Проектиране - канализация в кв. Рилци и проектиране - коритото и на р. Добричка - 26.09.2007

 

"ПРОЕКТИРАНЕ -  КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. " РИЛЦИ " И ПРОЕКТИРАНЕ -  КОРИТОТО И НА Р." ДОБРИЧКА"

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -  Проектиране -  канализация в кв. " Рилци " и проектиране -  коритото и на р." Добричка" .

Описание на обекта на обществената поръчка:
Обществената поръчкавключва проектиране - канализация в кв. " Рилци " и проектиране -  коритото на р. " Добричка "

ОП 1 -Проектиране - Водопроводи и канализации в кв. " Рилци "(Като първи етап проектиране канализация)  фаза ТП.Дъждовните води да се включат в дерето на кв. " Рилци " , приемник ІІ категория, след проектиране на корекцията в рамките на квартала.Битовите води да се включат в главния канализационен колектор към ПСОВ с. Врачанци за град Добрич като при необходимост да се проектира канална помпена станция.Канализацията да се проектира от Р V С тръби с полимерни капаци на РШ.Сградните канализационни отклонения да се предвидят до уличната регулация.

ОП 2 Проектиране - възстановяване на коритото и бреговете на р. " Суха " в участъка попадащ в регулационните граници на Община град Добрич - фаза ТП.

През град Добрич преминава коритото на р. "Добричка" , явяваща се десен приток на р. "Суха ". Същата е единствен отток на повърхностните води от много голям водосборен район.Трасето на реката е посока юг-север. В основното трасе се вливат няколко по-малки притока, преминаващи през кварталите:" Строител " , " Балик " , " Иглика " , " Добротица " , " Русия 1,2,3,4 " , Промишлена зона Север и кв. " Рилци ".Проектът да включва всички характерни елементи за хидротехническа разработка - обяснителна записка, хидравлични и статически изчисления, графични приложения, детайли, връзки, количествени сметки за видовете дейности, план за безопастност и здраве, съгласуване с необходимите институции. Да се спази техническото задание.

Общо количество или обем:
ОП 1 Квартал " Рилци " е разположен на 3 км. северозападно от град Добрич с площ 178.5 ха.Капацитетът на квартала е 2300 души с 533 домакинства. Средноденонощната водоснабдителна норма е 397 л/ж/ден.Дължина на канализационната мрежа около 15 км.За изготвяне на техническия проект, Общината предоставя скица и задание за проектиране.

ОП 2 -Дължината на корекцията на р. " Добричка " заедно с нейните притоци е около 15 км.Община Добрич предоставя скица и техническо задание за проектиране.

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е парична сума внесена по сметка в " Общинска банка " АД , клон Добрич, ІBAN : BG 71 SOMB 91303310000501 B IC SOMBBGSF  или банкова гаранция на същата стойност.
Гаранцията за участие по ОП 1 и ОП 2 е 300 лева/ парична сума или банкова гаранция/ - поотделно за всяка обособена позиция:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 / пет / % от стойността на договора за съответната обособена позиция, описана в договора.

Условия и начин на финансиране и плащане:
Финансирането  на поръчката е от Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2007 година.Плащането се осъществява по банков път след подписването на протоколи за извършените работи и представяне на оригинални данъчни фактури.

Условия за участие:
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:

1.Удостоверение за актуално състояние, когато кандидатът е юридическо лице или копие от документ за самоличност, когато кандидатът е физическо лице;
2.Копие от документите, удостоверяващи пълната проектанска правоспособност от камарата на инженерине в инвестиционното  проектиране на всички проектанти посочени в списъка.
3.Списък на проектантите на кандидата с посочване на признатата им специалност и квалификация, придружен с копие от трудовите им договори или наети технически лица, които кандидатът ще ползва.
4. Декларация по чл. 47, ал.1,т.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, т.2 и т. 3 , ал.5 от ЗОП;
5. Документ за внесена гаранция за участие;
6.Списък на документите , съдържащи се в офертата, подписан от участника;
Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид, форма и обем в указанията за подготовка на офертата.

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
за ОП 1 и ОП 2
Копие от застраховка за професионална отговорност на кандидата

Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

По ОП 1 и ОП 2 да се представят :
1. Списък на проектираните от кандидата подобни обекти за последните 10 години, а за кандидатите с по-скорошна регистрация, от момента на регистрацията.
2.Референции за изпълнявани подобни обекти.

Минимални изисквания:
1.Минимум две референции.

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване: до 26/09/2007 г.
Час: 17.00 часа
Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:
Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 420 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50 лева, внесени в касата на ЦУИ при Общината.

Срок за подаване на документите:
До 17.00 часа на 26/09/2007 г.

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата:27/09/2007
Час: 10.00
Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лице за контакти:
инж. Румяна Чалъкова  и инж. Галина Николова
ул."България"-12 стая 417
тел. 058/ 601 - 209
факс: 058/ 600 - 166
e-mail:r_chalakova@dobrich.bg

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.06° C предимно ясно
Нагоре