СМР по изграждане на улични водопроводи и канализации на територията на град Добрич и упражняване на строителен надзор

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"СМР по изграждане на улични водопроводи и канализации на територията на град Добрич и упражняване на строителен надзор"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "СМР по изграждане на улични водопроводи и канализации на територията на град Добрич и упражняване на строителен надзор" включва шест обособени позиции:

Обособена позиция 1: "СМР по изграждане на водопровод и СКО по  бул."25-ти септември" и водопровод  по  ул." Славянска" град Добрич";

Обособена позиция 2: "СМР по изграждане на водопроводи по  ул." Батак" и ул."Д. Списаревски" град Добрич";

Обособена позиция 3: "СМР по изграждане на водопроводи по ул. "Цар Симеон" и ул. "Ген. Гурко"  град Добрич";

Обособена позиция 4: "СМР по изграждане на канализация и СВО по бул."25-ти септември" и канализация по ул. "Полк. Калотинов"  град Добрич";

Обособена позиция 5: "СМР по изграждане на канализация по ул. "Поп Богомил" и "Водопровод и канализация по ул"Здравец"- тупик град Добрич";

Обособена позиция 6: "Упражняване строителен надзор за обекти по водоснабдяване и  канализация в град Добрич".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

за ОП 1 - водопроводи с дължина 739 м.

за ОП 2 - водопроводи с дължина 371 м.

за ОП 3 - водопроводи с дължина 416 м.

за ОП 4 - канализации с дължина 374 м.

за ОП 5 - канализации с дължина 388,9 м. и водопровод с дължина 62 м.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 700 лв.;

за ОП 2 - 700 лв.;

за ОП 3 - 700 лв.;

за ОП 4 - 700 лв.;

за ОП 5 - 700 лв.;

за ОП 6 - 50 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 3  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 4  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 5  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 6  - 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, съгласно Програмата за капиталовите разходи за 2009 г.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец;

- удостоверение за актуално състояние  - оригинал, издаден не по-рано от 30 дни преди подаване на офертата, ЕИК /единен идентификационен код/ съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за българско юридическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност по ОП1, ОП2 и ОП3, ОП4, ОП5  и ОП6;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,  ал. 2, ал. 5 от ЗОП /попълнени съгласно приложените образци /  по ОП1, ОП 2 и ОП3,ОП4, ОП5 и ОП6;

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител - ОП1, ОП2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата/ -срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/ по ОП1, ОП 2, ОП3, ОП4 и ОП5;

- предлагана цена /попълват се образците  на ценовото предложение и количествените сметки за ОП 1, ОП 2, ОП3, ОП4, ОП5 и образец на ценово предложение за   ОП 6/;

  - за ОП 6  се оферира % от общата окончателна стойност на предвидените за изпълнение СМР съгласно договорите за строителство в лева с включен ДДС. В предлагания процент да се включат цените за доклада за съответствие и цените за изготвяне на техническия паспорт;

- декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите когато обществената поръчка е за строителство  по ОП 1, ОП 2, ОП3, ОП4, ОП5;

- срок на валидност на офертата /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/ за ОП 1, ОП 2 и ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6 и гаранционен срок /съгласно образеца на офертата/ за ОП 1, ОП 2 и ОП 3, ОП 4, ОП 5;

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от  кандидата за ОП1, ОП2 и ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- копие от застрахователна полица за професионална отговорност, съгласно чл. 171 , ал. 1 от ЗУТ / заверено от кандидата / по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- копие от лиценз от МРРБ по чл. 167 от ЗУТ / заверено от кандидата / - ОП6.

- декларация, че кандидатът е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич, списък на аспектите на околната среда, програма за постигане на целите по УОС  - ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6;  

- декларация за приемане клаузите на договора /по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6/;

- декларация за приемане условията на поръчката /по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6/; 

- сведения за участника /по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6/;

- документ за закупена документация /по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП4, ОП5 и ОП6/.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от отчета за приходи и разходи  за 2008 год

 

Минимални изисквания:

/минимален оборот - 100 000лв./ за ОП1, ОП2, ОП3 , ОП4 и ОП5;

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и / или квалификация по чл. 51 ЗОП :

- удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя; - копие; за ОП 1 и ОП 2, ОП3 ,ОП4 и ОП5;

- списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най - важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално  и е в съответствие с нормативните изисквания за ОП1 и ОП2, ОП3 ,ОП4 и ОП5; 

- декларация на техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство за ОП 1 и ОП 2 , ОП3 ,ОП4 и ОП5;

- документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на  кандидата или участника и / или на ръководните му служители , или на лицата, които отговарят за извършването на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация по ОП1, ОП 2, ОП3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години по ОП1, ОП2 и ОП3, ОП4, ОП5 и ОП6;

- данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще ползва за извършване на строителството по ОП1, ОП2, ОП3, ОП4 и ОП5;.

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 18.06.2009 г.

Цена на офертата: 40 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 40 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 25.06.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 26.06.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лица за контакти:

инж. Румяна Чалъкова

ул."България"-12 стая 417

тел. 058/ 601 - 209

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

26.05.2022

От 01 юни 2022 година стартира изпълнение на Решение №31-15/22.02.2022 година, с което се възлага пряко услугата обществен превоз на пътници на територията на Община град Добрич на Общинското дружество „Градски транспорт...

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.
ВИЖ ДОБРИЧ
15.27° C предимно облачно
Нагоре