Охрана на общински обекти - 04.12.2007

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -
" Охрана на общински обекти "

 

Описание на обекта на обществената поръчка:
Охрана на общински обекти

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич

Общо количество или обем:
Услугата "Охрана на общински обекти" включва физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим чрез охранители и  охрана чрез СОТ на 46 броя общински обекти. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие.

Срок на договора или краен срок или краен срок на изпълнение на поръчката:
Начална дата: 01.01.2008 г.
Краен срок на изпълнение: 31.12.2008 г.

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции ( когато е приложимо )
Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума в размер на 1000 лв., внесена по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранция за изпълнение на Договора е банкова гаранция или парична сума в размер на 2% от стойността на договора, внесени по сметката преди подписване на Договора.

Условия и начин на финансиране и плащане
Всеки месец от бюджета на Община град Добрич по заявители след представяне на разходооправдателни документи за извършване на услугата по охрана.

Други особенни условия:
От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.2  от ЗОП, както и при наличие на предпоставките, визирани в чл.69 от ЗОП.

Условия за участие
Изисквания към кандидатите:
Изискуеми документи и информация:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;
- Решение за първоначална съдебна регистрация на участника, а когато е физическо лице-документ за самоличност - заверено копие;
- Удостоверение за актуално съдебно състояние - оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията, издала оригинала, издаден не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата;
- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.4, ал.2 от Закона за частната охранителна дейност - нотариално заверено копие, който разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията на област Добрич и да извършва охранителна дейност, съобразно обекта на поръчката;
- Декларация от участниците, извършващи частна охранителна дейност, съгласно ЗЧОД, че са подали декларация по смисъла на чл.18, ал.2 от ЗЧОД - попълнена съгласно приложения образец (когато е приложимо)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1 от ЗОП;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;
- Декларация за ползване или не на подизпълнител.  Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискваните документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществена поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението (офертата) за участие и не по-кратък от посочения в обявлението;
- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в обявлението.
- Документ  за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - заверено  копие на платежния документ , оригинал,ако е банкова гаранция;
- Документ за закупена документация за участие в процедурата - оригинал или заверено копие
- План за охрана на всеки един от обектите, подлежащи на охрана чрез охранители, който включва: особености на обекта; организация на охраната /постове, маршрути, смени, комуникации/; използване на МПС при осъществяването на охраната; брой охранители - съобразен с изискванията на Възложителя за работно време, брой охранители на обект и в съответствие с изискванията на трудовото законодателство. За графичната част на плана се използват схемите приложени от Възложителя към документацията.
- Декларация за срок за възстановяване на щети;

Икономически и финасови възможности
Изискуеми документи и информация:
- Годишен финансов отчет на участника за 2006 г. - заверено копие;
- Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и БУЛСТАТ -  заверено копие. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от  възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си   състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Минимални изисквания:
Нетни приходи от продажби на охранителни услуги за 2006 г. не по-малко от 50 000 лева.

Техничекси възможности
Изискуеми документи и информация:
- списък на основните договори за извършени охранителни услуги през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;
- декларация, за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за извършване на охранителната услуга, в която да се декларира:
*изграден и функциониращ мониторингов (диспечерски) център на територията на град Добрич към датата на подаване на офертата (заявлението);
*техническа осигуреност на охранителния състав - средства за свръзка, индивидуални средства за защита и задържане;
-лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа за територията на Община град Добрич- заверено копие;
-произход и технически възможности на сигнално-охранителната техника, която участникът предвижда да използва - заверено копие на техническата документация;
- списък с транспортните средства за реагиране при извънредни обстоятелства (копия от талоните на автомобилите);
- образци и фотографски снимки на лична идентификационна карта, отличителен фирмен знак, униформено облекло на охранителния състав.
- Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на охранителната услуга или документ за успешно завършен курс по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗЧОД - копия /когато е приложимо/. При обективна невъзможност да бъдат представени такива, информацията може да се представи и под формата на декларация.
- Декларация за физическа и техническа възможност за явяване при необходимост в охраняван обект със СОТ - до   5 мин. (за обектите в кв.Рилци-до 10 мин.)

Минимални изисквания:
Не по-малко от 5 препоръки
Не по-малко от 3 автомобила

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 04.12.2007 г.
Цена на офертата: 60 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се заплаща и получава всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация, работно място "Каса". Начин на плащане - в брой.

Срок за подаване на документите:
Дата: 04.12.2007 г.
Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата: 05.12.2007 г.
Час: 14.00
Място: Заседателна зала на Община град Добрич

Подаване на жалби:
Съгласно чл.120,ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в десет дневен срок от уведомяването му за съответното действие или решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

Лице за контакти:
Владислав Димов
ул."България"-12 стая 304
тел. 058/ 600 - 164
факс: 058/ 600 - 166
e-mail:dobrich@dobrich.bg

Актуално

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка

08.12.2022

Община Добрич обявява резултатите 401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка, организиран от Община Добрич. Получените картички бяха оценявани от общинска комисия, която определи победителите. Те ще бъдат наградени...

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка
ВИЖ ДОБРИЧ
7.97° C предимно облачно
Нагоре