Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община град Добрич и упражняване на строителен надзор - 30.09.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

" Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община град Добрич и упражняване на строителен надзор "

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва две обособени позиции:

ОП 1 - Инженеринг - проектиране, рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община град Добрич:

 - DOB1075 / ІІ -97, ок.п.Добрич/ -п.к.Владимирово- Добрич;

- DOB1078 / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Добрич - ЖК Запад;

- DOB1082  / ІІ-97, ок.п.Добрич / п.к. Варна -Добрич;

- DOB3074 / ІІ - 27, Добрич - Одринци / лесопарк Дъбовете

- DOB3079  / ІІ - 97 , ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух

- DOB3083  /DOB 1082  п.к Варна - Добрич /  -  гробищен парк

ОП 2 - "Упражняване на строителен надзор за обекти - рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община град Добрич"

 

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

DOB1075 / ІІ -97, ок.п.Добрич/ -п.к.Владимирово- Добрич  с дължина 1540 метра;

 DOB1078 / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Добрич - ЖК Запад с дължина 1700 метра;

DOB1082  / ІІ-97, ок.п.Добрич / п.к. Варна -Добрич с дължина 440 метра;

 DOB3074 / ІІ - 27, Добрич - Одринци / лесопарк Дъбовете с дължина 1700 метра;

 DOB3079  / ІІ - 97 , ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух с дължина 1000 метра;

 DOB3083 , /DOB 1082 п.к Варна - Добрич /  -  гробищен парк с дължина 1000 метра;

Посочоният обем е максимален. Окончателният обем ще съответства на този от сключения договор с МРРБ

 

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на :

за ОП 1 -  5 000 лв.,

за ОП 2 - 300 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF или банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение -

за ОП 1  - 1 % от стойността на договора.

за ОП 2  - 2 % от стойността на договора.

При представяне на банковата гаранция за изпълнение да се има предвид, че срокът и следва да бъде не по-кратък от  гаранционните срокове на СМР.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Изпълнението на настоящата поръчка ще се финансира от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа", бюджетна линия: BG 161 PO 001/2.1. - 02/2007. В случай, че в срок от 4  месеца от отваряне на офертите не бъде одобрено финансиране на проекта от посочената оперативна програма, настоящата обществена поръчка се прекратява.

 

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

-Документ за регистрация на участника, а когато е физическо лице  - документ за самоличност - заверено копие; - за ОП 1 и ОП 2

-Удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие, издаден след датата на обнародване на обявлението  за  обществената поръчка - за ОП 1 и ОП 2;

-Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - заверено копие- за ОП 1;

-Лиценз по чл.166  от Закона за устройство на територията - заверено копие  - за ОП 2;

-Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП; - за ОП 1 и ОП 2

-Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - за ОП 1;

-Декларация, че участникът е запознат с политиката по управление на Община град Добрич, значимите аспекти на околната среда на Общината и целите на управление на околната среда и Програмата за тяхното постигане; - за ОП 1 и ОП 2

-Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто  - договора; - за ОП 1 и ОП 2

Всички задължителни документи съгласно чл.56, ал. 1 от ЗОП  и изискванията на Възложителя.  Документите  в офертата следва да бъдат представени във вид и форма, посочени в указанията за подготовка на офертата съответно за ОП 1 и ОП 2

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

- Застраховка за професионална отговорност  - заверено копие   - съответно за ОП 1 и ОП 2;

 - Отчет за приходи и разходи за 2007 год. - за ОП 1

Минимални изисквания:

за изпълнение на  ОП1 участникът следва да докаже оборот за 2007 год. не по-малко от 1 000 000 /един млн./ лв. от строителство

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

 

1 - Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение на най-важните обекти, като препоръките посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съотвествие с нормативните изисквания - за ОП 1

- списък на основните договори за строителен надзор, изпълнени през последните  3/три/ години, вкл. стойности, дати, получатели, придружени с препоръки за добро изпълнение - за ОП 2

2.Описание на собствено  техническо оборудване, с което разполага кандидата за качествено изпълнение на обществената поръчка, -  за ОП 1;

3.Списък на техническите лица, вкл. на тези отговарящи за контрола  на качеството, които участника ще използва  - за ОП 1 и ОП 2;

4. Декларация, че участникът разполага със собствена или наета асфалтова база, придружена с доказателства за собствеността или основанието за ползването - за ОП 1

5.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на надзора  - ОП 2;

6. Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката - за ОП 1;

7.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на поръчката по ОП 1, както и  удостоверения за пълна проектантска правоспособност на проектантите съгласно предмета на поръчката - заверени копия - за ОП 1

 

Минимални изисквания:

1.за ОП1  - Участникът следва да има изпълнени минимум 3 обекта с подобен характер;минимум 3 /три/  референции

2.Участникът следва да разполага с комплект пътностроителна техника, включваща асфалтополагаща машина, вибрационни и гумени валяци, асфалтова фреза, компресор, автометачка;

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 30.09.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 12:00 часа и от 13:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 30.09.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 01.10.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно член 120 от ЗУТ.

 

Лице за контакти:

Никола Сърбов, Велина Искрева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 705

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

 

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.23° C облачно
Нагоре