Първоначален медицински преглед на наборниците от Община град Добрич - набор 1989 год. и презаписаните към него - 13.11.2006

 Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка – “Първоначален медицински преглед на наборниците от Община град Добрич - набор 1989 год. и презаписаните към него.” 

Описание на обекта на обществената поръчка:
Първоначален медицински преглед на наборниците от Община град Добрич - набор 1989 г. и презаписаните към него, подлежащи на наборна военна служба, според изискванията на чл.182, т.1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Р България и Наредба Н-7/17.04.2002 г.за първоначален медицински преглед на наборниците в Република България 

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич 

Общо количество или обем:
Първоначален медицински преглед на наборници - до 2000 броя. 

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Условия и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора.
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е парична сума или банкова гаранция в размер на 1600 лв. внесени по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранция за изпълнение на Договора е парична сума или банкова гаранция в размер на 2% от стойността на договора, внесени по сметката преди подписване на Договора. 

Условия и начин на финасиране и плащане:
чл. 183 ал. 1 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 4 от Наредба Н-7/17.04.2002 г. за първоначален медицински преглед на наборниците в Република България  

Условия за участие
Изискуеми документи-юридически статус:
Документ за първоначална съдебна регистрация - заверено копие; Удостоверение за актуално състояние - оригинал, издадено не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата; Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП-по образец 

Други особенни условия:
Декларация за ползване или не на подизпълнител; Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Документ за закупени документи за участие в процедурата и всички други документи, описани в указанията за подготовка на офертата. 

Изисквания към кандидатите
Изискуеми документи и информация:
Документ да регистрация по ЗДДС и Булстат - заверено копие;
Удостоверение от Регионален център по здравеопазване, че лечебното заведение е вписано в Регистъра на РЦЗ - оригинал;
Документ за акредитация на лечебното заведение - нотариално заверен препис. 

Икономически и финансови възможности:
Годишен финансов отчет на кандидата за 2005 г. - заверено копие Нетни приходи от продажби на медицински услуги не по-малко от 200 000 лева. 

Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 
- Списък на основните договори за извършени медицински услуги през последните 3 години;
- Декларация, за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за извършване на първоначалния медицински преглед;
- Документи, удостоверяващи образованието ипрофесионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на ПМП. 

Минимални изисквания:
- Не по-малко от 10, придружени от препоръки за добро изпълнение;
- Съгласно Наредба Н – 7/17.04.2002 г., медицинска апаратура, състояние и възможности на сградния фонд – съобразно техническите спецификации от тръжните документи
- Съгласно Наредба Н – 7/17.04.2002 г. 

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 13.11.2006 г.
Цена на офертата: 50 лв. 

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се заплаща и получава от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация. Начин на плащане - в брой. 

Срок за подаване на документите:
Дата: 13.11.2006 г.
Час: 17:00 

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата: 14.11.2006 г.
Час: 13.00
Място: Заседателна зала на Община град Добрич 

Лице за контакти:
инж. Владислав Димов
ул.”България”-12 стая 304
тел. 058/ 600 – 164
факс: 058/ 600 – 166
e-mail:dobrich@dobrich.bg  

Актуално

Награди за Студио „Сарандев“ от конкурса „Нова музика“ – Горна Оряховица

23.05.2022

На 21 и 22 май в град Горна Оряховица се проведе XVI Международен конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика“2022. В него взеха участие и певци от Студио „Сарандев“ при Младежки център – Добрич...

Награди за Студио „Сарандев“ от конкурса „Нова музика“ – Горна Оряховица
ВИЖ ДОБРИЧ
15.59° C облачно
Нагоре