Охрана на общински обекти - 10.12.2008

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -
" Охрана на общински обекти "

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Охрана на общински обекти

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Услугата "Охрана на общински обекти" включва физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на общински обекти чрез охранители и охрана чрез сигнално-охранителна техника.

 

Общо количество или обем

Услугата "Охрана на общински обекти" включва физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим чрез охранители и  охрана чрез СОТ на 45 броя общински обекти. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие.

 

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатa
Изискуеми депозити и гаранции ( когато е приложимо )

Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума в размер на 1000 лв., внесена по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранция за изпълнение на Договора е банкова гаранция или парична сума в размер на 3% от стойността на договора, внесени по сметката преди подписване на Договора.

 

Условия и начин на финансиране и плащане

Всеки месец от бюджета на Община град Добрич по заявители след представяне на разходооправдателни документи за извършване на услугата по охрана.

 

Други особенни условия:

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.2  от ЗОП, както и при наличие на предпоставките, визирани в чл.69 от ЗОП.

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите:
Изискуеми документи и информация:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Решение за първоначална регистрация на участника, а когато е физическо лице-документ за самоличност - заверено копие;

- Удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията, издала оригинала, издаден не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата;

- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.4, ал.2 от Закона за частната охранителна дейност - нотариално заверено копие, който разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията на област Добрич и да извършва охранителна дейност, съобразно обекта на поръчката;

- Декларация от участниците, извършващи частна охранителна дейност, съгласно ЗЧОД, че са подали декларация по смисъла на чл.18, ал.2 от ЗЧОД - попълнена съгласно приложения образец (когато е приложимо)

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1 от ЗОП;

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП;

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП;

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП;

- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;

- Декларация за ползване или не на подизпълнител.  Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискваните документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществена поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението (офертата) за участие и не по-кратък от посочения в обявлението;

- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в обявлението.

- Документ  за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - заверено  копие на платежния документ , оригинал,ако е банкова гаранция;

- Документ за закупена документация за участие в процедурата - оригинал или заверено копие;

- План за охрана на всеки един от обектите, подлежащи на охрана чрез охранители, който включва: особености на обекта; организация на охраната /постове, маршрути, смени, комуникации/; използване на МПС при осъществяването на охраната; брой охранители - съобразен с изискванията на Възложителя за работно време, брой охранители на обект и в съответствие с изискванията на трудовото законодателство. За графичната част на плана се използват схемите приложени от Възложителя към документацията.

- Декларация за срок за възстановяване на щети;

 

Икономически и финасови възможности
Изискуеми документи и информация:

- Годишен финансов отчет на участника за 2007 г. - заверено копие;

- Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и БУЛСТАТ -  заверено копие. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от  възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си   състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

Нетни приходи от продажби на охранителни услуги за 2007 г. не по-малко от 50 000 лева.

 

Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

- списък на основните договори за извършени охранителни услуги през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;

- декларация, за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за извършване на охранителната услуга, в която да се декларира:

*изграден и функциониращ мониторингов (диспечерски) център на територията на град Добрич към датата на подаване на офертата (заявлението);

*техническа осигуреност на охранителния състав - средства за свръзка, индивидуални средства за защита и задържане;

-лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа за територията на Община град Добрич- заверено копие;

-произход и технически възможности на сигнално-

охранителната техника, която участникът предвижда да използва - заверено копие на техническата документация;

- списък с транспортните средства за реагиране при извънредни обстоятелства (копия от талоните на автомобилите);

- образци и фотографски снимки на лична идентификационна карта, отличителен фирмен знак, униформено облекло на охранителния състав.

- Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на охранителната услуга или документ за успешно завършен курс по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗЧОД - копия /когато е приложимо/. При обективна невъзможност да бъдат представени такива, информацията може да се представи и под формата на декларация.

- Декларация за физическа и техническа възможност за явяване при необходимост в охраняван обект със СОТ - до   5 мин. (за обекта в кв.Рилци-до 10 мин.)

Минимални изисквания:

- Кандидатът следва да представи не по-малко от 5 препоръки за добро изпълнение, пряко свързани с обекта на настоящата поръчка;

- Кандидатът следва да разполага с не по-малко от 3 автомобила за осъществяване на дейността, обект на настоящата поръчка;

- Кандидатът следва да разполага с не по-малко от 46 охранители за извършване на дейността, обект на настоящата поръчка

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 10.12.2008 г.

Цена на офертата: 60 лв.

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията се заплаща и получава всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация, работно място "Каса". Начин на плащане - в брой.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 10.12.2008 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 11.12.2008 г.

Час: 14.00

Място: Заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120,ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в десет дневен срок от уведомяването му за съответното действие или решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

 

Лице за контакти:

Владислав Димов
ул."България"-12 стая 304
тел. 058/ 600 - 164
факс: 058/ 600 - 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.79° C облачно
Нагоре