Води

      Районът на общината е беден на повърхностни водни ресурси.Водоснабдяването на града се извършва от сондажи и каптажи, разположени предимно около града и групирани в 8 помпени станции с общ обем около 51840-54432 m3/дн (600-630 l/s). Използват се води от сарматския и малм-валанжския водоносни хоризонти. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно–битови цели, /ДВ,  бр.30/01г./ те се подлагат само на хлориране.Водоизточниците са в режим на постоянна експлоатация. Около всеки от тях е изграден пояс І на СОЗ. Контролът на водоразпределителната система е компютъризиран. Средното водно обезпечаване на един жител от общината е 66 литра на денонощие. Според “Проект за преструктуриране и модернизация на ВиК дружествата – фаза II” общото върхово потребление на вода към гр.Добрич е определено на 60000m3, а реално подаването е около 50000m3. Разликата от около 10000 m3 е приблизителният недостиг за града.Водопроводната мрежа на общината е напълно изградена. 
      Контролът върху качеството на питейната вода РЗИ извършва, като периодично прави пробонабиране от помпените станции, собствените водоизточници и консуматорите (КП, разположени в жилищните зони на града). Пробите се изследват по физико-химични (цвят, мирис, вкус, мътност, pH, окисляемост, амоняк, нитрити, нитрати, хлориди)  и микробиологични показатели (общ брой микроорганизми и коли форми). Качеството на питейните води е добро (няма нитратно замърсяване, а отклоненията в микробиологичните показатели са инцидентни следствие на ремонти). Не се изисква пречистване на питейните води. Канализационната мрежа на града е изградена над 80%. Канализационната система е смесена (за битово-отпадни, производствени и дъждовни води). Към настоящия момент системата не може да поеме цялото количество отпадни и дъждовни води, т.к. е оразмерена за по-малки водни количества от действителните и са положени тръби с по-малък диаметър от необходимия. Проблеми с отвеждането на водите при екстремални условия възникват при главния колектор в най-ниските градски части.  Отпадните води се пречистват в ГПСОВ, разположена в с. Врачанци върху 116.146 dka общински земи. Станцията е с проектен капацитет 73500 m3/d. В момента тя работи с капацитет около 50000 m3/d. Пречистването е двустъпално: механично (решетки, пясъкозадържатели, първични радиални утаители, вторични утаители) и биологично. Пречистените отпадни води заустват в река Суха. След въвеждане на станцията в експлоатация през 1985 г. не е извършвана модернизация, което несъмнено би повишило ефективността й както по отношение на пречиствателния ефект, така и по отношение преработването на утайките. 
      Предстои "Интегриран Проект за Подобряване на водния Сектор в град Добрич - Фаза I". В обхвата на проекното предложение се предвижда рехалибилитация на водопроводната мрежа - 77,3 км, рехабилитация на канализационните колектори - 4 600 м, реконструкция и модернизация на пречиствателна помпенна станция Врачанци.

       Последна актуализация: 28.11.2012г.

 

Актуално

Премиера на книгата „Да пребродиш хоризонта“ от Емилия Милушева

19.10.2020

На 20 октомври т. г. (вторник) от 17.30 ч. в Галерия „Георги Петров“  Емилия Милушева ще представи на почитателите си своята книга „Да пребродиш хоризонта“  (Записки от непознати и далечни страни)....

Премиера на книгата „Да пребродиш хоризонта“ от Емилия Милушева
ВИЖ ДОБРИЧ
14.68° C разкъсана облачност
Нагоре