Доставка на товарен автомобил втора употреба - самосвал - 26.09.2007

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -
"Доставка на товарен автомобил втора употреба - самосвал."

Описание на обекта на обществената поръчка:
Доставка на 1 (един) бр. употребяван (втора употреба) товарен автомобил - самосвал с товароносимост 3000 - 6000 кг.

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич

Общо количество или обем:
Доставка на товарен автомобил втора употреба - самосвал.
Прогнозна стойност без ДДС:
16666.67 BGN

Условия за участие
Условия свързани с изпълнение на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е парична сума или банкова гаранция в размер на 200 лв., внесени по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG  71 SOMB   9130  33  10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранцията за изпълнение на Договора е парична сума или банкова гаранция в размер на 2 (два)% от стойността на Договора без ДДС.

Условия и начин на финасиране и плащане:
Плащането на доставката се извършва по банков път до 5 (пет) работни дни след изпълнение на доставката и представяне на Фактура и приемо - предавателен Протокол, подписан от изпълнителя и представител на получателя.

Други особенни условия (когато е приложимо):
От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2  и ал.5 от ЗОП, както и при наличието на предпоставките, визирани в чл.21 от НВМОП.

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;
- Решение за първоначална съдебна регистрация на участника в случай, че е регистриран по Търговския закон, а когато е физическо лице - документ за самоличност - заверено копие;
- Удостоверение за актуално съдебно състояние - оригинал или заверено копие от институцията, издала оригинала - издаден не по - късно от 30 дни от датата на подаване на офертата в случай, че участникът е регистриран по Търговския закон;
- Документ за регистрация по ЗДДС (ако има такъв) и БУЛСТАТ - заверено копие;
- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2  и ал.5 от ЗОП - попълнени по приложените образци;
- Декларация за ползване или не на подизпълнител - попълнена, съгласно приложения образец. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изисканите документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител;
- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението за участие и не по - кратък от посочения в обявлението;
- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в заявлението за участие  и съгласно обявлението;
- Документ за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал (парична сума или банкова гаранция) - заверено копие на платежния документ, оригинал ако е банкова гаранция;
- Документ за закупени документи за участие в процедурата - оригинал или заверено копие.

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Годишен финансов отчет на участника за 2006 г. - заверено копие.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Минимални изисквания:
Нетни приходи от продажби, обект на обществената поръчка - не по - малко от 100 000 лв.

Техничекси възможности
Изискуеми документи и информация:
- Декларация, съдържаща списък на основните договори за извършени доставки на автомобилна техника през последните 3 (три) години;
- Фотографски снимки на самосвала, който ще се доставя.

Минимални изисквания:
- Не по - малко от три договора;
- минимум 3 (три) фотографски снимки.

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 26.09.2007 г.
Цена на офертата: 20 лв.
Час: 17:00

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се заплаща и получава от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в Община град Добрич, ул. "България" 12, Център за услуги и информация, на гише "Каса" . Начин на плащане - в брой.

Срок за подаване на документите:
Дата: 26.09.2007 г.
Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата: 27.09.2007 г.
Час: 10.00
Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

Подаване на жалби:
Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата , на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

Лице за контакти:
Вилияна Иванова Иванова
ул."България"-12
тел. 058 622 - 538
факс: 058 622 - 538
e-mail:dobrich@dobrich.bg

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
2.08° C облачно
Нагоре