Изработване на подробен устройствен план - Актуализация на действащ План за регулация и застрояване на ЖК Север 1 и ЖК Север 2 град Добрич - 18.06.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Изработване на подробен устройствен план  - Актуализация на действащ План за регулация и застрояване  на ЖК "Север 1" и ЖК "Север 2" град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:
Изработвене на подробен устройствен план /ПУП/    - Актуализация на  действащ  план за регулация и застрояване в две фази /предварителе и окончателен проект/ на ЖК "Север 1" и ЖК "Север 2" .
Поръчката съдържа  две обособени позиции:
ОП 1 - Актуализация на ПРЗ на ЖК "Север - 1" град Добрич съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за ОСУСП. Територията, за която ще се изработи ПУП - ПРЗ е ограничена от бул. "Добруджа", бул. "25 - ти септември", ул. "Отец Паисий", дерето , бул. "Русия" и ул. "Христо Ботев" с площ приблизително  33, 1 ха.
ОП 2 - Актуализация на  ПРЗ на ЖК "Север - 2" град Добрич съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за ОСУСП. Територията, за която ще се изработи ПУП - ПРЗ е ограничена от бул. "Добруджа", ул. "Калиакра", ул. "Поп Богомил", дерото/"Суха река"/ и бул." 25 -ти септември" с площ приблизително 73, 8 ха.

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич

Общо количество или обем:
Съгласно определените от Възложителя граници в техническото задание и опорен план   -  специализирана кадастрална карта за всяка обособена позиция

Условия за участие
Условия свързани с изпълнение на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие: за ОП 1  - 250 лв., за ОП 2  - 540 лв. , представена в една от следните форми: Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност със срок не по - кратък от срока на валидност на офертите.

Гаранция за изпълнение  - 5 % от стойността на договора за съответната обособена позиция. При представяне на банковата гаранция да се има предвид, че срокът й на действие трябва да бъде до представяне на окончателния проект на ПУП - ПРЗ с нанесени корокции и отразени препоръки на ОбЕСУТ

Условия и начин на финасиране и плащане:
Финансиране  от общинския бюджет в рамките на предвидените средства.
Плащането ще се извършва по банков път, след подписване на протокол, с който се удостоверява изпълнението на  извършените работи, предмет на договора в съответните фази  и след представяне на разходооправдателни документи /оригинал на фактури/

Други особенни условия (когато е приложимо):
Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал. 2 от ЗОП

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Документ за първоначална регистрация на участника, Удостоверение за актуално състояние - издадено след датата на обнародване на обявлението, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност, Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал. 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл. 56 от ЗОП и посочените в документацията за участие,  документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата.

Икономически и финасови възможности
Изискуеми документи и информация:
за ОП 1 и ОП 2
- Отчет за приходите и разходите за 2007 г.
- Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ- за ОП 1 и ОП 2
- Списък на изработените през последните 3/три/ години общи подробни устройствени планове /над три квартала/ 

Минимални изисквания:
минимум 1 изработен ПУП /над три квартала/

Технически възможности:
Изискуеми документи и информация:
за ОП 1 и ОП 2
-Референции за изпълнени обществени поръчки, свързани с предмета на настоящата поръчка
-Списък на техническите лица, които ще участват в изработването на ПУП
-Документи, удоставеряващи образованието и професионалната  квалификация на ръководителя и проектантните, придружени с удостоверенията за пълна проектантска правоспособност за 2008 г.,  от които да е видно, че същите притежават необходимата квалификицаия и правоспособност за изпълнение на предмета на поръчката - заверени копия
-Лиценз за права върху програмен продукт, съвместим с KAD формат - копие

Минимални изисквания:
минимум 1 референция

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 18.06.2008 г.
Цена на офертата: 50 лв.
Час: 17:00

Условия и начин на плащане:
Всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/  в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 50 лв., внесени в касата на ЦУИ

Срок за подаване на документите:
Дата: 18.06.2008 г.
Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата: 19.06.2008 г.
Час: 10.00
Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

Подаване на жалби:
Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено  - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие /чл.120 ЗОП/


Лице за контакти:
арх. Боряна Станчева
ул."България"-12 стая 308
тел. 058/ 601 - 442
факс: 058/ 600 - 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
10.8° C облачно
Нагоре