Охрана на общински обекти - 08.12.2006

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка – "Охрана на общински обекти" 

Описание на обекта на обществената поръчка:
Услугата “Охрана на общински обекти” включва физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на общински обекти чрез охранители и охрана чрез сигнално-охранителна техника. 

Място на изпълнение на поръчката:
град Добрич 

Общо количество или обем:
Услугата "Охрана общински обекти" включва физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим чрез охранители и  охрана чрез СОТ на 52 броя общински обекти. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие. 

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума в размер на 1000 лв., внесена по банкова сметка на Община град Добрич IBAN - BG 71 SOMB 9130 33 10000501, банков код BIC - SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Добрич. Гаранция за изпълнение на Договора е банкова гаранция или парична сума в размер на 2% от стойността на договора, внесени по сметката преди подписване на Договора. 

Условия и начин на финансиране и плащане:
Всеки месец от бюджета на Община град Добрич по заявители след представяне на разходооправдателени документи за извършване на услугата по охрана.  

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите:
От процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.2  от ЗОП, както и при наличие на предпоставките, визирани в чл.69 от ЗОП.  

Условия за участие 
Изискуеми документи и информация:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
- Попълнено и подписано заявление (оферта) за участие, съгласно приложения към документацията образец;
- Решение за първоначална съдебна регистрация на участника, а когато е физическо лице-документ за самоличност – заверено копие;
- Удостоверение за актуално съдебно състояние – оригинал или заверено копие от институцията, издала оригинала -  издаден не по-късно от 30 дни от датата на подаване на офертата;
- Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.4, ал.2 от Закона за частната охранителна дейност – нотариално заверено копие, който разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията на област Добрич и да извършва охранителна дейност, съобразно обекта на поръчката;
- Декларация от участниците, извършващи частна охранителна дейност, съгласно ЗЧОД, че са подали декларация по смисъла на чл.18, ал.2 от ЗЧОД – попълнена съгласно приложения образец (когато е приложимо)- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1 от ЗОП – попълнена по приложения образец- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП – попълнена по приложения образец;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП – попълнена по приложения образец;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП – попълнена по приложения образец;
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – попълнена по приложения образец;
- Декларация за ползване или не на подизпълнител – попълнени, съгласно приложения образец.  Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискваните документи се представят за всеки един от тях. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществена поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
- Срок на валидност на офертата - посочен в заявлението за участие и не по-кратък от посочения в обявлението;
- Срок за изпълнение на поръчката - посочен в обявлението.
- Документ  за внесена гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - заверено  копие на платежния документ , оригинал,ако е банкова гаранция;
- Документ за закупени документи за участие в процедурата – оригинал или заверено копие
- План за охрана на всеки един от обектите, подлежащи на охрана чрез охранители, който включва:
особености на обекта;
организация на охраната /постове, маршрути, смени, комуникации/;
използване на МПС при осъществяването на охраната;
брой охранители - съобразен с изискванията на Възложителя за работно време, брой охранители на обект и в съответствие с изискванията на трудовото законодателство. За графичната част на плана се използват схемите приложени от Възложителя към документацията.
- Декларация за срок за възстановяване на щети – попълнена съгласно приложения образец. 

Икономически и финансови възможности:
Изискуеми документи и информация:
- Годишен финансов отчет на участника за 2005 г. - заверено копие;
- Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и БУЛСТАТ -  заверено копие. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от  възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си   състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 

Минимални изискавания:
Нетни приходи от продажби на охранителни услуги не по-малко от 50 000 лева. 

Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
Доказателства за техническите възможности  и професионална квалификация на  участника по чл.51 от ЗОП, които да съдържат:- списък на основните договори за извършени охранителни услуги през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;- декларация, за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за извършване на охранителната услуга, в която да се декларира:
*изграден и функциониращ мониторингов (диспечерски) център към датата на подаване на офертата;
*техническа осигуреност на охранителния състав-средства за свръзка, индивидуални средства за защита и задържане;
-лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа за територията на Община град Добрич– заверено копие;
-произход и технически възможности на сигнално-охранителната техника, която участникът предвижда да използва – заверено копие на техническата документация;- списък с транспортните средства за реагиране при извънредни обстоятелства (копия от талоните на автомобилите);
- образци и фотографски снимки на лична идентификационна карта, отличителен фирмен знак, униформено облекло на охранителния състав.
- Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на охранителната услуга или документ за успешно завършен курс по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗЧОД – копия /когато е приложимо/. При обективна невъзможност да бъдат представени такива, информацията може да се представи и под формата на декларация.
- Декларация за физическа и техническа възможност за явяване при необходимост в охраняван обект със СОТ - до   5 мин. (до 10 мин. за обектите в кв.Рилци) – съгласно приложения образец  

Условия за получаване на докуменацията за участие:
Получаване до: 08.12.2006 г.
Цена на офертата: 50 лв. 

Условия за получаване и начин на плащане:
Документацията се заплаща и получава от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в  Община град Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация. Начин на плащане - в брой. 

Срок за подаване на документите:
Дата: 08.12.2006 г.
Час: 17:00 

Условия при отварянето на офертите:
Дата, час и мястo:
Дата: 11.12.2006 г.
Час: 13.00
Място: Заседателна зала на Община град Добрич 

Лице за контакти:
инж. Владислав Димов
ул.”България”-12 стая 304
тел. 058/ 600 – 164факс: 058/ 600 – 166
e-mail:dobrich@dobrich.bg

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
21.83° C ясно небе
Нагоре