Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки - 07.05.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва десет обособени позиции:

Обособена позиция 1: Преасфалтиране на ул."Белмекен"

Обособена позиция 2: Преасфалтиране на ул."Елисейна"

Обособена позиция 3: Преасфалтиране на ул."Асен Златаров"

Обособена позиция 4: Преасфалтиране на ул."Осми март"- ІІ етап

Обособена позиция 5: Преасфалтиране на ул."Кузман Христов"

Обособена позиция 6: Преасфалтиране на ул."Бузлуджа"

Обособена позиция 7: Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул. ЖК"Строител" от №34 до № 56

Обособена позиция 8: Полагане на армирана бетонова настилка по пътното платно на МП №14 /ТОСС/

Обособена позиция 9: Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на бул."Трети март" /ДЗС/

Обособена позиция 10: Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул."Акация"

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Очакван обем около 10770м.кв. настилки

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка : "Общинска банка"АД, клон Добрич, IBAN:BG71SOMB 91303310000501, BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност и за срок не по-малък от срока на валидност на офертата.Гаранциите за всяка обособена позиция са както следва:

Обособена позиция 1 - 917лв.

Обособена позиция 2 - 833лв.

Обособена позиция 3 - 458лв.

Обособена позиция 4 - 1083лв.

Обособена позиция 5 - 417лв.

Обособена позиция 6 - 458лв.

Обособена позиция 7 - 417лв.

Обособена позиция 8 - 583лв.

Обособена позиция 9 - 333лв.

Обособена позиция 10 - 333лв.

Гаранциятя за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция.При представяне на банкова гаранция за изпълнение, да се има предвид, че нейният срок на действие трябва да бъде не по-малък от гаранционния срок на извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства, по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършено строителство и оригинални данъчни фактури.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на всички обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл.13, ал.1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния финансов отчет за 2007год.

 

Минимални изисквания:

Годишен оборот -100000лв.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

за Обособени позиции1,2,3,4,5 и 6:

-описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството

за Обособени позиции 7 ,8,9 и 10:

-списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания

 

Минимални изисквания:

за Обособени позиции 1,2,3,4,5 и 6:

-Да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

-комплект специализирана пътно-строителна техника /фреза С50 или С100, асфалтополагаща машина, бандажен вибрационен валяк, гумен валяк/

за Обособени позиции 7,8,9 и 10:

Да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 07.05.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 406 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на ЦУИ при Общината

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 07.05.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 10.05.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

 

Лице за контакти:

инж.Кина Стефанова, Никола Сърбов

ул."България"-12 стая 406

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.67° C облачно
Нагоре