Доставка на канцеларски материали и офис консумативи - 10.05.2007

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка - "Доставка на канцеларски материали и офис консумативи" 


Описание на обекта на обществената поръчка:
"Доставка на канцеларски материали и офис консумативи" включва периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община град Добрич и подразделения след предварително заявени материали и количества. Обществената поръчка включва три обособени позиции:
ОП-1"Канцеларски материали",
ОП-2"Офис консумативи",
ОП-3"Хартия за принтери, копирни и факсмашини". 
Списъкът на материалите по трите обособени позиции е отразен в документацията за участие. 

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич 

Общо количество или обем:
Общият обем на доставката на канцеларски материали и офис консумативи е отразен в документацията за участие. 

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции ( когато е приложимо )
Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума в размер на 200 лв. за всяка обособена позиция, внесена по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранция за изпълнение на Договора е банкова гаранция или парична сума в размер на 3% от стойността на договора без ДДС по всяка обособена позиция. 

Условия и начин на финансиране и плащане:
От бюджета на Община град Добрич по банков път в лева по сметка на изпълнителя след всяка доставка на заявените количества по заявители след представяне на фактура-оригинал. 

Други особенни условия:
От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, както и при наличие на предпоставките, визирани в чл.69 от ЗОП. 

Условия за участие 
Изисквания към кандидатите:
Изискуеми документи и информация:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;
- Решение за първоначална съдебна регистрация на участника в случай, че е регистриран по Търговския закон, а когато е физическо лице-документ за самоличност - заверено копие;
- Удостоверение за актуално съдебно състояние - оригинал или заверено копие от институцията, издала оригинала -  издаден не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата в случай, че участника е регистриран по Търговския закон;
- Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и БУЛСТАТ -  заверено копие.
- Автореференция с приложени доказателства, от която да е видно опита на участника в дейността по търговия и доставка по предмета на поръчката и разгърнатата търговска  или складова площ на територията на град Добрич;
- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП - попълнени по приложените образеци- Декларация за ползване или не на подизпълнител - попълнени, съгласно приложения образец.  Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискваните документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществена поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението за участие и не по-кратък от посочения в обявлението;
- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в заявлението за участие и съгласно обявлението.
- Документ  за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - заверено  копие на платежния документ , оригинал,ако е банкова гаранция за всяка обособена позиция;
- Документ за закупени документи за участие в процедурата - оригинал или заверено копие 

Икономически и финасови възможности
Изискуеми документи и информация:
- Годишен финансов отчет на участника за 2006 г.
- заверено копие;Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ. 

Минимални изисквания:
Нетни приходи от продажби на материали, обект на обществената поръчка - не по-малко от 5000 лв. 

Техничекси възможности
Изискуеми документи и информация:
- списък на основните договори за доставки на канцеларски материали и офис консумативи през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;
- каталог на предлаганите материали и консумативи;
- пълен списък на артикулите канцеларски материали, предлагани в търговската мрежа на участника - за ОП-1;
- пълен списък на артикулите офис консумативи (тонери, глави, касети, ленти за принтери и факс апарати), предлагани в търговската мрежа на участника - за ОП-2;
- пълен списък на видовете хартии, предлагани в търговската мрежа на участника - за ОП-3- доказателства за техническата възможност за доставка на заявените материали до Възложителя - копия от талоните на автомобилите за доставка; 

Минимални изисквания:
Не по-малко от три договора.Не по-малко от един автомобил. 

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 10.05.2007 г.
Цена на офертата: 60 лв. 

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се заплаща и получава всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация, работно място "Каса". Начин на плащане - в брой. 

Срок за подаване на документите:
Дата: 10.05.2007 г.
Час: 17:00 

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата:
11.05.2007 г.
Час: 13.00
Място: Заседателна зала на Община град Добрич 

Подаване на жалби:
Съгласно чл.120,ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в десет дневен срок от уведомяването му за съответното действие или решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва. 

Лице за контакти:
Владислав Димов
ул."България"-12 стая 304
тел. 058/ 600 - 164
факс: 058/ 600 - 166
e-mail:dobrich@dobrich.bg 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.06° C предимно ясно
Нагоре