Шум

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. В границите на Община град Добрич се различават промишлен (производствен), транспортен, битов шум и шум от строителни дейности.

Ежегодно РЗИ - Добрич извършват измервания на нивото на уличния шум, представляващ хиперинтензивен фактор. На територията на Община град Добрич, Контролните пунктове (КП) са общо 15, определени съгласно утвърдената от МЗ методика, а именно: 40% от тях са разположени на натоварени с моторни превозни средства главни и събирателни улици, 30% - в близост до промишлени източници на шум, 30% - във вътрешни квартали и жилищни зони,  подлежащи на защита от шумовото въздействие.

Измерването се осъществява, като се използва инструменталният метод на пробонабиране, осъвместен с определяне на интензивността на автомобилния поток. За целта е използвана калибрирана апаратура-шумомер, интегриращ и звуков калибратор
За град Добрич основният проблем са високите нива на шум от транспорта. За него е характерна флуктуалност, периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни артерии на града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват влиянието на този шум. С най-висока интензивност той се проявява отново в централната градска част, основно през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните транспортни потоци, улиците са по-тесни, сградите са с по-висока гъстота, залесяването е по-рехаво.
Изводите от извършения анализ на шумовите нива показват, че най-неблагоприятните (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни институции, учебни и здравни заведения и др.
В обособените промишлени зони не са измерени среднодневни еквивалентни шумови нива над ПДН, която е 70 dB/А. Констатираният акустичен комфорт в пунктовете, разположени в промишлените зони се дължи на  средната интензивност на автомобилното движение и на промяната в характера на промишлеността в град Добрич. Основните производства са от леката промишленост и са представени от следните отрасли:

  • Шивашки;
  • Обувни;
  • Дървопреработващи;
  • Предприятия за финна механика и електроника;
  • Предприятия за хранително-вкусова промишленост.

С по-ниски нива на шум се характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, а  най-благоприятни са зоните за организиран отдих (градските паркове).

Последна актуализация: октомври 2020 г.

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.57° C облачно
Нагоре