Ръчно и механизирано почистване на участъци от дерето на Суха река и замърсени площи в различни райони на град Добрич и извозване на отпадъците - 10.05.2007

 

РЪЧНО И МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ДЕРЕТО НА СУХА РЕКА И ЗАМЪРСЕНИ ПЛОЩИ В РАЗЛИЧНИ РАЙОНИ НА ГРАД ДОБРИЧ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка - "Ръчно и механизирано почистване на участъци от дерето на Суха река и замърсени площи в различни райони на град Добрич и извозване на отпадъците".

Описание на обекта на обществената поръчка:
Обект на обществената поръчка е ръчно и механизирано почистване на участъци от дерето на Суха река и замърсени площи в различни райони на град Добрич и извозване на отпадъците.

Общо количество или обем:
Очакван обем около 15000 куб.м отпадъци

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие е парична сума внесена по сметка:
"Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN:BG71SOMB91303310000501, BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност и за срок не по-малък от срока на валидност на офертата. Гаранцията за участие е 500 лева.
Гаранцията за изпълнение  е в размер на 2000 лв.

Условия и начин на финансиране и плащане:
Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средсва, по банков път, след подписване на актове за извършена работа и оригинални данъчни фактури.

Условия за участие:
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на чуждeстранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност;
разрешение по чл. 37 от ЗУО;
административни сведения за кандита;  
декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1;
декларация за липса на обстоятелствата по 47, ал. 2 и  ал. 5 от ЗОП;
декларация за използване или не на подизпълнител;
анализи на единичните цени на видовете СМР и другите, съгласно указанията за подготовка на офертата.
Всички документи в офертата следва да бъдат првдставени във вид и форма, посочени в указанията за поготовка на офертата

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Копие от годишния финансов отчет за 2006 год.

Минимални изисквания:
Годишен оборот - 50000 лв.

Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
Списък на договорите за подобен вид услуга. Описание на техническото оборудване както и документ за собственост или договор за наем на същите.

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване: до 10/05/2007 г.
Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:
Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 420 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50 лева, внесени в касата на ЦУИ при Общината.

Срок за подаване на документите:
До 17.00 часа на 10/05/2007 г.

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата: 11/05/2007
Час: 10.00
Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лице за контакти:
Ивайло Минчев, инж. Галя Мандева
ул."България"-12 стая 420
тел. 058/ 604 - 573
факс: 058/ 600 - 166
e-mail:petkova@dobrich.bg

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
29.27° C ясно небе
Нагоре