Физическа и техническа охрана на общински обекти - 20.03.2006

"ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ"

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка – "Физическа и техническа охрана на общински обекти"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Услугата "Физическа и техническа охрана на общински обекти" вкл. две обособени позиции:ОП №1 - "Физич. охрана на общински обекти" - на 6 броя общински обекти.Изпълнението на физическата охрана не изисква носене на огнестрелно оръжие. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие. ОП- №2 "Технич. охрана на общински обекти със СОТ"- охрана на 46 броя общински обекти. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие.

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

Общо количество или обем:

Общия брой на обектите, които е необходимо да бъдат охранявани е 52, от тях 6 за физическа охрана, а 46 техническа охрана - със сигнално-охранителна техника.

Условия, свързани с изпълнението на поръчката

Условия и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора:

Гаранцията за участие в откритата процедура е парична сума или банкова гаранция в размер на : За обособена позиция №1- 500 (петстотин) лв.и за обособена позиция №2 -  1 500 (хиляда и петстотин) лева.Паричната сума се внася по банковата сметка на Община град Добрич 5010000537, банков код 13080425 при Общинска банка АД, клон Добрич. Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума в размер на 1% от цената на всяка обособена позиция.

Условия и начин на финансиране и плащане:

Плащанията за изпълнената услуга ще се извършват ежемесечно чрез превеждане на средствата от бюджета на възложителя по банковата сметка на изпълнителя след представяне на разходооправдателни документи от изпълнителя за дължимите суми, представляващи стойността на извършената услуга за един месец.

Условия за участие

Изисквания към кандидатите и документите, които се предоставят за оценяване на тяхното икономическо и финансово състояние и техните възможности или квалификация. Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване:

Възложителят отстранява от участие кандидат, който:1) при наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, 2) не е представил някои от изискваните документи, посочени в Указанията за подготовка на офертата.

Изискуеми документи-юридически статус:

Документ за първоначална съдебна регистрация-заверено копие и данъчна регистрация - заверено копие с мокър печат, удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 месец от датата на подаване на документите на кандидата-оригинал, Карта за регистрация по БУЛСТАТ и документ за регистрация по ДДС- заверено копие, Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.4 от Закона за ЧОД - нотариално заверено копие, когато кандидатът е регистриран по този закон

Икономическо и финансово състояние:

  1. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната финансова година - заверено копие.
  2. банкова атестация от обслужващата банка, удостоверяваща, че кандидатът е коректен клиент.

Технически възможности и/или квалификация – изискуеми документи:

  1. Декларация на основните договори за усл. по ОП-1 и ОП-2,извършена през последните 3 г.,
  2. Списък с трансп. средства, с които ще бъдат изпълнявани задълженията по ОП-1 и ОП-2, с прил. копия от регистрац.талони
  3. описание на комуникац. възможости на кандидата-радио- и телефонна осигуреност, изградени мониторингов център, съобщителна мрежа и др.,
  4. образци и снимки на лична идентификац. карта, отличителен фирмен знак, униформено облекло,
  5. документи, удостове образов. и проф. квалификация на лицата, отговарящи за изпълнението на ОП-1 и ОП-2 и документ за завършен курс по чл.28, ал.1 от ЗЧОД,когато е приложимо,
  6. Планове за охрана на обектите по чл.24, ал.2, т.1,2,4, 5, 6 по ЗЧОД - за ОП-1

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 14.03.2006 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията ще се закупува в от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в стая 304 на Община град Добрич при представяне на бележка за внесена сума в касата на общината в “Центъра за услуги и информация” - ет.1.

Срок за подаване на документите:

Дата: 20.03.2006 г.

Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 21.03.2006 г.

Час: 14.00

Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лице за контакти:

инж. Владислав Димов

ул.”България”-12 стая 304

тел. 058/ 600 – 164

факс: 058/ 600 – 166

e-mail:dobrich@dobrich.bg

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.15° C предимно ясно
Нагоре