Доставка на специализиран автомобил втора употреба - автовишка - 13.08.2007

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

" Доставка на специализиран автомобил втора употреба - автовишка."

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Доставка на 1 (един) бр. употребяван (втора употреба) специализиран автомобил - автовишка, с работна височина 20 - 25 м.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е парична сума или банкова гаранция в размер на 700 лв., внесени по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG  71 SOMB   9130  33  10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранцията за изпълнение на Договора е парична сума или банкова гаранция в размер на 2 (два)% от стойността на Договора без ДДС.

 

Условия и начин на финасиране и плащане:

Плащането на доставката се извършва по банков път до 5 (пет) работни дни след изпълнение на доставката и представяне на Фактура и приемно - предавателен Протокол, подписан от изпълнителя и представител на получателя.

 

Други особенни условия (когато е приложимо):

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2  и ал.5 от ЗОП, както и при наличието на предпоставките, визирани в чл.21 от НВМОП.

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Решение за първоначална съдебна регистрация на участника в случай, че е регистриран по Търговския закон, а когато е физическо лице - документ за самоличност - заверено копие;

- Удостоверение за актуално съдебно състояние - оригинал или заверено копие от институцията, издала оригинала - издаден не по - късно от 30 дни от датата на подаване на офертата в случай, че участникът е регистриран по Търговския закон;

- Документ за регистрация по ЗДДС (ако има такъв) и БУЛСТАТ - заверено копие;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2  и ал.5 от ЗОП - попълнени по приложените образци;

- Декларация за ползване или не на подизпълнител - попълнена, съгласно приложения образец. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изисканите документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител;

- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението за участие и не по - кратък от посочения в обявлението;

- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в заявлението за участие  и съгласно обявлението;

- Документ за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал (парична сума или банкова гаранция) - заверено копие на платежния документ, оригинал ако е банкова гаранция;

- Документ за закупени документи за участие в процедурата - оригинал или заверено копие.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

 

Годишен финансов отчет на участника за 2006 г. - заверено копие.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

Нетни приходи от продажби, обект на обществената поръчка - не по - малко от 200 000 лв.

 

Техничекси възможности

Изискуеми документи и информация:

- Декларация, съдържаща списък на основните договори за извършени доставки на автомобилна техника през последните 3 (три) години;

- Фотографски снимки на автовишката, която ще се доставя.

 

Минимални изисквания:

- Не по - малко от три договора;

- минимум 3 (три) фотографски снимки.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 13.08.2007 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията се заплаща и получава всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация, работно място "Каса". Начин на плащане - в брой.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 13.08.2007 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 14.08.2007 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Подаване на жалби:

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

 

Лице за контакти:

Георги Василев Василев

ул."България"-12 стая 202

тел. 058/ 600 - 702

факс: 058/ 600 - 166

e-mail:dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка

08.12.2022

Община Добрич обявява резултатите 401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка, организиран от Община Добрич. Получените картички бяха оценявани от общинска комисия, която определи победителите. Те ще бъдат наградени...

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка
ВИЖ ДОБРИЧ
8.42° C облачно
Нагоре