Възлагане изработка на концесионни анализи за предоставяне на концесия на имоти публична общинска собственост.

 

На основание чл. 28, ал. 6 от Системата за финансово управление и контрол на Община град Добрич

О Б Я В Я В А

до неограничен кръг оференти за представяне на ценови оферти за малка обществена поръчка за услуга,

възлагане изработката на концесионни анализи /технически, екологичен, финансово-икономически и правен анализ/, проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия по чл. 39 от Закона за концесиите, проект на обявление по чл. 41 от Закона за концесиите, проект на документация за участие в процедурата за концесия и проект на концесионен договор, необходими за предоставяне на концесия на:

1.част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на СОУ „Св. Климент Охридски", гр. Добрич, представляваща съществуваща столова за хранене;

2.част от имот публична общинска собственост - част от училищната сграда на ОУ „Отец Паисий", гр. Добрич, представляваща масивна едноетажна сграда за обект за обществено хранене;

3.част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на ОУ „Христо Смирненски", гр. Добрич, представляваща столова за хранене;

4.част от имот публична общинска собственост - част от градски парк "Свети Георги", гр. Добрич, първа част на езерото;

5.част от имот публична общинска собственост - част от градски парк "Свети Георги", гр. Добрич, втора част на езерото /останалата част/и

6.част от имот - публична общинска собственост за изграждане на обществена тоалетна до 60 кв.м. в градски парк „Св. Георги", град Добрич.

Концесионните анализи и цитираните по-горе проекти на документите е необходимо да се изработят от екип, който включва поне един правоспособен юрист и експерти, притежаващи необходимата квалификация и професионален опит в изработването на съответните анализи, на проекти в извършването на дейности, свързани с предоставянето на концесии, както и на други дейности, свързани с предмета на концесията.  При концесията за строителство в екипа да се включват и един или повече експерти, притежаващи квалификация и опит в областта на проектирането и строителството.

Поканваме всички желаещи, да представят ценова оферта за възлагане на малка обществена поръчка, като е необходимо да представят писмено своите оферти в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява в център за услуги и информация - работно място „деловодство" на Община - гр. Добрич, ул. България 12, в запечатан плик, върху който да са отбелязани името и адреса на подателя, както обекта на офертата.

Към офертата се прилага кратка информация за екипа, който ще  изработи необходимата документация и копие от документа удостоверяващ необходимата квалификация на членовете на екипа. В офертата да се посочи срока и възнаграждението, за които ще се изготви необходимата документация, посочена по-горе. Ценовата оферта да е обща за всички обекти заедно.

За допълнителна информация и контакти: Община град Добрич, ЦУИ, тел. 605-414 или 600-001, вътр. 232.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.85° C облачно
Нагоре