Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и местните пътища - 04.04.2007

ИЗКЪРПВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД ДОБРИЧ И МЕСТНИТЕ ПЪТИЩА

Община град Добрич открива процедура по възлагане на малка обществена поръчка
"Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и местните пътища".

Описание на обекта на обществената поръчка:
Обществената поръчка включва две обособени позиции.
Обособена позиция 1: Изкърпване на асфалтовата настилка по уличната мрежа и местните пътища с асфалтобетонова смес. Кръпките се оформят с мотофреза, почистват се с въздушна струя, обработват се с битумна емулсия и се запълват с плътна асфалтобетонова смес, като се валират с пневматични, вибрационни и гумени валяци.
Обособена позиция 2: Изкърпване на асфалтовата настилка по уличната мрежа с бетонов разтвор. Разрушените участъци се обрязват с фугорезачка, почистват се с въздушна струя и се заливат с бетонов разтвор Б12,5.

Място на изпълнение на поръчката:
Уличната мрежа на гр.Добрич

Общо количество или обем:
Очакван обем около 15000кв.м. настилка

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката:
Крайна дата: 31.07.2007

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка : "Общинска банка"АД, клон Добрич, IBAN:BG71SOMB 91303310000501, BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност и за срок не по-малък от срока на валидност на офертата.Гаранциите за участие за всяка обособена позиция са както следва:
Обособена позиция 1 - 4395лв.
Обособена позиция 2 - 1000лв.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция. При представяне на банкова гаранция за изпълнение, да се има предвид, че нейният срок на действие трябва да бъде не по-малък от гаранционния срок на извършените СМР.

Условия и начин на финансиране и плащане:
Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства, по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършено строителство и оригинални данъчни фактури.

Условия за участие:
Изисквания към кандидатите или участниците
Изискуеми документи и информация:
Решение за първоначална регистрация в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на всички обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл.13, ал.1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния финансов отчет за 2006год.

Минимални изисквания:
Годишен оборот -100000лв.

Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания

Минимални изисквания:
Да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

Условия за получаване на документацията за участие:
Получаване: до 04.04.2007 г.
Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:
Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 406 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на ЦУИ при Общината

Срок за подаване на офертите:
До 17.00 часа на 04.04.2007 г.

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:

Дата: 05.04.2007 г.
Час: 10.00 часа
Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите:
Kандидатите или техни упълномощени представители

Лицa за контакти:
инж.Кина Стефанова, Никола Сърбов
ул."България"-12 стая 406
тел. 058/ 600 - 705
факс: 058/ 600 - 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
1.58° C облачно
Нагоре