Проектиране и изграждане на улични водопроводи и канализации на територията на град Добрич и упражняване на строителен надзор - 20.05.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Проектиране и изграждане на улични водопроводи и канализации на територията на град Добрич и упражняване на строителен надзор"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва проектиране и изграждане на улични водопроводи и канализации в град Добрич, както и упражняване на строителен надзор, отделени в три обособени позиции.

ОП1-Проектиране и изграждане на водопровод и канализация по ул. "Н. Петков" град Добрич. Необходимо е да се проектира и изгради водопровод Ф 110/10 МРа  с дължина - 470 метра от полиетиленови тръби висока плътност РЕ 100 и сградни водопроводни отклонения до тротоарен спирателен кран.Канализацията да се проектира и изгради от бетонови тръби Ф 300 с дължина 430 метра. Да се предвидят сградни канализационни отклонения от бетонови тръби Ф 200 до уличната регулация.

ОП2- "Изграждане на водопровод и канализация по ул. "Акация" град Добрич.В проекта е предвиден водопровод от ПЕВП Ф 110/10 с дължина 63.0 м.Водовземането е от уличен етернитов водопровод Ф 80 по ул. "Спартак".Сградните водопроводни отклонения са от тръби  ПЕВП с диаметри Ф 32 и Ф 40.

Уличната канализация, проектирана от бетонови тръби Ф 300 с дължина 65 м. се зауства в канализацията по бул. "Русия".Сградните канализационни отклонения са от бетонови тръби Ф 200 до уличната регулация.Поради голямата близост на канализацията до сградите, голяма част от изкопите са предвидени ръчно.

ОП3- "Упражняване на строителен надзор за обекти по водоснабдяване и канализация в град Добрич"

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

ОП1-водопровод и канализация  по ул."Н. Петков". Водопровод с дължина 470.0 метра с диаметър Ф 110 / 10 от полиетиленови тръби висока плътност с около 10 броя домови водопроводни отклонения до тротоарен спирателен кран.Улична канализация от бетонови тръби Ф300 с дължина 430.0 метра, с канализационни отклонения от бетонови тръби Ф 200 до уличната регулация.

ОП2- водопровод и канализация по ул."Акация".Водопровода е с дължина 63.0 метра с диаметър Ф 110/10 от полиетиленови тръби висока плътност с девет броя отклонения до тротоарен спирателен кран.Канализацията е от бетонови тръби Ф 300 с дължина 65.0 метра с 9 броя канализационни отклонения Ф 200 до уличната регулация.

ОП3 утражняване на строителен надзор по водоснабдяване и канализация.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка :"Общинска банка"  АД, клон Добрич, IBAN BG71SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF или банкова гаранция на същата стойност.

Гаранцията за участие е в размер на 1000 лева - по отделно за ОП1 и ОП2 и 50 лева за ОП3.

Гаранцията за изпълнение по ОП1 и ОП2 е равна на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение по ОП3 е равна на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Финансиране от общински бюджет и целева субсидия, в рамките на планираните средства, по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършени работи  и оригинални данъчни фактури.

 

Други особенни условия (когато е приложимо):

Отстраняват се от процедурата участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Удостоверение за членство в камарата на строителите, удостоверение за актуално състояние; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,2 и 5 от ЗОП; всички задължителни документи съгласно чл. 13, ал. 1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата.Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

ОП1 - копие от отчет за приходи и разходи за 2007 год.

ОП2 - копие от  отчет  за  приходи и разходи за 2007 год.

 

Минимални изисквания:

ОП1 - годишен оборот 100 000 лева

ОП2 - годишен оборот 100 000 лева

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 20.05.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 406 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на ЦУИ при Общината

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 20.05.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 21.05.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно член 120 от ЗУТ.

 

Лице за контакти:

инж. Румяна Чалъкова

ул."България"-12 стая 417

тел. 058/ 601 - 209

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
19.76° C ясно небе
Нагоре