Доставка на технически нов пътнически микробус

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Доставка на технически нов пътнически микробус"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Целта на доставката е осигуряване на технически нов пътнически микробус за нуждите на Община град Добрич.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

1 брой микробус

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 600 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок на доставения микробус.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, съгласно Програмата за капиталовите разходи за 2009 г.

 

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- попълнено и подписано заявление /оферта/ съгласно приложения образец;

- удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията издала оригинала / - издадено не по-рано от 30 дни от датата на подаване на офертата, ЕИК/ единен идентификационен код / съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за ЮЛ или ЕТ, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразено с националното му законодателство а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- декларация за използването /или не/ на подизпълнител по време на изпълнението на поръчката, и дела на неговото участие, ако участникът предвижда подизпълнител;

- декларация за броя на сервизните центрове и гаранционен срок на МПС, списък на сервизните центрове на територията на Р България;

- срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата -срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението/;

- предлагана цена /попълва се образеца на ценовото предложение/;

- срок на валидност на офертата /в образеца на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението/;

- гаранционен срок /в образеца на офертата/;

- валиден сертификат за система за управление на качеството ISO 9001 -2000 /заверено копие/;

- документ за внесена гаранция за участие - оригинал;

- документ за закупена документация;

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния финансов отчет за 2008 год.

 

Минимални изисквания:

минимален годишен оборот - 100 000 лв.

 

Техничекси възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за това, че:

- Кандидатите са официални вносители на съответния производител с правото да продават и сервизират предлаганите автомобили на територията на Р България. - Разполагат с развита сервизна мрежа в страната, включваща не по-малко от 10 сервизни центъра, оторизирани от производителя да извършват гаранционни ремонти на предлаганите автомобили.

 

Минимални изисквания:

Предлаганият микробус да отговаря на изискванията, съгласно техническата спецификация приложена в документацията за участие.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 07.05.2009 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 14.05.2009 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 15.05.2009 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

 

Лице за контакти:

Георги Василев Василев

ул."България"-12 стая 202

тел. 058/ 600 - 702

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.89° C облачно
Нагоре