Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и местните пътища - 04.04.2007

ИЗКЪРПВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД ДОБРИЧ И МЕСТНИТЕ ПЪТИЩА

Община град Добрич открива процедура по възлагане на малка обществена поръчка
"Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и местните пътища".

Описание на обекта на обществената поръчка:
Обществената поръчка включва две обособени позиции.
Обособена позиция 1: Изкърпване на асфалтовата настилка по уличната мрежа и местните пътища с асфалтобетонова смес. Кръпките се оформят с мотофреза, почистват се с въздушна струя, обработват се с битумна емулсия и се запълват с плътна асфалтобетонова смес, като се валират с пневматични, вибрационни и гумени валяци.
Обособена позиция 2: Изкърпване на асфалтовата настилка по уличната мрежа с бетонов разтвор. Разрушените участъци се обрязват с фугорезачка, почистват се с въздушна струя и се заливат с бетонов разтвор Б12,5.

Място на изпълнение на поръчката:
Уличната мрежа на гр.Добрич

Общо количество или обем:
Очакван обем около 15000кв.м. настилка

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката:
Крайна дата: 31.07.2007

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка : "Общинска банка"АД, клон Добрич, IBAN:BG71SOMB 91303310000501, BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност и за срок не по-малък от срока на валидност на офертата.Гаранциите за участие за всяка обособена позиция са както следва:
Обособена позиция 1 - 4395лв.
Обособена позиция 2 - 1000лв.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция. При представяне на банкова гаранция за изпълнение, да се има предвид, че нейният срок на действие трябва да бъде не по-малък от гаранционния срок на извършените СМР.

Условия и начин на финансиране и плащане:
Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства, по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършено строителство и оригинални данъчни фактури.

Условия за участие:
Изисквания към кандидатите или участниците
Изискуеми документи и информация:
Решение за първоначална регистрация в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на всички обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл.13, ал.1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния финансов отчет за 2006год.

Минимални изисквания:
Годишен оборот -100000лв.

Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания

Минимални изисквания:
Да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

Условия за получаване на документацията за участие:
Получаване: до 04.04.2007 г.
Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:
Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 406 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на ЦУИ при Общината

Срок за подаване на офертите:
До 17.00 часа на 04.04.2007 г.

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:

Дата: 05.04.2007 г.
Час: 10.00 часа
Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите:
Kандидатите или техни упълномощени представители

Лицa за контакти:
инж.Кина Стефанова, Никола Сърбов
ул."България"-12 стая 406
тел. 058/ 600 - 705
факс: 058/ 600 - 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.93° C облачно
Нагоре