Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и местните пътища - 14.04.2008

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и местните пътища"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва две обособени позиции.

Обособена позиция 1: Изкърпване на асфалтовата настилка по уличната мрежа и местните пътища с асфалтобетонова смес. Кръпките се оформят с мотофреза, почистват се с въздушна струя, обработват се с битумна емулсия и се запълват с плътна асфалтобетонова смес, като се валират с пневматични, вибрационни и гумени валяци.

Обособена позиция 2: Изкърпване на асфалтовата настилка по уличната мрежа с бетонов разтвор.Разрушените участъци се обрязват с фугорезачка, почистват се с въздушна струя и се заливат с бетонов разтвор Б12,5.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Очакван обем около 15000кв.м. настилка

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка : "Общинска банка"АД, клон Добрич, IBAN:BG71SOMB 91303310000501, BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност и за срок не по-малък от срока на валидност на офертата.Гаранциите  за участие за всяка обособена позиция са както следва:

Обособена позиция 1 - 5175лв.

Обособена позиция 2 - 1000лв.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция. При представяне на банкова гаранция за изпълнение, да се има предвид, че нейният срок на действие трябва да бъде не по-малък от гаранционния срок на извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства, по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършено строителство и оригинални данъчни фактури.

 

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на всички обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл.13, ал.1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния финансов отчет за 2007год.

 

Минимални изисквания:

Годишен оборот -100000лв.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

 

Минимални изисквания:

Да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 14.04.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 406 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на ЦУИ при Общината

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 14.04.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 16.04.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

 

Лице за контакти:

инж.Кина Стефанова, Никола Сърбов

ул."България"-12 стая 406

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

 

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C предимно ясно
Нагоре