Благоустрояване пешеходна зона "Север" - 29.06.2006

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПЕШЕХОДНА ЗОНА "СЕВЕР" - I ЕТАП

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на малка обществена поръчка

"Благоустрояване пешеходна зона "Север" - I етап".

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Ще бъде изпълнена вертикална планировка на обекта. Изкоп и полагане на кабел за осветление, доставка и монтаж на осветителни стълбчета и тела. Изграждане на линейни оттоци за отвеждане на повърхностни води. Настилки от бетонови  павета 20/10/5.

Място на изпълнение на поръчката

Град Добрич - част от ул. "25 септември"

Общо количество или обем:

Oчаквано количество - приблизително около 880 м² настилка от бетонови павета; положен 460 м. кабел; доставени и монтирани 21 броя осв. стълбчета и тела.

Условия, свързани с изпълнението на поръчката

Условия и размер на гаранцията за участие (ако е предвидена такава) и на гаранцията за изпълнение

Парична сума преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД клон Добрич, банков код 13080425, сметка 5010000537 или предоставяне на банкова гаранция:

  • за участие в размер на 2 000 лв.
  • за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора за възлагане на поръчката преди неговото подписване

Условия за участие:

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите:

Наличието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП и чл.21 от НВМОП

Изискуеми документи-юридически статус:

Удостоверение за актуално състояние; декларация за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1 от ЗОП; декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП; списък на техническото оборудване; списък на техническите лица и работниците, които ще изпълняват строителството; декларация за използването/или не/ на подизпълнител; анализи за единичните цени на видовете СМР и другите съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

Условия за получаване на документацията за участие:

Получаване: до 29.06.2006 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8,30 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 419 на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на ЦУИ при Община град Добрич

Срок за подаване на офертите:

До 17.00 часа на 29.06.2006 г.

Срок на валидност на офертите:
60 дни от крайния срок за получаване на офертите

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 30.06.2006 г.

Час: 10.00 часа

Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лице за контакти:

инж.Ганка Пенева

ул.”България”-12

тел. 058/601 207

факс: 058/601 207

e-mail: g_peneva@dobrich.bg

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
21.72° C ясно небе
Нагоре