Води

Районът на общината е беден на повърхностни водни ресурси. Водоснабдяването на града се извършва от сондажи и каптажи, разположени предимно около града и групирани в 8 помпени станции с общ обем около 51840-54432 m3/дн (600-630 l/s). Използват се води от сарматския и малм-валанжския водоносни хоризонти. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно–битови цели, /ДВ,  бр.30/01г./ те се подлагат само на хлориране. Водоизточниците са в режим на постоянна експлоатация. Около всеки от тях е изграден пояс І на СОЗ. Контролът на водоразпределителната система е компютъризиран.

Контролът върху качеството на питейната вода се извършва от „Регионална здравна инспекция – Добрич“. Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на потребителя, т. е. от водопроводната мрежа на населеното място. Пробите се изследват по физико-химични (цвят, мирис, вкус, мътност, pH, окисляемост, амоняк, нитрити, нитрати, хлориди)  и микробиологични показатели (общ брой микроорганизми и коли форми).

От Община град Добрич с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода е изпълнен "Интегриран Проект за Подобряване на водния Сектор в град Добрич - Фаза I", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Реконструираната Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) е проектирана и изградена с хидравличен капацитет 24 000 куб.м/ден и капацитет на биологично пречистване 112 000 еквивалент жители. Нейната надеждност се гарантира от съвременни съоръжения от ново поколение и пълна автоматизация на технологичните процеси.

В рамките на договора бе извършено проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, чрез прилагане на най-добрите инженерни практики за гарантиране на екологосъобразно управление на отпадъчните води.

 1. По пътя на водата са реконструирани и модернизирани следните съоръжения:
  • Преливник с бай-пас, нови решетки в сграда, нов аериран пясъкомаслозадържател (АПМЗ), класификатор за пясък и сито за плаващи към АПМЗ, автоматичен пробовземачен апарат;
  • Монтаж на нов дебитомер след АПМЗ;
  • Реконструкция и преоборудване на  разпределително устройство (РУ) към първични радиални утаители (ПРУ);
  • Цялостна реконструкция на ПРУ.
  • Оборудване за дрениране на ПРУ при използване на някой от утаителите като задържателен резервоар;
  • Нови Биобасейни – проектирани за работа в режим за биологично отстраняване на въглерод, азот и фосфор;
  • Реконструкция на сграда въздуходувки – преоборудване с монтаж на нови въздуходувки;
  • Реконструкция на съществуващо РУ към вторични радиални утаители (ВРУ);
  • Цялостна реконструкция на 3 бр. съществуващите ВРУ;
  • Изграждане на 1 бр. нов вторичен радиален утаител с наклонено дъно.
  • Реконструкция на калови шахти за регулирана рециркулация към ВРУ;
  • Реконструкция на контактен резервоар;
  • Реагентно стапанство (в нова сграда) - за железен трихлорид и натриев хипохлорид;
  • Инсталация за обезмирисяване на замърсен въздух от сгради където е необходимо;
  • Лабораторно оборудване и КИП за води;
 1. По пътя на утайките са реконструирани и модернизирани следните съоръжения:
  • Нова ПС за първична утайка;
  • Реконструкция на съществуваща шнекова ПС за рециркулираща активна утайка (РАУ) и излишна активна утайка (ИАУ) – ремонт и подмяна на помпи и оборудване;
  • Реконструкция на 1бр. от съществуващите утайкоуплътнители за уплътняване самостоятелно на ИАУ или на първична утайка и ИАУ;
  • Изграждане на нови метантанкове (МТ) – 2 бр;
  • Изграждане на нова обслужваща сграда към метантанкове – включително механични сгъстители за ИАУ, калонагреватели, помпи за обслужване на МТ, инсталация за обезводняване на изгнила утайка с декантерни центрофуги;
  • Изграждане на цех (в нова сграда) за утилизация на биогаз – включително газови водогрейни котли, КО-генератори;
  • Реконструкция на 1бр. от съществуващите утайкоуплътнители за акумулиране, уплътняване и хомогенизиране на изгнила утайка след МТ;
  • Изграждане на нов газхолдер за биогаз, газодувка за биогаз след газхолдера; инсталация за десулфоризация на биогаза.
  • Монтаж на нов автоматично действащ факел за биогаз;
  • Лабораторно оборудване и КИП за утайки;

Новата станция на град Добрич разполага с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продукт. В процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством генератори - електрическа енергия, с която се покриват част от енергийните нужди на станцията.

Извършен е основен ремонт на лабораторията, където се осъществява ежедневен контрол на пречистената отпадъчна вода, чрез автоматична пробовземаща станция на изход. Въведена бе пълна диспечеризация и автоматизация за обезпечаването на надежден мониторинг и лесна експлоатация на всички технологични процеси. Днес Добрич разполага с екологосъобразна и модерна станция за пречистване на отпадъчните води, проектирана и изпълнена съгласно най-добрите инженерни практики, в пълно съответствие с екологичните стандарти.

       Последна актуализация: октомври 2020 г.

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
5.58° C ясно небе
Нагоре