5 - канализации с дължина 388,9 м. и водопровод с дължина 62 м.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 700 лв.;

за ОП 2 - 700 лв.;

за ОП 3 - 700 лв.;

за ОП 4 - 700 лв.;

за ОП 5 - 700 лв.;

за ОП 6 - 50 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 3  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 4  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 5  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 6  - 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, съгласно Програмата за капиталовите разходи за 2009 г.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец;

- удостоверение за актуално състояние  - оригинал, издаден не по-рано от 30 дни преди подаване на офертата, ЕИК /единен идентификационен код/ съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за българско юридическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност по ОП1, ОП2 и ОП3, ОП4, ОП5  и ОП6;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,  ал. 2, ал. 5 от ЗОП /попълнени съгласно приложените образци /  по ОП1, ОП 2 и ОП3,ОП4, ОП5 и ОП6;

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител - ОП1, ОП2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата/ -срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/ по ОП1, ОП 2, ОП3, ОП4 и ОП5;

- предлагана цена /попълват се образците  на ценовото предложение и количествените сметки за ОП 1, ОП 2, ОП3, ОП4, ОП5 и образец на ценово предложение за   ОП 6/;

  - за ОП 6  се оферира % от общата окончателна стойност на предвидените за изпълнение СМР съгласно договорите за строителство в лева с включен ДДС. В предлагания процент да се включат цените за доклада за съответствие и цените за изготвяне на техническия паспорт;

- декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите когато обществената поръчка е за строителство  по ОП 1, ОП 2, ОП3, ОП4, ОП5;

- срок на валидност на офертата /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/ за ОП 1, ОП 2 и ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 и гаранционен срок /съгласно образеца на офертата/ за ОП 1, ОП 2 и ОП 3, ОП 4, ОП 5;

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от  кандидата за ОП1, ОП2 и ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- копие от застрахователна полица за професионална отговорност, съгласно чл. 171 , ал. 1 от ЗУТ / заверено от кандидата / по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- копие от лиценз от МРРБ по чл. 167 от ЗУТ / заверено от кандидата / - ОП6.

- декларация, че кандидатът е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич, списък на аспектите на околната среда, програма за постигане на целите по УОС  - ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;  

- декларация за приемане клаузите на договора /по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6/;

- декларация за приемане условията на поръчката /по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6/; 

- сведения за участника /по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6/;

- документ за закупена документация /по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6/.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от отчета за приходи и разходи  за 2008 год

 

Минимални изисквания:

/минимален оборот - 100 000лв./ за ОП1, ОП2, ОП3 , ОП4 и ОП5;

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и / или квалификация по чл. 51 ЗОП :

- удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя; - копие; за ОП 1 и ОП 2, ОП3 ,ОП4 и ОП5;

- списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най - важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално  и е в съответствие с нормативните изисквания за ОП1 и ОП2, ОП3 ,ОП4 и ОП5; 

- декларация на техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство за ОП 1 и ОП 2 , ОП3 ,ОП4 и ОП5;

- документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на  кандидата или участника и / или на ръководните му служители , или на лицата, които отговарят за извършването на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация по ОП1, ОП 2, ОП3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години по ОП1, ОП2 и ОП3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще ползва за извършване на строителството по ОП1, ОП2, ОП3, ОП4 и ОП5;.

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 18.06.2009 г.

Цена на офертата: 40 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 40 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 25.06.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 26.06.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

инж. Румяна Чалъкова

ул."България"-12 стая 417

тел. 058/ 601 - 209

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
2.08° C облачно
Нагоре