Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки - 07.05.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Преасфалтиране на част от уличната мрежа на град Добрич и полагане на бетонови настилки"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва десет обособени позиции:

Обособена позиция 1: Преасфалтиране на ул."Белмекен"

Обособена позиция 2: Преасфалтиране на ул."Елисейна"

Обособена позиция 3: Преасфалтиране на ул."Асен Златаров"

Обособена позиция 4: Преасфалтиране на ул."Осми март"- ІІ етап

Обособена позиция 5: Преасфалтиране на ул."Кузман Христов"

Обособена позиция 6: Преасфалтиране на ул."Бузлуджа"

Обособена позиция 7: Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул. ЖК"Строител" от №34 до № 56

Обособена позиция 8: Полагане на армирана бетонова настилка по пътното платно на МП №14 /ТОСС/

Обособена позиция 9: Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на бул."Трети март" /ДЗС/

Обособена позиция 10: Полагане на армирана бетонова настилка по уличното платно на ул."Акация"

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Очакван обем около 10770м.кв. настилки

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка : "Общинска банка"АД, клон Добрич, IBAN:BG71SOMB 91303310000501, BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност и за срок не по-малък от срока на валидност на офертата.Гаранциите за всяка обособена позиция са както следва:

Обособена позиция 1 - 917лв.

Обособена позиция 2 - 833лв.

Обособена позиция 3 - 458лв.

Обособена позиция 4 - 1083лв.

Обособена позиция 5 - 417лв.

Обособена позиция 6 - 458лв.

Обособена позиция 7 - 417лв.

Обособена позиция 8 - 583лв.

Обособена позиция 9 - 333лв.

Обособена позиция 10 - 333лв.

Гаранциятя за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция.При представяне на банкова гаранция за изпълнение, да се има предвид, че нейният срок на действие трябва да бъде не по-малък от гаранционния срок на извършените СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства, по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършено строителство и оригинални данъчни фактури.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на всички обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл.13, ал.1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния финансов отчет за 2007год.

 

Минимални изисквания:

Годишен оборот -100000лв.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

за Обособени позиции1,2,3,4,5 и 6:

-описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството

за Обособени позиции 7 ,8,9 и 10:

-списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания

 

Минимални изисквания:

за Обособени позиции 1,2,3,4,5 и 6:

-Да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

-комплект специализирана пътно-строителна техника /фреза С50 или С100, асфалтополагаща машина, бандажен вибрационен валяк, гумен валяк/

за Обособени позиции 7,8,9 и 10:

Да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 07.05.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 406 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на ЦУИ при Общината

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 07.05.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 10.05.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

 

Лице за контакти:

инж.Кина Стефанова, Никола Сърбов

ул."България"-12 стая 406

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.36° C облачно
Нагоре