Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM от лицензиран оператор на територията на Република България - 15.01.2007


Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка - "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM от лицензиран оператор на територията на Република България"

Описание на обекта на обществената поръчка:
Получаване на качествени далекосъобщителни цифрови мобилни (GSM) услуги на територията на страната и в чужбина: Предоставяне от страна на лицензиран оператор на пакети телекомуникационни услуги (в минути за разговори на месец, за служебни цели, към всички мобилни и стационарни национални оператори в мрежата). Абонамент на месец за ползване на услугите, в т.ч. абонамент в група.

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич

Общо количество или обем:
Около 100 000 минути, включени в месечни пакети, за две години, без да се включват разговорите в групата и извън месечните пакети.

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции ( когато е приложимо )

Гаранцията за участие е в размер на 450.00 лв., парична сума или банкова гаранция за срок от 45 дни, внесени по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон Добрич. Гаранцията за изпълнение на договора от определения изпълнител е парична сума или банкова гаранция в размер на 1 (един) % от стойността на поръчката в срок до края на 2008 г.

Условия и начин на финансиране и плащане
Предоставените услуги се заплащат от Потребителя (Възложителя) ежемесечно, съгласно издадена от Оператора (Изпълнителя) фактура, не по-късно от 15 (Петнадесет) дни от датата на издаване на фактурата.

Други особенни условия:
Участник в открития конкурс може да бъде юридическо лице, притежаващо индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).
Участници в процедурата могат да бъдат лица, за които не са налице условията по чл. 47 ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и другите, подробно посочени по вид и съдържание в Указанията за попълване на офертата.

Условия за участие

Изисквания към кандидатите:
Документ за първоначална съдебна регистрация - заверено копие; Удостоверение за актуално състояние - оригинал, издаден до 90 дни назад от датата на подаване на офертата; Индивидуална лицензия за мобилен GSM оператор, издаден от КРС - заверено копие; Декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП; Документ за регистрация по ЗДДС и БУЛСТАТ - заверено копие, и други, посочени в Указанията за попълване на офертата.

Икономически и финасови възможности
Изискуеми документи и информация:

Годишен финансов отчет на участника за 2005 г. - заверено копие.

 

Техничекси възможности
Изискуеми документи и информация:

Измерителен протокол, удостоверяващ покритието от GSM-мрежата на територията на страната, издаден от КРС (заверено копие)


Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 15.01.2007 г.
Цена на офертата: 60 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се получава срещу заплащане в брой всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч. в Центъра за услуги и информация (работно място "Каса") на Община град Добрич, ул."България" 12, град Добрич.

Срок за подаване на документите:
Дата: 15.01.2007 г.
Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:

Дата: 16.01.2007 г.
Час: 14.00
Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лица, които могат да присъстват, при отварянето на офертите:
Участниците в процедурата или упълномощени техни представители.

Лице за контакти:
Боряна Дилиянова Андреева
ул."България"-12 стая 202
тел. 058/ 600 - 702
факс: 058/ 600 - 166
e-mail:dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
19.76° C ясно небе
Нагоре