Доставка на газьол за отопление и горива за зареждане на автомобилите на Община град Добрич - 12.05.2008

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Доставка на газьол за отопление и горива за зареждане на автомобилите на Община град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

"Доставка на газьол за отопление и горива за зареждане на автомобилите на Община град Добрич" включва периодична доставка на промишлен газьол - 0,2% сяра за стационарни горивни инсталации, бензин А-95Н, дизелово моторно гориво и природен газ - метан за зареждане на автомобилите на Община град Добрич.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

1. Газьол-0,2% сяра - до 110 000 литра, годишно.

2. Бензин А-95Н - до 40 000 литра, годишно.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума в размер на:
ОП-1 - 1000 лв.; ОП-2 - 70 лв., внесени по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG  71 SOMB   9130  33  10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранцията за изпълнение на Договора е банкова гаранция или парична сума в размер на 5000 лв. за ОП-1 и 200 лв. за ОП-2.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Заплащането на доставените или заредени количества горива се извършва отсрочено, по предоставена схема от Изпълнителя, с платежно нареждане, след подписване на акт за приемане на доставката и представяне на фактура - по сметка на Изпълнителя.

 

Други особенни условия (когато е приложимо):

От процедурата се отстранява участник, за когото са налицеобстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, както и при наличие на предпоставките, визирани в чл. 69 от ЗОП.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Решение за първоначална съдебна регистрация на участника в случай, че е регистриран по Търговския закон, а когато е физическо лице - документ за самоличност - заверени копия.

2. Удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата - оригинал или нотариално заверено копие.

3. Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и БУЛСТАТ - заверено копие.

4. Сертификат за качество на горивата, издаден от акредитирана лаборатория - заверено копие.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - попълнени по приложените образци.

6. Декларация за ползване  или не на подизпълнители - попълнена по приложения образец. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискваните документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

7. Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението за участие и не по-кратък от посочения в обявлението.

8. Документ за внесена гаранция за участие  в зависимост от формата, която участникът е избрал /парична сума или банкова гаранция/ - заверено копие на платежния документ, оригинал ако е банкова гаранция - за всяка обособена позиция.

9. Документ за закупени документи за участие в процедурата - оригинал или заверено копие.

10. Административна информация за фирмата - съгласно приложения образец.

11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Отчет за приходи и разходи на участника за 2007 г. - заверено копие.

Когато по обективни причини участникът не може да предостави исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

Нетни приходи от продажба на горива, обект на обществената поръчката по ОП1 - не по-малко от 200 000 лв.

Нетни приходи от продажба на горива, обект на обществената поръчката по ОП2 - не по-малко от 20 000 лв.

 

Техничекси възможности

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на основните договори за доставка на тези видове горива през последните три години.

2. Референции.

3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на поръчката.

4. Списък на собствените и наетите петролни бази и бензиностанции на територията на Република България.
5. Документи, удостоверяващи собствеността или основанието за ползване на същите.

 

Минимални изисквания:

Не по-малко от три договора.

Не по-малко от две референции.

Поне една бензиностанция на територията на Община град Добрич, с работно време 24 часа и без почивен ден.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 12.05.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията се заплаща и получава всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в Община град Добрич, ул. "България" 12, Център за услуги и информация, работно място "Каса". Начин на плащане - в брой.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 12.05.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 13.05.2008 г.

Час: 13.30

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

 

Лице за контакти:

Георги Василев Василев

ул."България"-12 стая 202

тел. 058/ 600 - 702

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
9.92° C облачно
Нагоре