Социални услуги

 

    СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА

    СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

    ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ
   ул. "Лозята" І-ви път; тел: 058 601 686
Директор - Антоанета Пантелеева

e-mail: dzhdobrichbg@gmail.com; apanteleeva@abv.bg

Специализирана институция за предоставяне на социални услуги, насочени към подкрепа на възрастните хора в осъществяване на ежедневните им дейности.

От 2002г. Домът за стари хора се помещава в нова модерно оборудвана и обзаведена сграда, разположена в западния край на Градски парк "Св.Георги". Домът разполага с 42 стаи с по две легла и 19 стаи с по едно легло. Стаите са модерно обзаведени, със собствен санитарен възел и тераса. Капацитетът на социалното заведение е 115 души.

Всеки етаж разполага с дневна за занимания - с телевизор, видео библиотека и развлекателни игри. Вторият етаж е предвиден за обслужване на трудно подвижни и инвалидизирани хора.

Сградата е газифицирана, разполага с модерно обзаведен кухненски блок.

За възрастните хора се грижи персонал от 41 квалифицирани кадри и помощни служители (социални работници, медицински лица, рехабилитатор и друг специализиран и помощен персонал).

Настаняването на нуждаещите се лица в Дома се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.:667 739.

Нуждаещите се лица могат да получат необходимите документи от дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА - РЕЗИДЕНТЕН ТИП

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 

 

ЦНСТ 1 "Светлина"

и 2 "Тийнеджър"

жк. "Дружба 3" , №57

Директор: Миглена Георгиева

Тел.: 058 601401

 

ЦНСТ-3 ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

жк. "Дружба 3" , №57

Директор: Зорница Желева

Тел.: 058 661 266

 

         Център за настаняване от семеен тип е социална услуга, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. Услугата се предоставя като алтернативна на институционалната грижа и нейната основна цел е отглеждането на децата в среда, максимално близка до семейната, осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

         На територията на общината функционират три Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет 45 деца,

които предоставят двадесет и четири часова грижа, включваща задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, развитие и подкрепа чрез:

         - Оказване съдействие на децата за поддържане на връзката им с родители или близки или при възможност- за приемна грижа или осиновяване;

         - Предоставяне възможност за социално включване на всяко дете в естествена за него среда;

         - Изграждане на умения за самостоятелен живот съобразно индивидуалните потребности;

         - Осигуряване на здравни и образователни услуги, извън мястото за живеене;

         - Подготовка на децата за самостоятелен и независим  живот;

         - Осигуряване на значим за детето възрастен, с който детето създава значима доверителна връзка. С децата от ЦНСТ работи екип от специалисти: социални работници, възпитатели, педагози, медицинска сестра, помощен персонал. Екипите работят в партньорство с: Отдел „Закрила на детето" при Дирекция „Социално подпомагане"; Център за обществена подкрепа; Държавни и общински институции от секторите „Здравеопазване", „Образование" и „Социална политика"; МКБППМН и Детска педагогическа стая; Неправителствени организации и др.

         Трите ЦНСТ разполагат със:

- самостоятелни спални помещения, пригодени за две или три деца;

- кухня и трапезария;

- зала за занимания по интереси;

- зала с маса за тенис.              

Настаняването се извършва със заповед  на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.: 058 667 739,  по предложение на социален работник от отдел „Закрила на детето", извършил оценка на случая, социален доклад и план за действие.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8. 00 - 17. 00 всеки работен ден от седмицата.

 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

2 БРОЯ

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

2 БРОЯ

жк. "Балик – Ѝовково юг" №72-73 и № 71-74, блок А, блок Б, блок В, блок Г

Директор: Каролина Йорданова

Тел.:  058 870 041;  0897 910 281 

е-mail: kdinolova56@abv.bg 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата и младежите с увреждания, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот. Това е социална услуга от резидентен тип, която е разкрита на база на оценка на специфичните характеристики на децата и младежите в общността и потребностите от социални услуги на потенциалните ползватели.

В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи осигурява подходящо място за живеене на децата/младежите и възможност за поддържане на връзка със семейството и значими за детето/младежа хора, когато това е в техен интерес.

Центърът се състои от четири самостоятелни къщи, чиито капацитет е по 12  деца/младежи с увреждания и още по 2 места за деца и младежи от общността. Децата и младежите, които живеят в ЦНСТДМ са на различна възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.

Ползвателите на Център за настаняване от семеен тип са:

 • Деца до 18-годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 35-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Основните цели и задачи на ЦНСТДМУ са:

 • Да се задоволят основните жизнени потребности на децата/младежите от подслон, храна, сигурност, развитие и да се осигурят условия за по-добро качество на живот;
 • Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата/младежите да израстват и развиват пълноценно своя потенциал и възможности;
 • Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни и социални услуги в общността и обучителни и образователни дейности;
 • Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез възможност за достъп на децата/младежите до читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.;
 • Да се осигури необходимата за тяхното развитие подкрепяща среда, съобразена с потребностите им, която включва и архитектурен достъп, оборудване и други условия, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата/младежите с увреждания;
 • Да се предоставя набор от дейности за възпитание и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване, както и подкрепа за реализиране на пазара на труда след навършване на пълнолетие;
 • Да се осигурят възможности за информиране и включване на семейството в живота на детето/младежа по време на неговия престой в резидентната услуга, когато това би повлияло положително на неговото психофизиологично състояние и развитие;
 • Да се оказва подкрепа на децата/младежите за изграждане и поддържане на връзки с родители и близки;
 • Да се оказва подкрепа и подготовка на децата при промяна на целите в плана и възникването на възможност за настаняване в приемна грижа или за осиновяване;
 • Да се подготвят младежите за самостоятелен и пълноценен живот след напускането на ЦНСТДМ и включване в живота на общността, когато това е възможно;
 • Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете/младеж, въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решения, като децата/младежите участват в обсъждането или се взема предвид тяхното мнение в процеса на планиране, когато това е възможно;
 • Да се осигури адаптацията на детето в ЦНСТДМ чрез предварителна подготовка преди настаняването и подкрепа след постъпването, като планирането на грижите се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип;
 • Да се има предвид и да се интегрира личната история на детето/младежа в процеса на обгрижване и работата с него, като се документират и отразяват по-важните събития от живота му в негов личен албум;
 • Да се осигури възможност на децата/младежите за изразяване на мнения по различни въпроси, свързани с бита, живота и взаимоотношенията в ЦНСТДМ, преди вземане на решения, които пряко или косвено засягат техния живот.

Настаняването  в ЦНСТДМУ се извършва със заповед  на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.:058667 739,  по предложение на социален работник, извършил оценка на случая, социален доклад и план за действие.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8. 00 - 17. 00 всеки работен ден от седмицата.

            

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

жк. "Дружба 3" , №57

Директор: Николай Раданов

Тел.: 058 605 601

 

Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция.

Социалната услуга е разкрита на 01.01.2010 г. с решенвие на Общински съвет и Заповед на директора на Агенцията за социално подпомагане. Капацитетът на заведението е  8 лица, персоналът - социален работник, социален педагог, психолог, охранител.

Целите на социалната услуга са свързани със: създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; осъществяване на дейности за постигане на социално включване; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с възможност за подкрепа и изява.

Предоставяни услуги:

Организиране процеса на хранене съвместно с потребителите на услугата.

- разпределението на бюджетните средства за седмицата, определени в началото на месеца;

- определяне на седмично меню;

- избора на ролите: пазаруване, готвене, сервиране и почистване.

Здравни грижи:

- осигуряване на личен лекар;

- изготвяне на план за здравни грижи (при необходимост).

Образователни услуги и информация:

- осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите;

- осигуряване на достъп до информация.

Организация на свободното време и личните контакти:

- осигуряване на възможност на потребителите от „Преходното жилище" за самостоятелно организиране на свободното си време;

- осигуряване на възможност на потребителите за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица;

- планиране на културни, спортни и други дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях.

Настаняването на нуждаещите се лица се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.: 058/667739.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8.00 - 16.00  ч. всеки работен ден от седмицата.

 

ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - ЗЖЛУИ 1 и 2

Ж.К. "Дружба", ул. "Суха река " № 37

Директор: Даниела Димитрова

Телефон : 058 600 379

 

На територията на Община град Добрич са разкрити две Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения, като услуга, предоставяна в общността. Помещават се в модерно обзаведени помещения в сградата на Комплекс за социални услуги.

Капацитетът  на защитените жилища е  6 и 8 места.

Дейностите в "Защитено жилище" са насочени към осигуряване на възможността на лица с интелектуални затруднения да водят относително независим живот чрез изграждането на поддържаща среда, близка до семейната. 

Това  постигаме чрез:

-  индивидуален подход към всеки потребител на услугата за развитие на личния потенциал, придобиване на нови знания и ежедневни умения поддържане на лична хигиена, повишена  самоувереност, по-добра комуникативност и по-широки социални контакти, развитие на трудови навици, съдействие в търсене и намиране на работа.

- Подкрепяща среда за потребителите създава екип от  специалисти и помощен персонал.

         Настаняването на нуждаещите се лица се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел: 058 667 739.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочения телефон от 8.00 - 17.00 ч. всеки работен ден от седмицата.  

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ул. "Суха река"№37

тел.: 058 604 275

Директор - Албена Донева

 

Създаден с решение на Общински съвет през 2003 г. с цел оказване подкрепа на семействата, отглеждащи деца с увреждания.  През 2009 година той е пребазиран и се помещава на първи етаж в сградата на Комплекс за социални услуги.

Предлага социални услуги за 70 деца от 3- до 18-годишна възраст с физически и ментални увреждания, заболявания на централната и периферна нервна система, забавено интелектуално развитие.

Има обособена група за ползване на целодневни социални услуги - деца с тежка умствена изостаналост, които не могат да бъдат рехабилитирани и ресоциализирани за посещение във формите на масовите училища. Съществува група за почасови услуги, предоставяни от логопед, психолог, арттерапевт, кинезитерапевт.

Екипът работи по утвърдена програма на Министерството на труда и социалната политика, съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата.

Социалното заведение не предоставя образователен ценз.

Настаняването в Центъра се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" град Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел.: 058 667 739, след подаване на необходимите документи.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8.00 - 17.00  ч. всеки работен ден от седмицата.  

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

ул. "Георги Бенковски" № 12

Управител: Десислава Маринова

Телефон : 058 605 472

 

         През 2009 г. разкритият от БЧК Център за социална интеграция, по Проект с Австрийския младежки червен кръст, стана делигирана от държавата дейност - социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа".

Сградата, в която се помещава е  на два етажа и е в много добро състояние, с  добре оформен двор. Включва: зала за трудотерапия и артерапия; учебен кабинет; трапезария с кухненски блок; медицински кабинет, стая за прием и информационен център; кабинет за психотерапия;  игротека.

Услугите се предоставят по договор за съвместна дейност с БЧК - Добрич.

Целева група: деца на възраст от 6 до 18 години и техните семейства, живеещи  в риск.

Предлага социални услуги на 30 деца, свързани с превенция на отпадане от образователната система; превенция на насилието, превенция на отклонящо се поведение.

Дейностите, които са извършват в тази посока са: образователна подкрепа спрямо индивидулните потребности; организация на свободното време; арт и трудотерапия; семейно консултиране; психотерапевтични индивидуални и групови  сесии с децата и техните родители или настойници; посредничество с други институции.

Услугите се предоставят от петима квалифицирани специалисти.

По проект на БЧК с Австрийския младежки червен кръст е осигурено допълнително финансиране за получаване на топъл обяд за потребителите на услугите в центъра.

От началото на 2011 г. със заповед на Кмета на общината, управлението на услугата „ Център за обществена подкрепа"е предоставено на  БЧК - Добрич.

Направленията за ползване на услугите в ЦОП от нуждаещите се деца и семейства се издават от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а.

Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8.00 - 16.00 всеки работен ден от седмицата.

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ЖК "Дружба 3" , №57

Директор- Миглена Георгиева

Ръководител екип: Галина Неделчева

Телефон: 058 601 401;  058 601 088

e-mail: centyr2@abv.bg

 

         Центърът за обществена подкрепа - 2 е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

         Предоставяните  услуги в центъра са безплатни.

         Децата ползват услугите в свободното от учебни занимания време, получават подкрепа, информация и консултации в съответствие със степента на индивидуалното си развитие и нужди.

         Центъра за обществена подкрепа предлага социални услуги и работи с целеви групи - Деца от 0 до 18 години в социален риск и техните семейства, както следва:

         - семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;

         - семейства, при които има риск от разрушаване на семейните отношения;

         - семейства, чийто деца са настанени в специализирани институции или в друго семейство-приемно, близки или роднини;

         - кандидати за или вече одобрени приемни семейства;

         - кандидати за или вече одобрени осиновители;

         - семейства, които не могат да се справят с проблемите на децата си и търсят професионална подкрепа за отглеждането и възпитанието им;

         - деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията;

         - деца от общността за работа по превенция на рисково поведение.

         В Център за обществена подкрепа работи екип от специалисти, който включва: ръководител екип, психолози, педагог, социални работници. Екипът работи в партньорство с:

         - Отдел за закрила на детето при дирекция „Социално подпомагане";

         - Социални услуги в общността от резидентен тип и институции;

         - Държавни и общински институции от секторите „Здравеопазване", „Образование" и „Социална политика"; МКБППМН и Детска педагогическа стая; Неправителствени организации и др.

         Направленията за ползване на услугите в ЦОП от нуждаещите се деца и семейства се издават от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочените телефони от 8.00 - 16.00 всеки работен ден от седмицата.  

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

жк. „Дружба"3 - ул. „Суха река" №37

Директор - Албена Донева

тел. 058 602 689; e-mail: dzvu@abv.bg

 

От 1.10.2006 г. отвори врати Дневен център за възрастни хора с увреждания като социална услуга предоставяна в общността. Помещава се в просторната сграда на бивша Целодневна детска градина № 30.

Центърът предоставя социални услуги на лица с физически и ментални увреждания на възраст над 18 години.

Разполага с богата материална база, включваща трапезария, зала за отдих, зала за занимателна терапия, зала за лечебна физкултура, кабинети за индивидуални консултации и лечебен масаж, медицински кабинет.

Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане социалната адаптация на лица в неравностойно положение и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот.

Социалните услуги са целодневни с включен обяд /по желание на потребителите/ и почасови, включващи индивидуална работа с различни специалисти.

Дейностите, са разнообразни и включването в тях става съобразно потребностите на клиента.

Центърът предлага следните услуги:

 • Двигателна рехабилитация
 • Арт терапия -общуване чрез изкуство
 • Занимателна и функционална трудотерапия - бродиране, шиене, моделиране, цветарство
 • Психологическо консултиране
 • Включване в групи за взаимопомощ
 • Социално консултиране на потребителите по действащи нормативни документи, касаещи социалните услуги и подпомагане, рехабилитация и интеграция на хората с увреждания
 • Организация на свободното време - занимателни игри, чествания на обичаи и празници
 • Медицинско наблюдение

За конфорта на клиентите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижат 12 души квалифициран и помощен персонал.

Настаняването в центъра се извършва от Дирекция „Социално подпомагане". По - подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочения телефон от 8.00 - 17.00 всеки работен ден от седмицата. Капацитетът е 40 лица.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

ул. "Панайот Хитов" № 24

Д-р Даниела Събева - Стоева - Управител на Центъра за психично здраве „Д-р Петър Станчев"

Мениджър екип: Люба Владимирова

Тел. 058 820 046

 

През 2009 г. Община град Добрич разкри Дневен център за лица с психични разстройства, като социална услуга предоставяна в общността. Помещава се в сградата на Обособена част в сутерена на ОДЗСП "Д-р Петър Станчев". Разполага с богата материална база, включваща зала за трудотерапия и артерапия; зала за двигателна рехабилитация; трапезария с кухненски блок; зала за музикална терапия,  групова социална работа; медицински кабинет; малка изложбена зала за изделия на потребителите; стая за прием и информационен център.

 Помещенията са ремонтирани и оборудвани със средства получени по проект" Подобряване  качеството на живот на лицата с психични разстройства в общността" , който е финансиран от МТСП и Програма ФАР "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи".

Капацитетът на центъра е 30 места.

Услугите в  социалното заведение са  насочени към подпомагане социалната адаптация на лица с психични разстройства  и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот

Дейностите, които са извършват в тази посока са:

- подобряване на емоционалния статус;

- повишено самочувствие и самоувереност;

- по-добра комуникативност и по-широки социални контакти;

- придобиване на нови знания, ежедневни умения и развитие на специфичните възможности на всеки един потребител;

         -  повишаване на двигателната активност;

-  помощ в търсене и намиране на работа.

Включването в тях става съобразно потребностите на клиента.

         За комфорта на потребителите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижи квалифициран и помощен персонал.

От началото на  2011 г. със заповед на Кмета на общината, управлението на услугата „Дневен център за лица с психични разстройства е предоставено на  Центъра за психично здраве „Д-р Петър Станчев" град Добрич.

          Направления за ползване на услугите в центъра се издава след подаване на заявление за ползване на услугите  от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а.

         Подробна информация, кандидатите за ползване на услугата могат да получат на посочения телефон от 8.00 - 17.00 всеки работен ден от седмицата.

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Ж.К. "Дружба"3, ул. "Суха река" 37

Директор - Албена Донева

тел.: 058 604 703

 

Разкрит е през 1998 г. с решение на Общински съвет град Добрич. Услугите, които предлага екип от специалисти, подпомагат възможностите за водене на самостоятелен начин на живот на пълнолетни лица с увреждания.

В центъра са обособени кабинети по компютърна грамотност, готварство, ориентиране, мобилност и зрителна рехабилитация, които месечно се посещават от 45 клиенти.

Центърът разполага с брайлов софтуер и принтер за незрящи. Това прави обучението възможно и ефективно.

През 2006 година той е пребазиран и се помещава на втори етаж в сградата, намираща се на ул. "Суха река" №35.

Настаняването на нуждаещите се лица се извършва от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Добрич - бул. "Добруджа" № 8а, тел. 058 667 739.

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

ул. "Лозята" І-ви път; тел: 058 601 686

Директор - Инж. Боряна Костадинова - Георгиева

От 01.09.1974 г. в Добрич е разкрито заведение за предоставяне на социални услуги в обичайна домашна среда - Домашен социален патронаж.

От м. април 2002 г. социалният патронаж се помещава в новата сграда на Дома за стари хора гр. Добрич.

Капацитетът на заведението е 400 обслужвани лица. Право за ползване на социални услуги от ДСП имат хората, навършили 60 години или с над 70% трайно намалена работоспособност.

Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда.

Предоставяните социални услуги са:

 • доставятне топла и разнообразна храна по домовете
 • почистване на дома
 • оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, възникнали социални, здравословни, битови проблеми и обогатяване културния живот .

Дейността в ДСП се извършва от 33-ма души квалифициран и помощен персонал.

Документи за кандидатстване се получават на посочения адрес на социалното заведение.


КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

На територията на Община град Добрич функционират девет клуба на пенсионера.

"Димят" - ул. "Л. Каравелов" № 6

"Калинка Вълчева" - ул. "Л. Каравелов" № 6

"Брацигово" - ул. "Брацигово" № 20

"Любимец" - ул. "Любимец" № 2

"Дунав" - ул. "Ал. Стамболийски" № 46

"Отец Паисий" - ул. "Отец Паисий" № 82

"Хр. Ботев" - кв. "Христо Ботев" № 77

"Добруджански глас" - кв. "Христо Ботев" № 77

"Рилци" - кв. "Рилци", ул. "Хемус" № 25

Създадени са с решение на Общински съвет, с цел даване възможност на възрастните хора да осмислят и разнообразят живота си. Обслужват се от четирима уредника, които подпомагат дейността на пенсионерите.

В клубовете се води активен културен живот. Множество са участията и наградите на певческите и танцови състави в национални и международни фестивали на художествената самодейност.

 

    ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР


    ул."Независимост" 7, кабинет 1104
    тел. 058 / 600 577
    Секретар на Общински съвет
    по наркотични вещества - Иванка Нанова
    picdobrich@abv.bg


Създаден с цел подпомагане на Общинския съвет по наркотични вещества в изпълнение на общинската политика за борба срещу злоупотребата с наркотичн вещества. Работи в изпълнение на дългосрочна Програма за превенция на зависимости.
Самостоятелно или съвместно с други организации Превантивно-информационният център провежда работни срещи, дискусии, обучителни семинари, тренинги на тема наркомании. Той е център за събиране, анализиране и предоставяне на информация по проблема.
Издава информационни материали за здравословен начин на живот, свободен от наркотици, алкохол и тютюнопушене.

Забележка: Информацията в тази секция е актуална към 10.06.2020 г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
-3.07° C предимно облачно
Нагоре