Охрана на общински обекти - 04.12.2007

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -
" Охрана на общински обекти "

 

Описание на обекта на обществената поръчка:
Охрана на общински обекти

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич

Общо количество или обем:
Услугата "Охрана на общински обекти" включва физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим чрез охранители и  охрана чрез СОТ на 46 броя общински обекти. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие.

Срок на договора или краен срок или краен срок на изпълнение на поръчката:
Начална дата: 01.01.2008 г.
Краен срок на изпълнение: 31.12.2008 г.

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции ( когато е приложимо )
Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума в размер на 1000 лв., внесена по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранция за изпълнение на Договора е банкова гаранция или парична сума в размер на 2% от стойността на договора, внесени по сметката преди подписване на Договора.

Условия и начин на финансиране и плащане
Всеки месец от бюджета на Община град Добрич по заявители след представяне на разходооправдателни документи за извършване на услугата по охрана.

Други особенни условия:
От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.2  от ЗОП, както и при наличие на предпоставките, визирани в чл.69 от ЗОП.

Условия за участие
Изисквания към кандидатите:
Изискуеми документи и информация:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;
- Решение за първоначална съдебна регистрация на участника, а когато е физическо лице-документ за самоличност - заверено копие;
- Удостоверение за актуално съдебно състояние - оригинал или заверено копие с мокър печат от институцията, издала оригинала, издаден не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата;
- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.4, ал.2 от Закона за частната охранителна дейност - нотариално заверено копие, който разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията на област Добрич и да извършва охранителна дейност, съобразно обекта на поръчката;
- Декларация от участниците, извършващи частна охранителна дейност, съгласно ЗЧОД, че са подали декларация по смисъла на чл.18, ал.2 от ЗЧОД - попълнена съгласно приложения образец (когато е приложимо)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1 от ЗОП;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;
- Декларация за ползване или не на подизпълнител.  Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискваните документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществена поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението (офертата) за участие и не по-кратък от посочения в обявлението;
- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в обявлението.
- Документ  за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - заверено  копие на платежния документ , оригинал,ако е банкова гаранция;
- Документ за закупена документация за участие в процедурата - оригинал или заверено копие
- План за охрана на всеки един от обектите, подлежащи на охрана чрез охранители, който включва: особености на обекта; организация на охраната /постове, маршрути, смени, комуникации/; използване на МПС при осъществяването на охраната; брой охранители - съобразен с изискванията на Възложителя за работно време, брой охранители на обект и в съответствие с изискванията на трудовото законодателство. За графичната част на плана се използват схемите приложени от Възложителя към документацията.
- Декларация за срок за възстановяване на щети;

Икономически и финасови възможности
Изискуеми документи и информация:
- Годишен финансов отчет на участника за 2006 г. - заверено копие;
- Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и БУЛСТАТ -  заверено копие. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от  възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си   състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Минимални изисквания:
Нетни приходи от продажби на охранителни услуги за 2006 г. не по-малко от 50 000 лева.

Техничекси възможности
Изискуеми документи и информация:
- списък на основните договори за извършени охранителни услуги през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;
- декларация, за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за извършване на охранителната услуга, в която да се декларира:
*изграден и функциониращ мониторингов (диспечерски) център на територията на град Добрич към датата на подаване на офертата (заявлението);
*техническа осигуреност на охранителния състав - средства за свръзка, индивидуални средства за защита и задържане;
-лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа за територията на Община град Добрич- заверено копие;
-произход и технически възможности на сигнално-охранителната техника, която участникът предвижда да използва - заверено копие на техническата документация;
- списък с транспортните средства за реагиране при извънредни обстоятелства (копия от талоните на автомобилите);
- образци и фотографски снимки на лична идентификационна карта, отличителен фирмен знак, униформено облекло на охранителния състав.
- Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на охранителната услуга или документ за успешно завършен курс по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗЧОД - копия /когато е приложимо/. При обективна невъзможност да бъдат представени такива, информацията може да се представи и под формата на декларация.
- Декларация за физическа и техническа възможност за явяване при необходимост в охраняван обект със СОТ - до   5 мин. (за обектите в кв.Рилци-до 10 мин.)

Минимални изисквания:
Не по-малко от 5 препоръки
Не по-малко от 3 автомобила

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 04.12.2007 г.
Цена на офертата: 60 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се заплаща и получава всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация, работно място "Каса". Начин на плащане - в брой.

Срок за подаване на документите:
Дата: 04.12.2007 г.
Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата: 05.12.2007 г.
Час: 14.00
Място: Заседателна зала на Община град Добрич

Подаване на жалби:
Съгласно чл.120,ал.2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в десет дневен срок от уведомяването му за съответното действие или решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието действие или решение се обжалва.

Лице за контакти:
Владислав Димов
ул."България"-12 стая 304
тел. 058/ 600 - 164
факс: 058/ 600 - 166
e-mail:dobrich@dobrich.bg

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
2.11° C облачно
Нагоре