Машинно зимно почистване на улици и булеварди на територията на Община град Добрич - 04.09.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Машинно зимно почистване на улици и булеварди на територията на Община град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е почистване на сняг и лед при зимни условия чрез механизация, механизирано обработване с магнезиево-солни смеси на улиците и булеварди на територията на Община град Добрич

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Предвидените за машинно зимно почистване площи са в рамките на 900 000 до 1 000 000 кв.м., от които 600 000 кв.м до 700 000 кв.м за интензивно зимно почистване

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 2 000 лв., внесени под формата на парична сума по сметка на Община град Добрич: IBAN BG 71 SOMB91303310000501, BIC:SOMBBGSF или представени като оригинал на банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността му

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансирането на договора ще бъде осъществено със средства от бюджета на Община град Добрич. Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в лв., след подписване на протоколи за приемане на извършените дейности и след представяне на оригинал на фактури.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

-Документ за регистрация на участника, а когато е физическо лице - документ за самоличност - заверени копия;

-Удостоверение за актуално състояние, издадено след датата на обнародване на обявлението за обществената поръчка в ДВ - оригинал или заверено копие;

-Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;

-декларация за ползване или не на подзипълнител;

-срок на валидност на офертата;

-срок на изпълнение;

-документ за внесена гаранция за участие - оригинал;

-списък на документите, съдържащите се в офертата, подписан от участника;

Всички изискуеми документи съгласно чл.56 от ЗОП и тези съгласно указанията за подготовка на офертата, които следва да бъдат представени във вид и форма съгласно указанията за подготовка на офертите;

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Отчет за приходите и разходите за 2007 год. - заверено копие

 

Минимални изисквания:

минимален оборот  - 200 000 лв.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

-Декларация /описание/ за собствено и наето техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка, от която да е видно вида на техниката, година на производство и производителност.

-Доказателства за собствеността на техниката и /или основанието за ползване, както и документ за  извършен технически преглед на техниката

-Списък на техническите лица, вкл. и тези, които ще отговарят за контрол на качеството;

-Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на услугата

-Декларация, че участникът е запознат и ще изпълнява всички изисквания, приети от Възложителя по ISO 14001

 

Минимални изисквания:

Участникът следва да докаже, че за срока на договора разполага със следната техника:

-минимум 4 броя специализирана високопроходима колесна техника, на която да бъдат монтирани гребла; ако поне две от тези машини не могат да бъдат използвани за разпръскване на магнезиево-солни смеси, то участникът следва да докаже че разполага и с минимум 2 броя специализирани автомобили за разпръскване на магнезиево-солни смеси;

-4 броя машини, различни от тези осигуряващи интензивното зимно почистване - трактори с ширина на греблата, позволяваща почистване на уличната мрежа от ІV, V и VІ категория;

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 04.11.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава в срок до 17: 00 часа на  04.11.2008 год.- всеки работен ден от 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17: 00 часа срещу документ за закупена документация от 50 лв., внесени в касата на ЦУИ при Община град Добрич

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 04.09.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 05.11.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинетересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

 

Лице за контакти:

Теодора Петкова

ул."България"-12 стая 419

тел. 058/ 601 - 207

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.23° C облачно
Нагоре