Направа на бетонна настилка по уличните платна - 13.09.2006

Описание на обекта на обществената поръчка:
Обществената поръчка включва шест улици в град Добрич, които са отделени в шест обособени позиции. Предвижда се полагане на бетонова настилка по уличните платна на ул. "Тунджа", ул. "Ралица", ул. "Волга", ул. "Лозарска" и по тротоара на ул. "Сан Стефано" и преасфалтиране на ул. "Цар Освободител". 

Място на изпълнение на поръчката:
Уличната мрежа на гр.Добрич 

Общо количество или обем:
Очакван обем около 8630м.кв. настилки 

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката:
Крайна дата: 30/11/2006 

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е парична сума внесени по сметка: "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG71SOMB 91303310000501, BIC SOMBBGSF или банкова гаранция за същата стойност. Гаранциите за всяка обособена позиция са както следва: Обособена позиция 1 – 610 лв. Обособена позиция 2 – 1000 лв. Обособена позиция 3 – 300 лв. Обособена позиция 4 - 150 лв. Обособена позиция 5 – 250 лв. Обособена позиция 6 - 250 лв. Гаранциятя за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора за съответната обособена позиция, описана в договора 

Условия и начин на финансиране и плащане:
Финансиране от общинския бюджет, в рамките на планираните средства, по банков път в лева, след подписване на протоколи за извършено строителство и оригинални данъчни фактури.  

Условия за участие:
Изисквания към кандидатите или участниците:
Решение за първоначална регистрация в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на всички обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, всички задължителни документи съгласно чл. 13, ал. 1 от НВМОП и други съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата. 

Икономически и финансови възможности:

·        Изискуеми документи и информация: копие от годишния финансов отчет за 2005 год.

·        Минимални изисквания: годишен оборот - 100000 лв.  

Технически възможности:

  • Изискуеми документи и информация: списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания
  • Минимални изисквания: да е изпълнил не по-малко от 3 обекта с подобен характер

Условия за получаване на документацията за участие:
Получаване: до 13/09/2006
Цена на офертата: 50 лв. 

Условия за получаване и начин на плащане:
Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 417 на Община град Добрич, срещу  документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на Център за услуги и информация (ЦУИ) – ет.1 при Община град Добрич 

Срок за подаване на офертите:
До 17.00 часа на 13/09/2006 г. 

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:Дата: 14/09/2006
Час: 10.00 часа
Място:Малката заседателна зала на Община град Добрич 

Лице за контакти:

инж.Кина Стефанова

ул.”България”-12 стая 406

тел. 058/ 600-705 факс: 058/ 600 – 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.89° C облачно
Нагоре