Проектиране и рехабилитация на водопроводи на територията на Община град Добрич - 07.10.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Проектиране и рехабилитация на водопроводи на територията на Община град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Рехабилитацията на водопроводите е свързана с подобряване на водоснабдяването на град Добрич. Водопроводите, изградени през 70 - те години от азбесто - циментови, стоманени и поцинковани тръби са корозирали и амортизирани и на практика не изпълняват своите функции. Чрез обновяване на водпроводите ще се постигне чувствително намаляване загубите на питейна вода по вътрешната водопроводна мрежа.

Обществената поръчка включва две обособени позиции:

ОП 1  - Проектиране и рехабилитация на 21, 600 км. водопроводи, заключени между бул. "Добричка епопея", бул. "Добруджа", бул. "Трети март" и ул. "Отец Паисий" град Добрич;

ОП 2 - Проектиране и рехабилитация на 16, 600 км. водопроводи в жк. "Строител", жк. "Изгрев" и жк. "Балик" град Добрич

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

ОП 1 - Водопроводите,предвидени за проектиране и рехабилитация,  заключени между бул. "Добричка епопея", бул. "Добруджа", бул. "Трети март" и ул. "Отец Паисий" град Добрич са с дължина  21, 600 км.

ОП 2 -  Водопроводите, предвидени за проектиране и рехабилитация  в жк. "Строител", жк. "Изгрев" и жк. "Балик" град Добрич са с дължина 16, 600 км

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие:

за ОП 1  - 10 000 лв.

за ОП 2 - 10 000 лв.

внесена в една от следните форми - парична сума, внесена по сметка: "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN BG 71SOMB91303310000501 BIC SOMBBGSF или банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата

Гаранцията за изпълнение за ОП 1  - в размер на 0, 5 % от стойността на обособената позиция

 за ОП 2  -  в размер на 0, 5 % от стойността на обособената позиция,

внесени под формата на парична сума или банкова гаранция на същатата стойност

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Предвидените в обществатна поръчка СМР ще се изпълняват при условие, че бъде осигурено безвъзмездно национално и/или безвъзмездно европейско финансиране.

 

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

за ОП 1 и ОП 2

-Документ за регистрация на участника, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност - заверено копие;

-Удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие, издадено след датата на обнародване на обявлението за обществената поръчка;

за ОП 1 и ОП 2

-Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - заверено копие;

-Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;

-Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;

-Декларация, че участникът е запознат с политиката по управление по управление на Община  град Добрич, значимите аспекти  на околната среда и програмата за тяхното постигане

-Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекта - договора;

Всички задължителни документи съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Документите в офертата следва да бъдат представени във вид и форма, посочени в указанията за подготовка на офертата;

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

за ОП 1 и ОП 2

-Копие от отчет за приходи и разходи за 2007 год.;

-Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал. 1 от ЗУТ

 

Минимални изисквания:

минимален оборот - 300 000 лв.

 

Технически възможности:

Изискуеми документи и информация:

 

за ОП 1 и ОП 2

-Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружени от препоръки за добро изпълнеие;

-Декларация за техническото оборудване с което разполага участника за изпълнение на обществаната поръчка, придружена с доказателства за собствеността на изкопната техника и доказателства за собствеността или основанието за ползване на техниката за безизкопно прокопаване;

-Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството;

-Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация  на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, както и  на тези, които ще извършат проектирането, придружени с  удостоверенията им за пълна проектантска правоспособност за 2008 год. съгласно предмета на поръчката - заверени копия

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да има изпълнени минимум 3 обекта с подобен характер, минимум 3  референции;

-Участникът следва да  разполага със собствена изкопна техника, както и със собствена или наета техника за безизкопно прокопаване

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 07.10.2008 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава в срок до 07.10.2008 год. до 17: 00 часа

Всеки работен ден от 08:00 - 12: 00 часа и от 13:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ срещу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 07.10.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 08.10.2008 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно член 120 от ЗУТ.

 

Лице за контакти:

Велина Искрева, Румяна Чалъкова

ул."България"-12

тел. 058/ 601 - 209

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
9.92° C облачно
Нагоре