Специализиран превоз на пътници - 08.05.2008

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Специализиран превоз на пътници"

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва две обособени позиции.

Обособена позиция 1: Превозване в почивни и празнични дни на социално слаби граждани до гробищен парк по определен от  Общината маршрут.

Обособена позиция 2:Превозване на инвалиди със специално пригоден за целта автобус. По заявка на инвалида специализираното превозно средство го взема от посоченото от него място и след определено  от него време го връща обратно. Инвалида заплаща част от стойността на услугата на цената на билет от градския транспорт.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Около 6  000 км за обособена позиция 1: Превозване в почивни и празнични дни на социално слаби граждани до гробищен парк по определен от  Общината маршрут.

Около 25 000 км за обособена позиция 2:Превозване на инвалиди със специално пригоден за целта автобус.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума , внесена по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранциите за участие за всяка обособена позиция са както следва:

Обособена позиция 1: Превозване в почивни и празнични дни на социално слаби граждани до гробищен парк по определен от  Общината маршрут- 150.00 лева;

Обособена позиция 2:Превозване на инвалиди със специално пригоден за целта автобус-300.00 лева.

Гаранция за изпълнение на Договора е банкова гаранция или парична сума в размер на 2% от стойността на договора, внесени по сметката преди подписване на Договора.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Всеки месец от бюджета на Община град Добрич и след представяне на фактури  за извършване на услугата .

 

Други особенни условия (когато е приложимо):

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.2  от ЗОП, както и при наличие на предпоставките, визирани в чл.69 от ЗОП.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Удостоверение за актуално съдебно състояние - оригинал или заверено копие от институцията, издала оригинала -  издаден не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата;

- Лицензия  за извършване на обществен превоз на пътници  съгласно Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници заверено  копие, която разрешава на участника да извършва превоз на пътници на територията на Р. България., съобразно обекта на поръчката - заверено копие;

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1 от ЗОП - попълнена по приложения образец

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП - попълнена по приложения образец;

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП - попълнена по приложения образец;

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП - попълнена по приложения образец;

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - попълнена по приложения образец;

- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението за участие и не по-кратък от посочения в обявлението;

- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в обявлението.

- Документ за закупени документи за участие в процедурата - оригинал или заверено копие

- Описание на техническите и  човешките ресурси за изпълнение на поръчката . С какви превозни  средства  притежаващи удостоверения за транспортна годност и  водачи притежаващи съответната  правоспособност ще се извършват превозите.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

- Отчет за приходи и разходи  на  участника за 2007 г. - заверено копие;

- Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и ЕИК -  заверено копие. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от  възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си   състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Минимални изисквания:

Нетни приходи от продажбите не помалко от 100 000 лв.

Техничекси възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за техническите възможности  и професионална квалификация на  участника по чл.51 от ЗОП, които да съдържат:

- списък на основните договори за извършени транспортни  услуги през последните 3 години,

 - Декларация за наличие на функциониращ офис със съответните телефонни номера (диспечерски център);

-лицензия за  обществен превоз на пътници за ОП2- заверено копие;

-произход и технически възможности на автобуса за превоз на инвалиди - заверено копие на техническата документация;

- списък с транспортните средства за превоз  (копия от талоните на автобусите);

- Копие от списък към лицензията и копия от удостоверенията за транспортна годност на автобусите;

 -документ удостоверяващ осигурена поддръжка и обслужване на авобусите  в собствена или наета сервизна база.

-документ осигуряващ  предпътния медицински преглед на водачите;  

- Документ удостоверяващ  професионалната компетентност на ръководителя на дейността 

 

Минимални изисквания:

Да е участник в обществения превоз на пътници не по малко от 1 година.

 

Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Лицензия за обществен превоз на пътници издадена от Министерството на транспорта.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 07.05.2008 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията се заплаща и получава от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация. Начин на плащане - в брой.

Срок за получаване на офертите:

Дата: 08.05.2008 г.

Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 12.05.2008 г.

Час: 14.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

Подаване на жалби:
Съгласно чл.120,ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в десет дневен срок от уведомяването му за съответното действие или решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

Лице за контакти:

инж. Иван Тонев

ул."България"-12 стая 317

тел. 058/600 050

факс: 058/600 165

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
20.32° C ясно небе
Нагоре