Изграждане на подходи в междублокови пространства - 30.04.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Изграждане на подходи в междублокови пространства"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва седем обособени позиции

Обособена позиция 1:Изграждане на подход към ЖСК " Яница ".

Обособена позиция 2:Изграждане на подход към ЖСК " Перла".

Обособена позиция 3: Изграждане на подход към ЖБ №46 по ул."Дим.Ковачев".

Обособена позиция 4: Изграждане на подход към ЖБ №8 по ул."Дим.Ковачев".

Обособена позиция 5: Изграждане на подход към  ЖСК " Меркурий ".

Обособена позиция 6:  Изграждане на подход към ЖБ №17 по ул."Дим.Ковачев".

Обособена позиция 7: Изграждане на подход към ЖБ - Пощенска банка по ул."25-ти септември".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Очакван обем бетонови настилки 4 600 кв.м.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка:

" Общинска банка " АД,клон Добрич,IBAN:BG71ISOMB 91303310000501 BICSOMBBGSF или банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.Гаранциите за участие за всяка обособена позиция са както следва:

Обособена позиция  1 - 250.00 лева.

Обособена позиция  2 - 250.00 лева.

Обособена позиция  3 - 292.00 лева.

Обособена позиция  4 - 375.00 лева.

Обособена позиция  5 - 292.00 лева.

Обособена позиция  6 - 583.00 лева.

Обособена позиция  7 - 458.00 лева

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойноста на договора за съответната позиция.При представяне на банкова гаранция за изпълнение, да се има предвид, че нейният срок на действие трябва да бъде не по-малък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финанансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства, по банков път в лева,след подписване на протоколи за извърщено строителство и оригинални данъчни фактури.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на всички обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл.13, ал.1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от застраховка за професионална отговорност

 

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти,тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с действащите нормативи.

 

Минимални изисквания:

Да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 30.04.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 406 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на ЦУИ при Общината

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 30.04.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 08.05.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

 

Лице за контакти:

инж.Кина Стефанова, Никола Сърбов

ул."България"-12 стая 406

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.23° C облачно
Нагоре