Охрана на общински обекти - 26.06.2006

"ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ"

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка – "Охрана на общински обекти"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Услугата “Охрана на общински обекти” включва две обособени позиции: Обособена позиция №1 – “Физическа охрана на общински обекти” –  на 5 броя общински обекти чрез охранители. Изпълнението на физическата охрана не изисква носене на огнестрелно оръжие.Обособена позиция №2 - “Техническа охрана на общински обекти със СОТ”- на 46 броя общински обекти. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие.

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

Общо количество или обем:

Общият брой на обектите, които е необходимо да бъдат охранявани е 51. От тях за 5 обекта е необходима физическа охрана чрез охранители, а за 46 обекта охрана чрез сигнално-охранителна техника.

Условия, свързани с изпълнението на поръчката

Условия и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора:

Гаранцията за участие е парична сума или банкова гаранция в размер на:за ОП №1-500 лв.и за ОП № 2-1500 лв. Паричната сума се внася по банкова сметка  на Община Добрич № BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банк. код BIC-SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон Добрич. Гаранцията за изпълнение на Договора е паричната сума в размер на 1% от цената на всяка ОП.

Условия за участие

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите:

Съгласно чл.21, ал.1 от НВМОП и при наличие на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП.

Изискуеми документи-юридически статус:

  • Документ за първоначална съдебна регистрация-заверено копие;
  • Удостоверение за актуално състояние-оригинал, издадено не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата;
  • Документ за данъчна регистрация – заверено копие;
  • Документ за регистрация по ЗДДС (ако има такъв) и БУЛСТАТ-заверено копие; Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.4 от ЗЧОД - нотариално заверерено копие;
  • Доказателства за технническите възможности на кандидата - декларация, съдържаща списък на основните договори за услугата по ОП1 и ОП2, извършени през последните 3 години, описание на техническото оборудване - копия от регистрираните талони на транспортните средства, описание на комуникационните възможности, образци и фотографски снимки на лична идентификионна карта, отличителен фирмен знак, униформено облекло,  документи, удостоверяващи образователната и професионална квалификация на лицата, отговарящи за изпълнението на обособената позиция или документ за успешно завършен курс по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗЧОД;
  • Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП;
  • План за охрана на обектите по ОП№1.

Изискуемите документи са подробно описани в документацията за участие.

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 26.06.2006 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се закупува от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. в стая 304 на Община град Добрич при представяне на документ за внесена сума в касата на Общината в Център за услуги и информация, ет.1

Срок за подаване на документите:

Дата: 26.06.2006 г.

Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 27.06.2006 г.

Час: 09.00

Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лице за контакти:

инж. Владислав Димов

ул.”България”-12 стая 304

тел. 058/ 600 – 164

факс: 058/ 600 – 166

e-mail:dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.36° C облачно
Нагоре